Preskripce Metvix creme

Všeobecná zdravotní pojišťovna
P r a h a

Hradec Králové, dne 24. 11. 2005

Věc: Stanovisko Fotobiologické sekce České dermatovenerologické společnosti

ke schvalování preparátu Metvix creme

Vážení revizní lékaři,

od 1. 7. 2005 byl kategorizován Metvix creme a podmínky pro jeho preskripci byly definovány v Sazebníku. Přesto se v poslední době objevily tendence zamezit předepisování tohoto fotosenzibilizátoru fotodynamické léčby. Argumentace revizního posouzení operovala s tím, že ve vlastnictví konkrétního pracoviště není PDT zářič. Triumfovala pak, že dosud neexistuje kód PDT, a tak nelze tuto léčbu ani provádět.

Fotobiologická sekce ČDS na svém zasedání dne 24. 11. 2005 v Hradci Králové projednala tento postup a dovoluje si jej námitkovat. Preskripce Metvix creme je jasně definována v Sazebníku a nelze ji podmiňovat nějakými dalšími podmínkami. Kalkulační list PDT byl ČDS předložen do dohodovacího řízení dne 12. 5. 2005 a teprve 1. 12. 2005 bude připuštěn do prvního kola jednání. Nutnou podmínkou možnosti vůbec předložit kalkulační list PDT k projednání byla právě registrace fotosenzibilizátoru (Metvix cr.).

 

Fotobiologická sekce ČDS dokáže pochopit snahu orgánů VZP omezit péči a ušetřit, nicméně se ohrazuje proti svévolným praktikám v tomto ohledu. Samotné podmínky preskripce Metvix cr. (omezení na 11 center, přímé vymezení diagnóz kožních novotvarů, jejich velikost a lokalizace) dávají záruku, že nedojde k masivnímu rozšíření a zneužívání vykazování fotodynamické léčby.

S pozdravem

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

předseda Fotobiologické sekce ČDS

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

P. S.:    Dne 1. 12. 2005 při dohodovacím řízení na VZP v Praze byl kalkulační list PDT  s drobnými úpravami přijat. Výbor ČDS tentýž den později na svém zasedání situaci kolem PDT projednal a doporučuje metodu nadále provádět.