Požadavky na akreditované pracoviště v oboru dermatovenerologie

a) Textová část

Návrh specifických požadavků na akreditovaná výuková pracoviště v oboru  dermatovenerologie je v obecném kontextu metodiky MZ ČR.

Předpokladem pro udělení akreditace je splnění všech požadavků na personální a materiálně-technické zajištění činností pracoviště. Požadavky jsou voleny tak, aby byl zajištěn dostatečně náročný výběr pracovišť. Akreditaci uděluje pracovišti Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě návrhu Akreditační komise pro dermatovenerologii.

Celá příprava uchazeče musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Z toho vychází síť akreditovaných pracovišť, která územně pokrývá celou ČR.

 Akreditovaná pracoviště jsou dvoustupňová:

Akreditované pracoviště I. stupně (AP I. st.) jsou základní úrovně, jsou definována jako lůžková dermatovenerologická oddělení s ambulantní částí.

Akreditované pracoviště II. stupně (AP II. st.) jsou definována jako lůžková oddělení krajských pracovišť a univerzitních klinik, pokrývající buď samostatně nebo v rámci smluvní spolupráce celou šíři oboru.

Speciálními akreditovanými pracovišti (APS) se mohou stát specializovaná samostatná dermatologická pracoviště, jejichž působnost je zpravidla soustředěna na určitou oblast oboru a dosahují v nich vysoké úrovně (např. laserová, histopatologická, angiologická, mikrobiologická, andrologická apod.). Jejich školící činnost může být akreditační komisí omezena právě jen na oblast jejich specializované činnosti.

To znamená, že AP I. stupně vychovává hlavně u lůžka a na ambulancích a další specializovanou výchovu si zajistí pro své školence na akreditovaných pracovištích II. stupně nebo na speciálních akreditovaných pracovištích (APS).

 

Síť se tedy skládá z pracovišť, která projeví zájem stát se akreditovaným pracovištěm a kterým akreditační komise akreditaci udělí:

AP I. st. jsou všechna lůžková zařízení, splňující obecná pravidla pro akreditaci, kromě

AP II. st., kam patří všechna krajská a fakultní lůžková zařízení, splňující obecná a výše uvedená speciální pravidla pro akreditaci,

"APS" je specializované AP, dosahující vysoké diagnostické a/anebo terapeutické úrovně v některé části oboru dermatovenerologie.

Akreditované pracoviště je posuzováno akreditační komisí podle kritérií personálních a materiálně-technických:

Sledovaná materiálně technická kritéria:

a)      počet lůžek, druh, počet hospitalizovaných

b)      počet ambulantně ošetřených, vč. specializací

c)      počet publikací za poslední 3 roky (IF, bez IF, abstrakta)

d)      aktivní účast zaměstnanců na kongresech ČR a v zahraničí za rok

e)      granty, výzkum za poslední 3 roky

f)        dostupnost literatury

g)      počty vyšetření a výkonů, které umožňují absolvovat vzdělávání plánovanému počtu školenců tak, aby všichni bez obtíží mohli naplnit požadavky uvedené v kapitole 3 tohoto dokumentu

 

Personální požadavky:

a)      vedoucí akreditovaného pracoviště má nejvyšší vzdělání v oboru a licenci

b)      akreditované pracoviště má min. 1,0 úvazku pracovníka/ů s nejvyšším vzděláním v oboru

c)      školitel:

-         pracuje na akreditovaném pracovišti v úvazku min. 0,5

-         má nejvyšší vzdělání v oboru a licenci, praxi má min. 5 let

-         školí max. 2 školence

 

     Klíčovou osobou je tedy školitel, který má nejvyšší vzdělání v oboru doložené atestacemi a licencí. Školitel má na starosti 1-2 uchazeče a dohlíží na ně po celou dobu jejich pětileté přípravy.

             Školenec musí být v pracovním poměru na mateřském akreditovaném pracovišti v pracovním úvazku 1,0 (postgraduální studenti vykonávají činnosti na úrovni úvazku alespoň 0,5).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení

1. Žádost pracoviště o akreditaci – podle zák. 95/2004, § 14

2. Dotazník k žádosti o akreditaci – Příloha 1 (Tabulka)

3. Seznam výkonů prováděných na pracovišti žadatele – Příloha 2

4. Seznam techniky používané pracovištěm žadatele – Příloha 3

5. Seznam publikací  pracoviště žadatele se zaměřením na publikace školitele (školitelů) za 

        poslední 3 roky  –   Příloha 4

6. Seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních 

        pět let – Příloha 5

7. Strukturovaný životopis školitele – Příloha 6

 b) Tabulková část

 Příloha 1.   Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru                    

Adresa pracoviště

 

 

Vedoucí pracoviště

 

Seznam jednotlivých VŠ odborníků (školitelů) podílejících se na činnosti pracoviště a pověřených postgraduální výukou, dosažená odbornost (atestace) a  roky praxe v oboru

Titul, jméno, příjmení

Odbor-

nost

(ates-tace) 

Úva-

zek

Ro-ky pra-xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vedoucích sester (SZP) s nástavbovým vzděláním v dané specializaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součásti podílející se na činnosti pracoviště:

-dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy,

-dermatologická fotobiologie,

-dermatologická mykologie,

-dermatologická onkologie,

-dermatologická angiologie,

-andrologie,

-dětská dermatovenerologie,

-korektivní dermatologie,

-dermatohistopatologie,

-venerologie

 

Celkový počet lůžek pracoviště

 

Počet a druh specializovaných lůžek

 

Počet hospitalizací za rok

 

Počet všech ambulantních ošetření za rok

 

Počet publikací pracoviště za posledních 5 let (výčet viz příloha č.4 )

V odborných časopisech bez IF:

V časopisech s IF:

Abstraktů:

Aktivní účast pracovníků na kongresech v ČR i zahraničí (celkem počet za rok)

ČR:

Zahraničí:

Počet řešených grantů a jiných výzkumných projektů v posl. 3 letech

(výčet viz příloha č. 5 )

 

Datum, podpis vedoucího pracoviště

 

 

 

Příloha 2:  Seznam výkonů a jejich počet za rok prováděných v rámci specializačního oboru na pracovišti

 

Výkon

Počet za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 3:  Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti

 

Přístroj (název)

Rok výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 4:  Seznam publikací pracoviště za posledních 5 let, se zaměřením na publikace školitelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 5:   Seznam grantů a dalších výzkumných úkolů na pracovišti za posledních 5 let s uvedením hlavního řešitele a jeho pracoviště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha 6:  Strukturovaný profesní životopis školitele/školitelů