Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne  8.6.2023 ve vlaku na kongres SDVS-ČDS

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork

Online:         prof. Arenbergerová              

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Polášková, prof. Resl

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 11. 5. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Otevřený dopis SADu
  Vedení SADu v otevřeném dopisu (jednalo se o email)  členům výboru ČDS vyslovil obavy, že volby do výboru ČDS 2023 neproběhnou regulérně podle platných stanov. Stávající výbor ČDS ujišťuje, že navržená organizace voleb probíhá dle Stanov a byla revidována a schválena právníkem ČLS JEP.
 2. Příprava voleb do výboru ČDS 2023
  Dne 7. 6. 2023 (3 měsíce před spuštěním voleb) byly publikovány pokyny s návodem k volbám na webu ČDS (www.derm.cz). Budou elektronické ve dnech 7. – 10. 9. 2023. Pro ty členy, kteří nemají (nebo nechtějí mít) uvedenou e-mailovou adresu v databázi ČLS JEP nebo preferují osobní hlasování, bude možné volit přímo na oslavě 100. výročí ČDS v rezidenci primátora Hl. m. Prahy dne 7. 9. 2023 (viz bod 9).
 3. Příprava 19. kongresu ČDS-SDVS 6. – 8. 6. 2024 v hotelu Clarion
  Výbor ČDS navrhl a pověřuje rezervací hotelu Clarion v Olomouci (6. – 8. 6. 2024) agenturu Jasta, která uzavře s ČLS JEP smlouvu o pořádání.
 4. Problematika switche biologické léčby u AD
  Výbor ČDS požádal na základě aktivity jedné ze členek ČDS SÚKL o stanovisko k možnosti switche při léčbě AD z biologické léčby na malé molekuly a naopak. SÚKL tuto možnost podmínil nutností zhoršení pacienta na výchozí hodnotu EASI. Výbor ČDS podává vůči tomuto stanovisku odvolání podpořené již dlouhodobějšími výsledky klinických studií.
 5. Spolupráce s Revma Liga ČR
  Revma Liga ČR organizuje happening „Říjen, měsíc kloubů, kostí a kůže“, při kterém zazní odborné přednášky, cvičení, otevřené diskuze s pacienty a vyzval výbor ČDS ke spolupráci. Proběhne v neděli dne 8.10.2023 ve Spojce Karlín. Prof. Arenberger se za výbor ČDS zúčastní a výbor se spoluprací souhlasí.
 6. Žádosti o zřízení centra biologické léčby
  a)  O zřízení 2. centra na pracovišti LASERDERM s.r.o., Dolní Břežany požádal MUDr. Velčevský.  Pracoviště splňuje stanovená kritéria, výbor ČDS souhlasí.
  b)  Ambicare s.r.o., Praha 4 (MUDr. Diamantová) žádá o možnost zřízení centra biologické léčby. Výbor    ČDS se žádostí souhlasí.
 7. Úhradová vyhláška 2024
  Jako každý rok pracuje výbor ČDS s daty od agentury COQVIO, která nám připravuje podklady pro vyjednávání s plátci o navýšení prostředků na centrovou léčbu ve skupině PSO. Podle předběžných výpočtů bude pro rok 2024 (vs. rok 2022) potřeba navýšení opět jako v minulých letech o 35%. Prof. Arenberger požádá ministerstvo i pojišťovny o zohlednění tohoto požadavku. V minulých letech byly tyto naše požadavky akceptovány.
 8. Preparát Ilumetri (tildrakizumab) a Otezla (apremilast)
  Tildrakizumab má jako jediný preparát biologické léčby zařazení do II. linie. Vzhledem k dlouhodobějším výsledkům z klinických studií již není důvod tento preparát takto klasifikovat. Výbor ČDS zašle dopis na SÚKL s výzvou toto zařazení změnit. Zároveň na SÚKLu také podpoří snahu o uvolnění preparátu Otezla (apremilast) do široké ambulantní dermatologické praxe mimo centrovou léčbu.
 9. Oslava 100 let ČDS v Rezidenci primátora se Shromážděním členů 7.9.2023,Mariánské nám.1, Praha 1
  Navržen program odborné konference, na které zazní přednášky převážně věnované historii dermatologie. Zmíněna pracovní skupina osobností v dermatologii ze Shromáždění 2011. Výbor ČDS původně zvažoval uspořádat tuto konferenci pro její slavnostní charakter bez účasti firem. Postupně ale tradiční významní dlouholetí partneři výbor přesvědčili o své účasti.
  Proto výbor schválil účast na konferenci zdarma a z uspořených peněz  uděluje stipendia. Vylosuje se 10 laureátů Bartákovy ceny, známé z Dermatologického univerzitního nadačního fondu, z aktivních členů ČDS ČLS JEP mladších 50 let. Každý z nich obdrží od ČDS 10000 Kč. Vylosovaní mohou částku primárně využít jako příspěvek na tradiční stáže na světově největší dermatologické klinice LMU v Mnichově. Kontaktní osobou je tam paní profesorka Daniela Hartmann, zástupce přednosty ve funkci Leitende Oberärztin. Prostředky ale lze využít i k jiné vzdělávací činnosti úhrada cesty, na Euroderm Excellence, kongresy a sympozia Evropské akademie dermatologie a venerologie, kongresy Evropské asociace dermatoonkologie, Evropskou školu dermatoonkologie, evropskou atestaci z dermatovenerologie nebo ze systémové léčby v dermatoonkologii a na jiné významné vzdělávací a odborné akce v zahraničí v roce 2023 a 2024. Mladí dermatovenerologové do 35 let musí využít cenu výhradně pro sebe, kolegové od 36 do 50 let se mohou rozhodnout, zda ji vyčerpají pro vlastní vzděláváni nebo ji věnují mladému českému dermatovenerologovi do 35 let. Vylosovaní oznámí svůj zájem cenu čerpat s uvedením plánovaného účelu do 30.9.2023 asistentce výboru paní Čížkové na derma.assistant@gmail.com. 
  Při konferenci proběhne i Shromáždění členů s prezenční formou voleb do výboru a revizní komise papírově nebo elektronicky (AV Media, EL volební lístky budou elektronicky uloženy a zároveň vytištěny volební komisí a vloženy do urny) podle preference voliče pod dohledem volební komise. Ta také před zahájením voleb zkontroluje a uzamkne volební urnu a přezkouší funkčnost a spolehlivost elektronického systému. Po skončení prezenčního hlasování 7.9.2023 v 16 hod. bude volební urna, do které se vloží sjetina z případného počítačového hlasování, uzavřena, zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a převzata od předsedkyně volební komise bezpečnostní službou Bc. Nepožitek (Dohodu o bezpečnostním transportu a úschově s ní podepíše předseda do 31.7.2023) a doručena po skončení voleb 11.9.2023 ke sčítání hlasů volební komisi. Schválena odměna 11000 Kč. Účast, usnášeníschopnost i oprávněnost přístupu k prezenčním volbám bude podle smlouvy s ČLS JEP při dodržení smlouvy o zpracovávání osobních údajů evidována elektronicky agenturou Jasta/AV Media a kontrolována mandátovou, resp. volební komisí. Čestnými hosty bude ředitelka sekretariátu ČLS JEP Monika Šenderová a JUDr. Petr Vacek. Právní pomoc během voleb v rozsahu právního poradenství a konzultací při řešení případně vzniklých právních otázek na shromáždění a při jednání jednotlivých komisí zajistí (host) JUDr. Jaromír Hrouzek. Schválena odměna 15000 Kč. Bude přednesena zpráva o činnosti výboru a revizní komise ČDS a proběhne schvalování podologické sekce. Finální program Shromáždění bude po zapracování návrhů rozeslán podle Stanov v řádném termínu. Projednáni také sponzoři. Organizací pověřena agentura Jasta, technickým zajištěním AV Media. Pozvánka na konferenci je již rozeslána i vyvěšena i na webu.
 10. Léková agenda (dr. Benáková)
  V mezidobí nebyly zaslány žádné podklady k připomínkám.
 11. Noví členové: 9
 12. Různé
  a)  Předseda Akreditační komise MZ ČR prof. Arenberger informuje o průběhu zasedání a přípravě změn v základním kmenu pro dermatovenerologii ve smyslu zkrácení pobytu na lůžkách o 6 měsíců ve prospěch ambulantní dermatovenerologie, zrušení 2 měs. stáže na ARO a modifikace stáže na interně a chirurgii. Zároveň přesun povinných 80-hodinových kursů před zkouškou po kmeni do nepovinné varianty.
 13. Příští schůze výboru ČDS (+ nově zvolení členové): Úterý 12. 9. 2023 v 10 hod. na Dermatovenerologické klinice VFN, U nemocnice 2, Praha 2, proběhne hybridně (připojení a hlasování zajistí AV Media), aby se voleb funkcionářů výboru a revizní komise mohli zúčastnit všichni oprávnění voliči.

Zapsal: doc. Ettler

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.