Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 5.10.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Diamantová, doc. Ettler, Dr. Jarešová, Dr. Litvik,
Dr. Nevoralová, Dr. Rafčíková, doc. Slonková, prof. Štork

On-line:       prof. Cetkovská, Dr. Drlík, Dr. Zákoucká

Omluveni:   Dr. Benáková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 13.15 hod.

P R O G R A M


P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 12. 9. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Členové ČDS
  Prof. Arenberger po konzultaci s pracovníky ČLS JEP ozřejmil technické důvody, proč nelze z databáze stávajících členů ČDS u ČLS JEP odlišit lékaře dermatology od ostatních členů (u některých členů chybí titul, i když ho mají, členy jsou lékaři jiných odborností a nelékaři). Výbor ČDS proto pověřil touto záležitostí revizní komisi.
 2. Sekce ČDS
  Některé sekce jsou aktivní, jiné méně. Výbor ČDS vyzývá vedoucí sekcí, aby informovali výbor ČDS o činnosti své sekce. Pokud nedostane zprávu, uvede sekci do útlumu.
  V případě sekcí korektivní dermatologie (Dr. Cabalová), angiologie (Dr. Strejček) a lymfologie (bez zástupce) bude konzultován s jejich představiteli jejich další statut, protože existují i odborné společnosti ČLS JEP s obdobným zaměřením.
 3. Web ČDS
  Výbor ČDS rozhodl o vytvoření nových webových stránek ČDS, které by lépe vyhovovaly současným technickým, informačním i designovým požadavkům. Výbor pověřil doc. Ettlera, Dr. Rafčíkovou
  a Dr. Jarešovou. Zatím bude fungovat stávající web. Náměty na jeho akutní vylepšení a ev. návrhy pro nový web zasílejte doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).
 4. Komunikační kanál pro členy
  Požadavky a náměty na výbor ČDS zasílejte na kontaktní e-mail derma.assistant@gmail.com (sekretářka výboru ČDS, paní Jana Čížková). Pokud bude doručen požadavek přímo některému ze členů výboru, odešle oslovený korespondenci k evidenci, další distribuci a vyřízení také na adresu derma.assistant@gmail.com.
 5. Přihlašování za člena ČDS
  Hlásí se na sekretariát ČLS JEP elektronickou cestou, současně se může přihlásit i do sekcí. Přihláška pak bude předložena výboru ČDS k projednání (v případě nejasností si výbor ČDS vyžádá další informace).
 6. Žádost prim. Rutty (kožní odd. VN Brno) o zřízení Centra biologické léčby
  Výbor ČDS projednal a podporuje možnost zřízení Centra na Kožním oddělení Vojenské nemocnice v Brně.
 7. Obnovení vydávání občasníku „ČDS pro Vás“
  Prof. Arenberger informuje s ohledem na další zvýšení informovanosti členů ČDS o aktivitě paní Hátlové, která jej vyzvala k obnově našeho zmíněného informačního občasníku. Diskutováno o jeho skutečné potřebě a také formě. Zatím neuzavřeno.
 8. Kompetence výboru ČDS
  Vyplývá z obsahu náplně odborné společnosti. Byly navrženy některé oblasti činnosti výboru ČDS svěřit do péče určitým členům výboru, aby byla zajištěna jejich aktuálnost.
  Systém psaní a schvalování zápisů ze schůzí výboru ČDS byl zatím ponechán.
 9. Nové výkony v dermatologii
  Jsou dva a lze je nasmlouvat se ZP. Bude je možné vykazovat od. 1. 1. 2024.
  44112

HODNOCENÍ EFEKTU SYSTÉMOVÉ LÉČBY CHRONICKÉHO KOŽNÍHO ONEMOCNĚNÍ STANDARDIZOVANOU ŠKÁLOVACÍ METODOU – bodová hodnota – 142 bodů

 

Zhodnocení efektu systémové léčby chronických kožních onemocnění (zejména atopického ekzému, psoriázy, hidradenitidy a chronické kopřivky) standardizovanou škálovací metodou.

 

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

     

L3

3

10

 

OF:

4/1 rok

     
 

OM:

AOD - pouze ambulantně -agregován do OD

     
 

Čas výkonu (ČV):

10

ZUM:

Ne

 

Bodová hodnota:

ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro

ZULP:

Ne“.


44116 –

VYŠETŘENÍ RUČNÍM DERMATOSKOPEM – bodová hodnota - 72 bodů

 

Vyšetření pacienta za použití ručního dermatoskopu, jako pomocné vyšetření pro diagnostiku následujících skupin diagnóz:
- D22.X Melanocytové névy,
- C44.X Jiný zhoubný novotvar kůže,
- C43.X Zhoubný melanom kůže,
- D23.X Jiné nezhoubné novotvary kůže,
- L82.X Seboroická keratóza,
- L98.X Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva NJ,
- L57.X Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizovanému záření,
- D03.X Melanom in situ,
- D18.X Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace.
Nelze vykazovat s výkonem č. 44281. Nelze vykázat při úhradě vyšetření z preventivních programů zdravotních pojišťoven. Pro vyšetření 1 až 5 projevů je frekvenční omezení 1/1 den, 3/1 rok, u pacienta s mnohočetnými pigmentovými névy je frekvenční omezení 2/1 den, 6/1 rok.

 

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

 

OF:

1/1 den, 3/1 rok

L3

3

5

     
 

OM:

A - pouze ambulantně

     
 

Čas výkonu (ČV):

5

ZUM:

Ne

 

Bodová hodnota:

ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro + 0,95

ZULP:

Ne“.

 

 1. Program VZP Plus (platí pouze pro ambulance mimo nemocnice)
  Byl před několika lety dojednán mezi ČDS ČLS JEP a VZP ČR. Stále probíhá a lze se k němu i teď přihlásit. Týká se preventivní dermatoskopie, vykazuje se výkony 44400, 44401 a 44402.
 2. Prodloužení časové složky a navýšení minutové režie dermatologických výkonů
  Výbor ČDS podal opakovaný návrh na prodloužení časové složky dermatologických výkonů 44021, 44022 a 44023 na úroveň venerologických výkonů 44004, 44005 a 44006 a na navýšení minutové režie u kódů 44219, 44227, 44229, 44233, 44239, 44245 na úroveň „chirurgických“ výkonů do dohodovacího řízení na MZ ČR. Od jara zatím ve stadiu projednávání. Předchozí jednání v této věci byla v minulých letech přerušena kvůli negativním stanoviskům plátců zdravotní péče, nyní pojišťovny vyjádřily po předjednání prof. Arenbergerem vstřícnější postoje.
 3. Spolupráce se SAD
  Spoluprací se SAD byly pověřeny obě členky výboru ČDS i SAD – Dr. Jarešová, Dr. Rafčíková.
  Doc. Ettler navrhl namísto zřízení nové pracovní skupiny pro ambulantní dermatologii začlenění celého SAD včetně jeho současného vedení do této pozice a zmínil řadu výhod, které by to přineslo. Prof. Arenberger tuto nabídku otevře na následujícím sjezdu SADu.
 4. Dermatoskopická sekce
  Dne 11. 1. 2024 pořádá v IKEM Praha 4 mezinárodní Dermatoonkologickou školu (School of Dermatooncology) jako platformu pro doškolení v této oblasti včetně dermatoskopie. Odborným garantem je prof. Arenbergerová.
 5. Novela Zákona o zdravotních službách
  Prof. Arenbergerová informuje, že se chystá specifikace úkonů, které budou zřejmě projednávat jednotlivé akreditační komise v oborech, a které by měli vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci.
 6. Počty dermatovenerologů v ČR
  Doc. Ettler informuje o některých údajích, které jsou veřejně dostupné na webu VZP (nejaktuálněji
  z r. 2021). V ambulantní sféře pracuje 777 dermatovenerologů s průměrným věkem 54 let, což představuje 6 lékařů-dermatovenerologů na 100 tis. obyvatel. V ČR je celkem 515 dermatologických lůžek, v průměru 5 lůžek na 100 tis. obyvatel, na kterých pracují lékaři s průměrným věkem 38 let.
 7. Léková agenda (Dr. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu žádosti o vyjádření nebo zaujali stanoviska k níže uvedenému:
       Rigvir – v léčbě melanomu – prof. Arenberger vypracuje expertní stanovisko
       Secukinumab – v léčbě HS – prof. Arenberger zpracuje podpůrný dopis
 8. Odborné akce 2024
  Tvorbou seznamu odborných akcí na r. 2024 byl pověřen opět doc. Ettler. Byly specifikovány termíny hlavních odborných akcí ČDS v r. 2024: DermaUpdate 01.02.2024 v kongresovém centru Cubex v Praze 4, Kulatý stůl biologické a cílené léčby v průběhu února 2024 a Kongres ČDS-SDVS v Olomouci 06. – 08.06.2024.
 9. Konference ke 100. výročí ČDS
  Byla hodnocena jako úspěšná. Dermatovenerologové o ni projevili obrovský zájem, dokonce ji navštívilo o 80 osob více, než byla kapacita sálu (celkem téměř tři stovky účastníků), a toto překročení bude předmětem dopisu primátora kongresové agentuře.
 10. Shromáždění členů ČDS 07.09.2023
  Předsedové mandátové ani návrhové komise dosud nedodali text zápisů, resp. usnesení. Finální draft zápisu ze Shromáždění, vytvořený pracovním předsednictvem, byl v termínu hotov. Po obdržení obou výše uvedených dokumentů jej lze dokončit.
 11. Rezidenční místa v dermatologii
  Dr. Jarešová vznesla požadavek k vypsání rezidenčních míst pro mladé dermatovenerology, a to hlavně v kmenové přípravě. Výbor ČDS zašle na MZ ČR žádost (vyřizuje prof. Arenberger).
 12. Noví členové: 9
   
 13. Různé
  a)  Mladí dermatologové
       Za předsedu sekce byl schválen Dr. Pásek (FNKV Praha)
   
 14. Příští schůze výboru ČDS: 24.11.2023 v Praze, další 14.12.2023, na ni navazuje schůzka přednostů dermatovenerologických klinik FN a primářů samostatných dermatovenerologických lůžkových oddělení.
  Plán schůzí výboru ČDS na r. 2024: 08.02., 21.03., 02.05., 06.06.

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.