Schůze fotobiologické komise ČDS ze dne 1.2.2002 v Brně

Přítomni:  prof. Resl, dr. Jírová, doc. Ditrichová, as. Jirásková, as. Vašků, dr. Nechvátal, dr. Stuchlík,  prim. Benáková, prof. Novotný, as. Ettler

P r o g r a m :

 

1.    Účast v odborném programu 11. kongresu EADV v Praze a the Czech Photodermatology Day

        11. kongres EADV v Praze se bude konat ve dnech 2. – 6. 10. 2002 v Paláci kultury. Bude ctí pro každého českého dermatologa se kongresu zúčastnit (je zde příslib dotovaného kongresového poplatku ve výši 20 €) a také zde vystoupit s příspěvkem. Všichni, kdo chtějí vystoupit v hlavním programu kongresu s přednáškou, nechť zašlou přihlášku s abstraktem v předepsané podobě na kongresový sekretariát (a navíc kopii i k rukám
doc. Hercogové). Přihlášku i abstrakt je možné také vyplnit on-line na internetové stránce kongresu www.eadv2002.cz (elektronická podoba abstraktu je pro další zpracování do sborníku příhodnější). Pro postery platí stejné podmínky jako pro přihlášku přednášky (většinou uspět se zařazením posteru do programu kongresu je nesrovnatelně snazší než v případě přednášky).

Fotobiologická sekce ČDS se rozhodla uspořádat v první den kongresu (středa 2. 10. 2002) sesterské sympozium „The Czech Photodermatology Day“, ve kterém by mohly zaznít přednášky českých, slovenských, případně dalších odborníků s fotobiologickou tématikou (a to i ty, které neuspějí se zařazením do hlavního programu kongresu). Přihlášky s abstraktem je nutné zaslat dr. Ettlerovi (do 29. 3. 2002, po formální stránce ve stejné podobě jako na kongres EADV, aby je bylo možné také umístit do sborníku kongresu – k tomu bude přínosná i elektronická podoba, odeslaná na disketě či e-mailem na adresu ettler@fnhk.cz). Členové
(i nečlenové) fotobiologické sekce se vyzývají k této aktivní účasti (10 – 15 min. trvající), aby bylo možno zaplnit 2-3 hodinový program.

2. Melanoma Day 13. 5. a seminář 12. 4. 2002

Výbor ČDS rozhodl, abychom se i letos připojili k celoevropské aktivitě „Melanoma Day“ (pondělí 13. 5.). Znamená to otevřít tento den své ambulance k volnému přístupu osob s podezřelými kožními útvary.

Fotobiologická sekce plánuje dne 12. 4. 2002 (pátek odpoledne) uspořádat celostátní seminář v Praze
pro lékaře, kteří se akce „Melanoma Day“ chtějí zúčastnit. Na tomto semináři by zazněly přednášky na téma fotoprotekce, sunscreeny, antioxidanty, UV záření a melanom, dermatoskopie, instruktáž k vyplnění dotazníků
a další organizační otázky.

Aktivní účast členů sekce na téma fotoprotekce a sunscreeny je žádoucí (nahlásit dr. Ettlerovi co nejdříve), téma UVA protekce a antioxidantů bude zřejmě předneseno zahraničními odborníky.

Je vhodná i další aktivní účast dermatologů v mediální kampani, která bude akci předcházet.

3. Guidelines pro fototerapii

        Fotobiologická sekce považuje za vhodné sestavit a publikovat souhrny hlavních fototerapeutických metod. Ke zpracování problematiky se zatím přihlásili prim. Benáková, as. Jirásková a dr. Ettler. Ostatní členové sekce se vyzývají ke spolupráci.

4. Současný stav kódů výkonů v dermatologické fototerapii

        Bylo konstatováno, že současný stav 2 kódů (celková a lokální fototerapie) je pro fototerapii přinejmenším nedostačující. Zvažována alternativa podání kalkulačních listů pro celkovou fototerapii, které by rozlišily mezi fototerapií na levných přístrojích a dražších kabinách, případně podle emisního spektra (UVA, UVB 311nm). Prim. Benákovou navrhovány „podkódy“ odvozené od základní celotělové fototerapie, které by právě tyto rozdíly zohlednily.

       Situace je ve vztahu k atmosféře dohodovacích řízení ze strany výboru ČDS bedlivě sledována a pokud by uzrála, bude návrh rozšíření fototerapeutických kódů podán.

       Prof. Novotný dále informoval o současném stavu úhrady metody synchronní balneofototerapie (TOMESA). Pro další posun v této oblasti se čeká na výsledky studie, kterou koordinuje kožní klinika v Regensburgu. Za českou stranu k problematice přispěje Sanatorium prof. Novotného a Kožní klinika na Vinohradech, vedená prof. Arenbergerem.

  

  MUDr.Karel Ettler, CSc.
Předseda  Fotobiologické komise ČDS
Pospíšilova tř. 365       
500 05 Hradec Králové