Akreditace pracoviště pro doškolování v oboru

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍHO ZASEDÁNÍ NA MZ ČR V PRAZE DNE 15. 6. 2005

Zasedání se zúčastnili zástupci oborů pediatrie, gynekologie a porodnictví, dermato-venerologie a příslušných nástavbových oborů, moderoval jej prof. Škrha.

Byl tak dán impuls k zahájení činnosti 91 akreditačních komisí s celkem 950 členy jmenovanými MZ ČR na návrh odborných společností. Akreditační oborové komise jsou poradním orgánem MZ ČR, do budoucna by snad měly převzít funkci IPVZ. Jejich ustavení popisuje zákon č. 95/2004 Sb., který vešel v platnost dne 4. 4. 2004 a po dvouletém přechodném období začne dne 4. 4. 2006 platit v plném rozsahu. Do té doby byl navržen následující harmonogram:

červen 2005

zahájení činnosti členů komise, seznámení se s předběžnými návrhy MZ ČR (Statut a jednací řád komisí, výukové požadavky, počty lékařů v oboru a trendy, dotazník k žádosti o akreditaci, stav v EU – brožura UEMS);
pro náš obor budou konstituovány 3 oborové komise: dermatovenerologie, dětská a korektivní dermatologie

září 2005

úvodní schůzky akreditačních oborových komisí na MZ ČR: volba předsedy, definování požadavků na akreditovaná pracoviště v oboru

říjen 2005

vyvěšení požadavků na akreditovaná pracoviště (dotazník) na webu MZ ČR

do 30.11.2005

podávání žádostí o akreditování pracoviště na MZ ČR

do 31.01.2006

projednání těchto žádostí v oborových akreditačních komisích

do 31.03.2006

projednání na MZ ČR, jmenování akreditovaných pracovišť

Požadavky na akreditované pracoviště stanoví akreditační komise zejména s ohledem na stav, požadavky a vývojový trend v oboru. Návrh pro obor bude korigován pracovníky MZ ČR v souladu s návrhy ostatních oborů. Cílem je vytvořit „minimální“ síť akreditovaných pracovišť v oboru, která může být dále doplňována a rozšiřována. V první fázi se předpokládá účast zejména univerzitních pracovišť, přičemž se doporučuje společná žádost zdravotnické

a fakultní části pracoviště.

K požadavkům na akreditované pracoviště se řadí:

A)    Personální požadavky
Vedoucí pracoviště i školitel má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestací a platnou licencí, musí mít pracovní úvazek nejméně 1,0. Školitel má v oboru nejméně 5 let praxe a dokládá profesní životopis s přehledem odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech, seznam publikací za poslední 3 roky.

B)     Materiálně-technické požadavky
Pracoviště dokládá seznam techniky a přístrojů pro diagnostickou a léčebně preventivní činnost na požadované úrovni. Přikládá také seznam výkonů a jejich frekvenci.

C)    Výukové předpoklady
Pracoviště dokládá seznam literatury a časopisů dostupných pro školence.

D)    Vědecko-výzkumná činnost
Pracoviště rozvíjí výzkumnou činnost formou grantů, výzkumných záměrů a dalších projektů, publikuje v domácích a zahraničních časopisech a k žádosti dokládá tuto činnost za poslední 3 roky.

Ostatní školící pracoviště
     Na nich probíhá doplňková praxe, která není předmětem specializační přípravy na akreditovaném pracovišti. Toto pracoviště nemusí být akreditováno, ale zdejší školitel má atestaci v oboru, 5letou praxi a dokládá seznam výkonů potřebných pro doplňkovou praxi.

Poznámky

Náplně předatestační přípravy v jednotlivých oborech se konstituují. Předpokládá se dvouletá příprava v kmenovém oboru (podle potřeb oboru i na neakreditovaných pracovištích), která bude završena průběžnou zkouškou. Na ní budou navazovat stáže na akreditovaných pracovištích v délce trvání do 12 měsíců (některé obory – chirurgické – požadují delší dobu zácviku speciálních dovedností). Zcela nedořešena zatím zůstává otázka financování stážujících lékařů. Ti zřejmě uzavřou pracovně právní vztah s akreditovaným pracovištěm formou „dočasného přidělení zaměstnance na jiné pracoviště… za účelem zvýšení kvalifikace“ a budou financováni mateřským pracovištěm, popř. přímo akreditovaným pracovištěm (po přidělení rozpočtových prostředků z IPVZ) nebo z jiných zdrojů.

Studentům PGS může být po ukončení PGS započítána zpětně praxe do předatestační přípravy, kterou skutečně strávili léčebně-preventivní činností.

Statut akreditovaného pracoviště se získává na dobu 5 let.

Zapsal: doc. Ettler