Schůze fotobiologické komise ČDS dne 24.11.2000 v Brně

Přítomni: MUDr. Ettler, doc. Nožičková, MUDr.Jirásková, MUDr.Vašků, MUDr.Selerová, MUDr. Stuchlík

Z á p i s

1.     11. kongres EADV 2002 v Praze: Účastníci schůzky seznámeni s navrhovaným rozdělením kongresu do symposií,  pracovních jednání a kursů. Konstatováno, že v programu jsou zastoupena 3 pracovní jednání s fotobiologickou tématikou (PDT, Fototerapie, Fotoprotekce) a jedno symposium (Kůže a slunce). Chybí ale např. „Fotodermatózy“. Do předsednictva sekcí (skládá se z předsedy a 2 místopředsedů, přičemž 1 místopředseda bývá z hostitelské země) navrženi: Jirásková, Nožičková, Vašků, Ettler, Benáková. Dále se členové fotobiologické komise (a samozřejmě také ostatní členové ČDS) vyzývají, aby připravili odborná sdělení pro kongres EADV v Praze. Názvy příspěvků zašlete do 30.4.2001 dr.Ettlerovi.

2.     Školení provozovatelů solárií: V této době probíhají na mnoha místech ČR školení provozovatelů solárií tak, jak to ukládá nový Živnostenský zákon. Mnozí dermatologové byli osloveni, aby pracovali jako lektoři na těchto školeních. Školení jsou provozována četnými laickými organizacemi, které obdržely certifikát MZ ČR (z rukou dr.Vlčka).  Fotobiologická komise ČDS, bez předchozí možnosti nějak ovlivnit způsob školení, rozsah a kompetenci zkušebního garanta, pouze vypracovala návrh osnov fotodermatologické části školení (projednáno a schváleno na výboru ČDS). Fotobiologická komise bude požadovat na MZ ČR (vyřídí dr.Ettler) seznam organizací, kterým byla udělena licence ke školení a zároveň jména odborných dermatologických garantů. Bude tak  učiněn první krok k možnosti hodnotit, příp. výběrově zkontrolovat (účast přislíbila doc.Nožičková) úroveň fotodermatologické části kursů a výsledky dosažené úrovně vědomostí. Dále diskutována možná příprava učebních textů (skript) pro tyto kursy.

3.     PDT - návrh nového výkonu: Kalkulační list pro PDT vypracován as.Jiráskovou. T.č. jeho dalšímu schválení  brání formální nedostatky fotosenzibilizátorů. TPPS4 je uvolněn pouze pro výzkumné použití, ALA je registrována jako chemikálie, u ostatních případných fotosenzibilizátorech je situace neznáma. Zvažují se různé postupy, jak za dané situace tyto formální nedostatky překlenout a kalkulační list podat k dalšímu dohodovacímu řízení. V současné době mimoto základním dohodovacím řízením prošly 3 návrhy výkonů, které s fototerapií mohou souviset: 1) zevní terapie pod 25% povrchu těla, zevní terapie nad 25% povrchu těla a koupelová aplikace dermatologických léčiv. Přesto i při nejpříznivějším průběhu řízení bude možné výkony v praxi vykazovat ZP za déle než 1,5 roku.    

4.     Náležitosti při nákupu terapeutického UV zářiče: Fotobiologická komise vypracovala soubor rad, jak postupovat při nákupu nového zářiče pro UV fototerapii. Mimo praktických rad je zde rozebrána administrativní stránka věci: v souvislosti s útlumem činnosti SÚKL na tomto poli se hlavním certifikátem nutným k provozní způsobilosti zářiče stává tzv. Prohlášení o shodě. Jeho vystavení je starostí prodejce a nezbavuje provozovatele odpovědnosti za provoz zářiče. Práce bude publikována v ČS. Dermatologii.

5.     Evropská společnost pro fotodermatologii (ESPD): Tato společnost byla založena v r.1998 při EADV a jejím předsedou je prof. Rik Roelandts z Belgie. Přihlášky byly rozesílány jako příloha pozvánky na schůzku Komise. Dosud hlavními viditelnými aktivitami této Společnosti bylo uspořádání "Photodermatology Day" jako doprovodná konference při posledních 2 ročnících kongresu EADV.

6.     Různé: Prim. Selerová navrhuje vydání účelové publikace (letáku) s radami rodičům o fotoprotekci dětí. As. Jirásková doporučuje zavedení "Fototerapeutického průkazu", který by měl celostátní platnost a jeho nositeli by byli dermatologičtí pacienti, kteří se podrobili UV fototerapii. Do průkazu by se zaznamenávaly kumulativní dávky jednotlivých fototerapeutických kúr.

 

V Hradci Králové, 1.12.2000  MUDr.Karel Ettler, CSc.
Předseda  Fotobiologické komise ČDS
Pospíšilova tř. 365       
500 05 Hradec Králové