Dotazník pro pracoviště s UV foterapií

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění a odeslání přiloženého dotazníku. Jedná se o aktivitu fotobiologické sekce ČDS ČLS JEP a mou. Dotazník je určen ke zmapování situace z hlediska praktického provádění fototerapie a její podpory především z hlediska odborného, ale i pojišťovnického.

Asi víte, že v minulosti skončily podobné pokusy nezdarem a nezdařilo se potřebné údaje shromáždit. Proto Vás prosím o vstřícnost, je to v zájmu nás všech.

Budu též zpracovávat návrh Poučení pro pacienty/Informovaný souhlas, takže případným zájemcům jej ráda poskytnu.

Konkrétní údaje nebudou poskytovány třetím osobám; souhrn bude publikován v Čs. dermatologii.

Děkuji za spolupráci a Váš čas !                                 

                       Nina Benáková

                                                                           dermatovenerologická klinika 1. LF UK

                                                                           U nemocnice 2

                                                                           121 08 Praha

P.S. Vzhledem k tomu, že tímto dotazníkem jsou obesíláni pouze primáři,
prosím o kontakt na event. další dermatology ve Vašem regionu provozující fototerapii - pro doplnění do Seznamu.

Dotazník pro pracoviště UV fototerapie

Fotobiologická sekce ČDS ČLS JEP
Vhodné odpovědi prosím zaškrtněte; pro případné komentáře a poznámky je určena poslední strana.

1.      Název a typ pracoviště:

lůžkové                      ambulantní                 obé

2.      Typ zářiče:       

UVA/PUVA   311nmUVB   SUP    širokospektré UVB  Horské slunce           Jiný

3.       Průměrný počet pacientů na fototerapii za rok: řádově - desítky/stovky

…………….

4.      Průměrná frekvence fototerapie / týden -  psoriáza:

Počáteční léčba:       5x                    3x                    2x        jiná:

Udržovací léčba:       3x                    2x                    1x        jiná:

5.      Průměrná frekvence fototerapie / týden - atopický ekzém:

Počáteční léčba:       5x                    3x                    2x        jiná:

Udržovací léčba:       3x                    2x                    1x        jiná:

6.      Průměrná frekvence fototerapie / týden -  vitiligo:

Počáteční léčba:       5x                    3x                    2x        jiná:

Udržovací léčba:       3x                    2x                    1x        jiná:

7.      Průměrná frekvence fototerapie / týden -  mycosis fungoides:

Počáteční léčba:       5x                    3x                    2x        jiná:

Udržovací léčba:       3x                    2x                    1x        jiná:

8.      Průměrný celkový počet sezení za 1 kúru – psoriáza:

20                   30                   50       jiný:

9.      Průměrný celkový počet sezení za 1 kúru - atopický ekzém:

20                   30                   50       jiný:

10.  Průměrný celkový počet sezení za 1 kúru – vitiligo:

30                   60                   jiný:

11.  Průměrný celkový počet sezení za 1 kúru - mycosis fungoides:

20                   30                   50       jiný:

12.  Vaše odborné limitace kúry fototerapie:

1x ročně         2x ročně         celková kumulativní dávka:             Jiné:

                                               jaká pro UVA:           jaká pro UVB:

13. Fototerapii se u Vás provádí:

za hospitalizace                   ambulantně               obé

14. Fototerapie probíhá:

dopoledne                 odpoledne                 obé

 

15.   Vaše preference volby zářiče obecně:  i více možností

UVA/PUVA               311 nmUVB              SUP    širokospektréUVB               HS      Jiné.

16.   Kolik času pacientovi průměrně zabere 1 sezení: ozáření+nezbytnosti před a po

<20 minut       <30 minut       <45 minut       <60 minut       jiné:

17. Kombinujete fototerapii s:

  • lokální terapií a jakou                      
  • balneoterapií a jakou
  • celkovou terapií a jakou

18.  Jak často probíhají kontroly pacienta lékařem při fototerapii ?

denně       1x týdně                     1x za 2 týdny             1x měsíčně                jiné:

19. Pořadí početně nejčastějších diagnóz u Vás na fototerapii :

označte pořadovým číslem

psoriáza

atopický ekzém

ekzém jiný

akné

vitiligo

prurigo    

pruritus    

parapsoriáza

mycosis fungoides

jiné:

 

20. „Povolujete“pacientům domácí fototerapii : (tj. pac. vlastní doma zářič) ?

ne                   ano    

pokud ano, kontrolujete ho a pacient si zapisuje dávky (časy) ?    ano - ne

Váš osobní názor

 

1.  Myslíte si, že fototerapie obecně u nás není dostatečně využívána?

ano                       ne

 

2. Možné příčiny malého využívání fototerapie:

 

ü      Ze strany pacienta:

nedostupnost            časová náročnost     bezpečnostní obavy malý efekt      jiné:

 

ü      Ze strany lékaře:

finanční náročnost    nároky na personál   bezpečnostní obavy             nezkušenost  jiné:

 

ü      Ze strany institucí (nemocnice, pojišťovny):

finanční limitace na pořízení, provoz, prostory, personál            jiné:

 

ü      Jiné:

 

 

3.      Používáte kromě ústního poučení i nějaké písemné informace pro pacienty? (pokyny pro fototerapii, poučení, informace aj.)

ano                 ne                  

Pokud ne, uvítali byste takovýto materiál ?          ano -  ne  

 

4.      Používáte pro záznam průběhu fototerapie nějaký speciální formulář (protokol) ?

ano                       ne                  

Pokud ne, uvítali byste takovýto materiál ?          ano -  ne  

 

5.      Myslíte si, že je třeba pro fototerapii Informovaný souhlas ?

ano                       důvod:

ne                         důvod:

 

6.      Souhlasíte, aby Vaše pracoviště (uveďte název a adresu) bylo uvedeno do Seznamu fototerapeutických pracovišť na internetové stránce ČDS ?

ano                                    ne

Vaše poznámky: