Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 9.3.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková, doc. Pánková, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prim. Selerová

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              12.00 – 15.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 2. 2. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Zhodnocení Derma Update 23. 2. 2023
  Celková účast byla bohatá – 540 účastníků. Vyúčtování dosud nebylo uzavřeno. Po odborné stránce byl hodnocen jako úspěšný.
 2. Doporučení pro diagnostiku a léčbu atopické dermatitidy
  Zpracovala prim. Machovcová a kol., bude publikováno v Čs. Derm. Překlad evropských doporučených postupů bude se svolením hlavního autora prof. Wollenberga vyvěšen na webu ČDS.
 3. Schůzka na ČLS JEP dne 1. 3. 2023
  Na sekretariátu ČLS JEP se konala z podnětu právníka ČLS JEP schůzka k projednání problematiky GDPR při zápisech, zakládání sekcí odborné společnosti a obecně podmínek členství v ČLS JEP. Právník konstatoval, že postup výboru je v souladu s GDPR a zveřejňování údajů v rozsahu navrhovaném druhou stranou není možné. Zakládání sekcí je v kompetenci výboru ČDS, formálně je třeba jejich existenci stvrdit na následujícím Shromáždění členů odborné společnosti (viz též bod 6). Pro přijímání za členy ČDS nestanoví Stanovy ČLS pro nelékaře nějaké speciální požadavky a ani to dosud nebylo zapotřebí (např. být pracovníkem ve zdravotnictví nebo spolupracujících oborech). Výbor je však z vlastní iniciativy přesto zpracuje, aby do budoucnosti nevznikaly nejasnosti (dopis SADu).
 4. Jednání na VZP k možnému navýšení úhrady (prof. Arenberger) – proběhlo 6. 2. 2023
  Za účasti generálního ředitele VZP a 2 vedoucích náměstků:
  a)  Projednáno navýšení základních výkonů – klinických vyšetření. Zatím bylo pozastaveno a podmíněno    projednáním na pracovní skupině (účinnost v r. 2024?). Samotné navýšení minutové režie na úroveň  infekčního lékařství je pro celkovou hodnotu výkonu nedostačující. Schůdnou cestou pro navýšení   hodnoty výkonů by se jevilo navýšení časů výkonů na úroveň infekčního lékařství, tedy interních oborů.   Došlo by tak k sjednocení s venerologií a též k navýšení v dětské dermatologii – zdůvodnění vypracovala    dr. Benáková.
  b)  Program VZP Plus, dohodnutý před 3 lety výborem ČDS: pokračuje a aktualizovány podmínky úhrady   preventivního vyšetření kůže optickým dermatoskopem. Nepodkročitelnou podmínkou je vyšetření   ručním dermatoskopem nejméně 100 pojištěnců VZP. K bonifikací dochází, pokud jejich počet představuje alespoň 20 % chronických pacientů nebo 30 % všech vyšetřených pacientů VZP za rok. O  tento smluvní dodatek lze žádat pro nové zájemce průběžně, pro letošek nejpozději do 30.9.2023 při    prokázání vlastnictví ručního dermatoskopu, nebo do budoucna kdykoli později.
  c)  Centra biologické léčby: VZP vyslovila požadavek na „zpřísnění kritérií“ výboru ČDS pro nová centra.  Výbor projednává žádosti o centra dle kritérií vystavených na webu ČDS, která se po odborné stránce jeví jako kvalitní. Kladné stanovisko výboru ČDS nedává ale právní nárok na schválení centra u VZP, tj.       případná selekce je na straně VZP.
 5. Odpověď výboru ČDS na dopis výboru SADu
  Dopis z výboru SADu vyslovil požadavek zkrácení předatestační přípravy v oboru a také námitku proti vytvoření Podologické sekce ČDS. Výbor ČDS dopis projednal. Vzdělávání v oboru je řešeno v bodě 9 tohoto zápisu, k nové sekci je podáno vysvětlení v bodě 3. Výbor ČDS zpracoval odpověď.
  Výbor ČDS zároveň děkuje za veškeré podněty. Projednává je a postupně řeší.
 6. Shromáždění členů ČDS
  Shromáždění členů ČDS (viz též bod 3) proběhlo v r. 2017 a v r. 2019, letos proběhne další (výbor ČDS vyhlásí termín opět v souladu se Stanovami).
 7. Venerologie (prof. Resl)
  Prohlášení Venerologické sekce ČDS k nejnovější situaci výskytu STI, k rezistenci a časté koincidenci více nemocí současně, odešle předseda vedení dalších odborných společností (urologie, gynekologie, praktici). MUDr. Důra vypracoval poučení pro venerologické pacienty, které bude publikováno v Čs. Derm. a na webu ČDS k možnému využití. Bude doplněno podpisem pacienta o poučení.
 8. Aktualizovaná informace výboru k epikutánním testům a testačním haptenům
  Bude jako úvodník publikováno v Čs. Derm, Ref. výběru a také na webu ČDS. Výbor ČDS schválil fakturu (30 000 Kč) k proplacení firmě Value Outcomes za vypracování specifického léčebného programu pro použití testovacích haptenů Chemotechnique a za celou agendu, vedoucí k jeho schválení.
 9. Postgraduální vzdělávání
  Výbor ČDS reaguje na podněty, které se týkají změn (zkrácení) postgraduální přípravy.
  V tomto směru jsou však možnosti změn, jak vyplynulo z jednání na MZ ČR, svázány legislativou, která je společná i jiným oborům (např. příprava ve kmeni). Tady se chystá iniciativa vědecké rady ČLK ke změně struktury i délky povinných kurzů a praxí pro všechny obory.
 10. Nová centra biologické léčby (3 nové žádosti)
  Projednána výborem ČDS a vydáno souhlasné stanovisko (všechna splnila kritéria vyhlášená výborem ČDS): Nemocnice Kadaň, LaserDerm Praha, Kožní odd. Mladá Boleslav (pouze pro děti).
 11. Biologika à malé molekuly u atopického ekzému
  Na výbor ČDS byl vznesen dotaz, zda lze provádět switche z biologik na blokátory JAK-kináz při léčbě atopické dermatitidy, aniž by byla dotčena úhrada ze zdravotního pojištění. Není to totiž explicitně formulováno v indikačním omezení (jako je tomu u psoriázy, kde z anti TNF, lze přejít na anti IL-17a 23). Prof. Arenberger si vyžádal stanovisko ze SÚKL, aby se předešlo případným problémům při revizích.
 12. Léková agenda (Dr. Benáková)
  Bereme na vědomí
  Olumiant – baricitinib v indikaci revmatoidní artritidy
 13. Noví členové: 1, odročeno: 1
  Snížení poplatku ČLS: 3
  Aktualizace osobních údajů: 1
  Zrušení členství: 10
 14. Příští schůze výboru ČDS: 6. 4. 2023 v Praze

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.