Zápis ze zasedání Akreditačních komisí pro dermatovenerologii a dětskou dermatologii dne 7. 9. 2005 na MZd v Praze

Přítomni:   prof. Škrha (koordinátor MZd), Arenberger, Bučková, Dittrichová, Ettler,     Faberová, Hercogová, Pánková, Pospíšilová, Resl, Semrádová, Strejček, Štork
Omluveni: Vosmík, Krajsová

Ustavující zasedání obou komisí muselo akceptovat změnu koncepce pro vytváření sítě akreditovaných pracovišť na základě požadavků EU. Celá příprava uchazeče musí probíhat na akreditovaných pracovištích a nikoli jen její část (původně 12 měsíců). Z toho musí vycházet i strategie tvorby sítě akreditovaných pracovišť (měla by územně pokrývat ČR) a jejich úroveň. Bylo navrženo vytvořit akreditované pracoviště (AP I. st.) základní úrovně (s lůžkovou částí a nosnými podobory včetně venerologie) a dále AP vyššího typu (AP II. st.), vybraná krajská pracoviště a univerzitní kliniky), pokrývající celou šíři oboru. Akreditovanými pracovišti se mohou stát i specializovaná samostatná dermatologická centra, přičemž jejich působnost bude zpravidla omezena na určitou oblast činnosti, na kterou jsou zaměřena. Tato superspecializovaná pracoviště (např. laserové, histopatologické, angiologické, mikrobiologické, andrologické, apod.) by také mohla spolupracovat s výše zmíněnými centry II.typu.

Akreditované pracoviště je definováno v zákoně č. 95/2004 Sb. §15 jako takové, jehož činnost pokrývá celý obor v rozsahu vzdělávacího programu a současně splňuje požadavky personální a materiálně-technické.

Materiálně technické požadavky:

a)      počet lůžek, druh, počet hospitalizovaných

b)      počet ambulantně ošetřených, vč. specializací

c)      počet publikací za 3 roky (IF, bez IF, abstrakta)

d)      aktivní účast na kongresech ČR, zahraničí / rok

e)      granty, výzkum za poslední 3 roky

f)        dostupnost literatury

g)      specifické požadavky oboru – např. počty dg. a terapeut. výkonů (stanoví Akreditační komise příslušného oboru)

Personální požadavky:

a)      vedoucí akreditovaného pracoviště: nejvyšší vzdělání + licenci

b)      akreditované pracoviště má min. 1,0 úvazku pracovníka/ů s nejvyšším vzděláním

c)      školitel:

-         pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku min. 0,5

-         má nejvyšší vzdělání + licenci (praxi min. 5 let)

-         předloží CV + odborné a pedagogické aktivity v posledních 5 letech

-         školí max. 2 školence

     Klíčovou osobou tedy bude školitel, který bude mít nejvyšší vzdělání v oboru (doložené atestacemi a licencí). Školitel bude mít na starosti 1-2 uchazeče a bude na ně dohlížet po celou dobu jejich (5leté) přípravy.

             Zůstává v platnosti, že školenec musí být v pracovním poměru na akreditovaném pracovišti v pracovním úvazku 1,0 (PhD studenti 0,5). Stále není dořešena otázka financování, a již nyní je jasné, že nedojde k žádnému přílivu finančních prostředků (snad s výjimkou asi 20000 Kč/rok/uchazeče a to až po omezení činnosti IPVZ pouze na administrativní úkony). Proto musí síť akreditovaných pracovišť vycházet ze současného zavedeného systému.

             Také okamžik změny činnosti IPVZ (pokud vůbec nastane) navrhuje VR MZd oddálit o 2-3 roky. Nicméně termín jmenování (4. 4. 2006) akreditovaných pracovišť se doporučuje dodržet, aby se systém přerodu postgraduálního vzdělávání výrazně nezpomalil.

 

           Na zasedání obou komisí bylo zvoleno vedení:

Dermatovenerologie

předseda

prof. Arenberger

 

místopředsedkyně

prof. Hercogová

Dětská dermatologie

předsedkyně

prim. Bučková

 

místopředsedkyně

dr. Faberová

           Obě komise vypracují přesné požadavky na akreditovaná pracoviště a do 10. 10. 2005 dodají na MZd. Poté se vhodná pracoviště (vyplněním dotazníku a doložením požadavků) začnou o akreditaci hlásit, popř. k tomu budou akreditační komisí vyzvána.

 

Zapsal: Ettler