Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 8.2.2024 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, Dr. Benáková, prof. Cetkovská, Prim. Diamantová, Prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Jarešová, Dr. Litvik, Dr. Nevoralová, prof. Štork

On-line:        prof. Arenbergerová doc. Slonková, 

Omluveni:   Dr. Zákoucká

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 13.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 14.12.2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Obsah kódu 44112
  Výbor ČDS znovu projednal používání škálovacích systémů pro hodnocení efektu systémové léčby. Znění kalkulačního listu nevylučuje používání i u jiných diagnóz, než jsou jako příklady uvedeny v kalkulačním listu.

Kód lze používat i u hodnocení celotělové fototerapie psoriázy- jako varianty systémové léčby. Výbor SADu poslal na MZ ČR žádost o rozšíření používání kódu 44112. Výbor ČDS tuto žádost podporuje (již v bodu 11 zápisu z výboru ČDS ze dne 14.12.2023).

     2. Derma Update 2024
Registrováno 400 účastníků. Podle smlouvy se očekává pozitivní finanční výsledek.

     3. Příprava kongresu ČDS-SDVS v Olomouci 6.-8.6.2024
Byl vytvořen rámcový program profilovaný do jednotlivých odborných sekcí. Přihlášky k aktivní účasti zasílat na derma.assistant@gmail.com, popřípadě i vedoucím sekcí. Po vytvoření přihlašovací stránky na www.jasta.cz i tam. Abstrakta jsou volitelná, zvláštní sborník nebude vydán, ale mohou být po redukci otištěna v Čs.dermatologii.

Plánované bloky a jejich koordinátoři:

     Mladí dermatologové (dr. Pásek)

     Dermatoskopie (prim. Drlík)

    Atopická dermatitida+dermatoalergologie (as. Benáková)

    Dětská dermatologie (prim. Bučková)

    Autoimunitní/zánětlivé choroby (prof. Cetkovská)

    Varia (dr. Jarešová)

    Akné a obličejové dermatózy (dr. Nevoralová)

    Hojení ran, infekce (prim. Diamantová, doc Slonková)

    Infekční choroby, STI /dr. Zákoucká)

    Dermatoonkologie a dermatochirurgie (prof. Arenbergerová)

    Estetika v dermatologii (dr. Rafčíková, dr. Litvik)

 1. Odborné akce ČDS 2024
  Seznam odborných akcí 2024 je vyvěšen na webu ČDS a nově byly zahrnuty i dostupné akce dalších pořadatelů, aby nedocházelo ke kolizím. Recipročně zatím nedošlo k slíbenému vyvěšení na webu ČADV – bylo požádáno o nápravu. Výbor konstatuje, že je velmi nevhodné, když se pořádá jiná akce v termínové kolizi s kongresem ČDS, letos 6.-8.6.2024.
 2. Úhrady členských poplatků v mezinárodních organizacích
  Poplatky byly uhrazeny v požadovaných termínech.
 3. Návrhy na web ČDS
  Sešly se návrhy na tvorbu nového webu. Doc. Ettler byl pověřen sestavením požadavků Výboru na funkci a provoz webu, aby byly zadány jednotné parametry pro návrhy IT firem.
 4. Zprávy revizní komise ČDS
  Na žádost člena ČDS předložila bývalá předsedkyně Revizní komise as. Kuklová archivní zprávy.
 5. Registr biologické léčby v dermatologii (BIOREP)

Výbor v novém funkčním období reviduje agendu Biorepu se záměrem nastavení odpovídajících správně- organizačních a právních podmínek pro jeho další fungování. Vlastníkem registru je ČDS, zastupovaná výborem, na úrovni ČLS pak jejím vedením. Komise pro Biorep je pracovním orgánem výboru ČDS, jehož koordinátora a členy jmenuje výbor ČDS. Úkolem této komise je odborně- technický dohled nad registrem, zadávání a zpracování dat a i jejich poskytování. Členové Komise jsou zodpovědni výboru. Právní zodpovědnost za registr a jeho finanční, etické a stavovské aspekty  nese výbor ČDS, resp. ČLS JEP. Proto budou ve spolupráci s právním odd. ČLS postupně nastaveny podmínky včetně smluv se subdodavateli a sponzory tak, aby výbor (ČDS, ČLS) mohl tuto zodpovědnost garantovat. Pro lékaře z center se nic nemění, o příp. změnách budou všichni zúčastnění postupně informování cestou koordinátora či přímo výboru.

Součástí revize je i finanční stránka registru Biorep, která probíhala na ČLS na podzim. Na podnět výboru byl účet pro Biorep technicky oddělen od účtu ČDS. To zpřehlednilo četné finanční položky a operace, které účetní odd. ČLS kvůli Biorepu na účtu ČDS vykonává (rozpočet Biorepu kolem 5,5 mil ročně). Nyní o aktuálním stavu informuje na pozvání výboru ČDS osobně účetní ing. Kačírková.

Některá centra však nezadávají do Biorepu údaje, přitom je to podmínkou existence a fungování Centra biologické léčby z hlediska smlouvy se zdravotními pojišťovnami na úhradu těchto léčiv.

 1. Setkání Center biologické léčby (podzim 24)
  Výbor ČDS připravuje pracovně vzdělávací seminář lékařů Center biologické léčby (pravděpodobný termín – podzim 2024). Záměrem je otevřít diskuzi nad všemi produkty z této skupiny.
 2. Návrh na udělení Ceny za knihu vydanou v roce 2023
  Výbor ČDS navrhuje publikaci prof. Arenbergera a kol.: Maligní melanom, jejíž první vydání s 1000 ks bylo právě rozebráno.
 3. Léky za uplynulé období (prof. Arenberger, as. Benáková)

     V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu HoZ:

Bereme na vědomí:

Sotyktu: SÚKL zamítá úhradu Sotyktu pro nedostatečnou účinnost ve srovnání s biologiky (firma musí přepracovat žádost vzhledem k zařazení Otezly do necentrové preskripce a výbor byl předběžně požádán SÚKLem o stanovisko – vypracuje prof. Arenberger).

Bimzelx: SÚKL zamítá úhradu ve 2. linii biologické léčby psoriázy pro vyšší nákladnost než srovnatelná biologika v této indikaci u balení ve velikosti160 mg inj. sol 1x1 ml. Taktéž bez předložení smluv se ZP nepřiznává úhradu v 1. linii biologické léčby 

Souhlasíme:

Ilumetri: mění se jen text indikačního omezení -  nahrazení formulace „po selhání léčby inhibitory TNF-alfa“ formulací po „po selhání předchozí biologické léčby“ - jedná se o sjednocení podmínek úhrady dle stanovených podmínek úhrady srovnatelně účinné terapie, kterou představují léčivé přípravky s obsahem léčivé látky ustekinumab (Stelara).

Stanoviska k přípravkům při biologické léčbě
Výbor ČDS odesílá na SÚKL vyjádření, že k léčbě HS při selhání léčby adalimumabem lze použít i blokaci IL-17A, tedy registrovaný secukinumab.

Další stanovisko se týká deukravacitinibu v léčbě psoriázy – výbor ČDS podporuje zavedení tohoto přípravku v ČR. Apremilast (OtezlaR) bude od 1.3.2024 uvolněn pro mimocentrovou preskripci.

13.Výběrová řízení na zdravotnická zařízení v oboru
     Seznam přísedících za Výbor ČDS pro jednotlivé kraje je uložen u p. Čížkové (derma.assistant@gmail.com)

     na výboru ČDS. Jeho aktualizace podléhá schválení výboru ČDS.

14. Skinvision a ev. další projekty k posuzování znamének pomocí AI (umělé inteligence)
Jedná se o aplikaci na mobilu k vyšetřování znamének (zpoplatnění provozovatelům). Výbor ČDS              prodiskutoval tuto problematiku a upozorňuje na její rizika při falešně negativním nálezu. A to v době, kdy není dořešena problematika právní zodpovědnosti v telemedicíně. Projekt vyšetřování znamének zdravotními sestrami ve vybraných 18 ordinacích PL pomocí mobilní aplikace byl již výborem ČDS projednán. (viz.bod 18, zápis z 24.11.2023).

15. Lůžkový fond v dermatologii (Znojmo, Třebíč, Ostrava-město)

     Je také problémem pro další vzdělávání lékařů v oboru.

     Dr. Litvik upozorňuje na situaci v Ostravě-město, kde dermatovenerologická lůžka zůstala uzavřena.

     Také sdružený lůžkový fond v některých městech (Znojmo, Třebíč) není ideálním řešením.

16. Nové centrum biologické léčby (SANODERM)
MUDr. Špaňárová, SANODERM Praha 4, požádala o statut Centra biologické léčby. Její pracoviště splňuje požadavky Výboru ČDS, který uděluje souhlasné stanovisko.

17. Extrakorporální fotoferéza – kód 44284
Výbor projednal žádost prof. Viklického z České nefrologické společnosti ČLS JEP, z. s. o sdílení kódu 44284. Výbor ČDS souhlasí.

18.Riziko fotosenzitivity při užívání MTX

MUDr. Jirsová ze SUKLu Praha požádala Výbor ČDS o posouzení rizika fotosenzitivity při užívání methotrexátu. Takové riziko skutečně existuje, může docházet zejména k fototoxickým reakcím. Je potřeba při indikaci léčby MTX na toto riziko upozornit pacienty, také obezřetně postupovat při fototerapii (doc. Ettler).

19.Časopis Čs. Dermatologie
Výbor ČDS ČLS JEP souhlasí s vystavováním faktur za autorskou a recenzní činnost pro časopis Čs. Dermatologie.                           

20.Mezinárodní výzkum Občanské společnosti
Pan Štěpán Czarnecki z Univerzity Palackého v Olomouci zaslal na výbor ČDS výzvu k vyplnění dotazníku k výzkumu občanské společnosti a neziskového sektoru bez bližšího udání kým a jak budou data používána. Výbor ČDS se zatím k věci staví zdrženlivě.

21.Různé

      Venerologie – prof. Resl upozorňuje na další úsporná opatření ze strany HES a KHES, které již nepodporují depistážní činnost a zkreslují tak data v registru pohlavních nemocí (bude dotázána dr. Zákoucká). Prof. Resl žádá o pomoc s uskladněním písemných materiálů z venerologie z práce ve venerologické sekci i dřívějšího výboru ČDS.

22. Noví členové

      Přijato: 8

      Zrušeno: 1

23.Příští schůze výboru ČDS:  21.3.Praha), 25.4. (Praha), 6.6. (Olomouc)

24. Finanční rozpočet ČDS na rok 2024

 MUDr. Drlík předkládá finanční vyúčtování ČDS za rok 2023 vypracované ekonomickým oddělením ČLS JEP. Plánovaný finanční obrat ČDS na rok 2024 odpovídá loňskému roku.

                                                                                                                        Zapsal: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.