Zápis z pracovní schůzky fotobiologické sekce ČDS ze dne 4.4.2008

Přítomni: prim. Benáková, doc. Cetkovská, doc. Ettler, prim. Jašková, dr. Kočí, prim. Selerová

MístoHotel Voroněž, Brno

Termín4. 4. 2008, 16 – 17 hodin

 

P r o j e d n  á n o :

 1. Kódy pro fototerapii

  Na Fotobiologickou sekci ČDS (dále FS) se obrací narůstající počet dermatologů, kterým zdravotní pojišťovny odmítají nasmlouvání kódu 44235 (celková fototerapie) s poukazem, že jejich zářič má nízkou pořizovací hodnotu (v registračním listu uvedena 600 000 Kč).
  FS konstatuje, že cenové rozpětí celotělových zářičů je široké (i přes 1 mil. Kč) a ZP by měly toto tolerovat. Také postupným nárůstem cen ozařovacích trubic narostla údržba. FS navrhuje oslovit právníka ČLK, zda ZP postupují oprávněně a zda lze cenové propozice kódu aktualizovat. Cestu vytvoření nového kódu pro zdlouhavost procesu nepovažuje za vhodnou. Záležitost předloží k projednání výboru ČDS.
  Dále FS upozorňuje, že kód 44217 (lokální fototerapie) lze vykázat až 4x za den
  (při odpovídajícím záznamu v dokumentaci).
   

 2. Fotodynamická terapie (PDT)

  Kód pro fotodynamickou léčbu byl registrován pod č. 44283 s ohodnocením 559 bodů. Kód je možno vykazovat v centrech pro PDT vybavených příslušnými zářiči (pražské kožní kliniky, HK, Plzeň, Sv. Anna Brno). Pokud budou i jiná pracoviště splňovat požadované podmínky, je možné požádat ZP o nasmlouvání kódu.
  FS dále upozornila na dočasný nedostatek Metvix creme, který byl dovozcem přislíben vyřešit. Jiné PDT fotosenzibilizátory pro dermatologické použití t. č. nejsou v ČR registrovány.
  Ve dnech 7. – 11. 10. 2008 se koná 7. mezinárodní sympozium o PDT a PDD v klinické praxi v Brixenu (jižní Tyrolsko, Itálie).
   

 3. Euro Melanomy Day

  Letos připadá na pondělí 5. 5. 2008. Zdá se, že letošní koordinace aktivit spojených s touto událostí poněkud vázne. Diskutována i otázka vyšetřování „zdarma“ za situace vybírání regulačního poplatku 30 Kč. Pro příští rok bude zřejmě vhodné prodiskutovat přípravu na výboru ČDS s dostatečným předstihem. FS může přispět přípravou odborného programu s fotodermatologickou tématikou, její členové mohou vystoupit ve sdělovacích prostředcích.
   

 4. Různé

a)      Dotazník fototerapie pro dermatologická pracoviště
Prim. Benáková seznámila s přípravou dotazníku, který bude rozeslán
na pracoviště se zářiči. Dotazník byl připomínkován. Údaje získané při této akci (05-06/2008) poslouží k analýze prakticky prováděné UV fototerapie v ČR a mohou posloužit i k tvorbě „mapy“ zářičů v ČR.

b)      Poučení pro nemocného
Prim. Benáková vytvoří návrh poučení a informovaného souhlasu nemocného s fototerapií (popř. i jiných léčebných postupů u psoriázy), který bude oponován a poté vystaven na www.derm.cz.

c)      Oxsoralen sol.
Ústavní lékárna FN v Hradci Králové vypracovala metodiku přípravy magistraliter roztoku s Oxsoralenem pro zevní použití. Zájemcům může toto externum připravit (bližší informace dr. Vacková, tel. 495 834 318).

d)      Mycosis fungoides a kumulativní dávka PUVA
Prim. Selerová předkládá ke konzultaci případ 80-leté nemocné léčené úspěšně PUVA metodou, přičemž kumulativní dávka se blíží 1000 J/cm2. Členové FS se shodli v názoru v PUVA léčbě pokračovat při monitorování nemocné s ohledem na vznik kožních novotvarů.

  

Zapsal: doc. Ettler