Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 25.4.2024 v Praze

Přítomni:     Prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, dr. Benáková, prof. Cetkovská, prim. Diamantová, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Jarešová, dr. Nevoralová, prof. Štork.

On-line:        Dr. Litvik, dr. Rafčíková. 

Omluveni:   Dr. Zákoucká

                   Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 12.15 hod

P R O G R A M


P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 21.3.2024 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Teledermatologie
  Vedení VZP se staví vstřícně k zavedení „teledermatologických vyšetření“ prováděných dermatologem k úhradě z běžného zdravotního pojištění. Vyžaduje však specifikaci, u kterých pacientů a za jakých (výjimečných) okolností. Výbor ČDS očekává od členů návrhy v tomto směru.
 2. Příprava kongresu ČDS – SDVS 6.-8.6. 2024 v Olomouci

Velký počet přihlášených přednášek (více jak 100), muselo být vytvořeno paralelní jednání ve dvou sálech.

Diskutován způsob přihlašování na www.jasta.cz a ubytování (hotel Clarion již obsazen).

Program kongresu byl vyvěšen na webu ČDS a rozeslán poštou.

 1. Webové stránky ČDS

      Výbor ČDS projednal v dalším kole došlé návrhy a 2 z nich doporučil ke konečnému posouzení (komunikací  pověřen doc. Ettler) na příští schůzi výboru ČDS.

 1. Spolupráce ambulantních akreditovaných pracovišť s nemocnicemi při vzdělávání lékařů před kmenovou zkouškou
  Znovu otevřena praktická otázka, jak financovat školence v průběhu povinných stáží mimo mateřské pracoviště. Zatím se nejeví možnost uspokojivého systémového řešení.
 2. Paxlovid – nebezpečí interakcí
  Varovný dopis Pfizer o závažných lékových interakcích s některými imunosupresivy byl vyvěšen na webu ČDS v kolonce „aktuality dočasné“.
 3. Centra se zvláštní smlouvou
  S VZP diskutováno rozmístění Center dle krajů a počtu pacientů. Při posuzování nových pracovišť je třeba nadále dodržovat odborné požadavky (např. délka praxe a zkušenosti s biologickou léčbou, důraz na počty pacientů s diagnózami, které se léčí biologiky). Diskutována Centra řetězce MAPO, která prošla původním projednáním na výboru ČDS, ale jejich aktualizace už nebyla předložena k projednání.

Výbor ČDS dostane od VZP podklady týkající se sítě Center v ČR včetně méně pokrytých lokalit. Rozmístění je v rámci smluvní politiky VZP.

 1. Kód digitální dermatoskopie 44281

     V registračním listu je podmínkou absolvování „školení v melanomové poradně“ (dotaz dr. Kubíkové).

     Výbor ČDS považuje za dostačující absolvování kurzu dermatoskopie pořádaném IPVZ.

 1. Přístrojové vybavení kódů 44285 a 44235

V registračních listech výkonů jsou uvedeny přístroje s vysokou pořizovací cenou. VZP vyzývá k bližší specifikaci. Diskutován způsob řešení – upřesnění zařazení fototerapeutických přístrojů pro kabinovou celotělovou aplikaci versus lokalizovaných zářičů, excimerových přístrojů generujících UV záření laserem versus lampou, nebo vytvoření nových kódů. Problematiku zpracují dr. Benáková, prof. Arenberger, doc. Ettler po obdržení úplných registračních a kalkulačních listů zmíněných výkonů. Principiálně je třeba rozlišovat celkovou fototerapii

 1. Zveřejňování údajů v zápisech ČDS, podněty ze shromáždění členů, odměny pro členy volební komise
  Výbor ČDS projednal podněty týkající se možnosti omezení práv a povinností některých členů (o stanovisko požádán právník ČLS) a zveřejňování jmen a vzdělání (zejména nových členů ČDS) a doporučil ponechat současný přístup s dodržením GDPR. Individuální zájemce o podrobnou informaci může požádat na derma.assistant@gmail.com, podrobněji v bodě Různé. Zápis ze shromáždění členů dne 7.9. 2023 byl v září 2023 v termínu zpracován a po doplnění o zápis návrhové komise zveřejněn na webu ČDS.  

      Prezenční listina byla anonymizována, ze zápisu návrhové komise byla vypuštěna část, která proběhla v době neusnášeníschopnosti shromáždění a nemůže proto patřit do usnesení (na doporučení právníka ČLS JEP). Členové volební komise byli osloveni a vyzváni k zaslání faktur nebo podepsání  dohody k proplacení odměny za práci ve volební komisi v roce 2023, někteří tak  již učinili.

 1. Sympozium Osudy pacientů s hidradenitidou, lupénkou, kopřivkou či melanomem v rukou ambulantních dermatologů a zpracování dat KZP
  Sympozium bude součástí Kongresu ČDS-SDVS 2024 v Olomouci. Výbor ČDS bude také garantovat průzkum pořádaný z dat KZP za podpory necíleného grantu společnosti Novartis.
 2. World Thrombosis Day v ČR (WTD)
  Slaví se pravidelně od roku 2014. 13.10. 2024 budou organizovány výstupy na vrcholky hor v ČR. Lze se přihlásit (i k odborné spolupráci) na www. worldthrombosisday.org
 3. Centrum biologické léčby v Ostravě
  Prim. MUDr. Fuksová žádá výbor ČDS o schválení zřízení Centra pro kožní ambulanci Městské nemocnice Ostrava. Výbor ČDS odročil do dodání chybějících informací.
 4. Odborné akce 2024

     Doc. Ettler informuje o aktualizovaném kalendáři odborných akcí 2024 v oboru, který byl doplněn akcemi   ČADV (zatím bez recipročního zveřejnění akcí ČDS) a některých dalších subjektů (na webu ČDS nutno    rozkliknout červený letopočet „2024“ a stáhnout nabídnutý soubor akcí).

      14. Léková agenda
      V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu  k vyjádření následující hodnotící zprávy:

Bereme na vědomí:

-HoZ  Ilumetri (tralokinumab):  SÚKL stanovuje úhradu i pro dávku 200 mg pro pacienty nad 90 kg hmotnosti. Podmínky úhrady jsou stejné jako pro dávku 100 mg.

- HoZ Dupixent (dupilumab): výrobce žádá stanovení jedné další zvýšené úhrady u atopické dermatitidy pro situace, jež jsou de facto obsahem tzv.  "zvláštního upozornění" u JAKinibů (rizikoví dospělí- věk >65 let, malignity, KVS choroby..). SÚKL tuto část zamítá, což lze akceptovat.

-Prof. Arenberger na žádost SÚKLu vypracoval odpověď týkající se indikačních kritérií pro léčebný přípravek Humira. Jednalo se zejména o stanovisko k pozici fototerapie v indikaci léčby adalimumabem (tedy i pro biosimilary s touto látkou).

Nedoporučujeme:

HoZ Dupixent (dupilumab): ve výše uvedené HoZ dále výrobce žádá o jednu další zvýšenou úhradu pro děti a dospívající (6-18 let).  SÚKL zamítá jednu další zvýšenou úhradu pro kategorii 12 -18 let a přiznává ji jen pro kategorii 6-12 let, s čímž nesouhlasíme. Přístup má být systematický, indikační formulace jednotné, zohledňovat předvídatelný vývoj celé skupiny moderních systémových léčiv pro AD. A tak by jedna zvýšená úhrada měla být přiznána pro celou skupinu 6-18 let.  Obáváme se, že toto arteficiální rozdělování na dvě věkové podskupiny bude komplikovat situaci s úhradami do budoucnosti pro všechny zúčastněné, neboť lze v dohledné době očekávat zavedení indikace pro věkovou kategorii 6-12 také u JAKinibů, budou se měnit cenová ujednání. Nedisponujeme informacemi, že by návrh pro přiznání jedné další zvýšené úhrady izolovaně, pouze pro kategorii 6-12 let, byl nějak prospěšný pro pacienty a jejich ošetřující lékaře.

15. Noví členové

       0

16. Různé:

                  a)  Unilever – stanovisko

       b) Čestní členové: Výbor ČDS projednal návrhy na udělení čestných členství ČDS u těchto řádných členů (Dr. Drlík, prim. Jašková, prim. Kučerová, Doc. Kuklová, Dr. Polášková), a dvou nečlenů ze zahraničí (doc. Buchvald, prof. Szepietowski). Členství budou udělena na kongresu v Olomouci 6.6.2024 večer.

       c) Po opakovaných požadavcích jednoho ze členů ČDS, týkajících se rozlišování dermatologů a nedermatologů v ČDS (což bylo po prodiskutování i s ČLS JEP výborem ČDS zamítnuto jako nepřínosné, a to dokonce i přes skutečnost, že někteří lékaři svůj titul neuvádějí), nyní dotyčný dále požaduje na výboru ČDS projednání zavedení tzv. profesního členství v ČDS. Výbor ČDS proto po tomto zasedání osloví právníka ČLS pana JUDr. Vacka s dotazem, týkajícím se provozních a právních kladů a záporů statutu zvláštního členství se sníženými členskými poplatky a omezeným rozsahem práv a povinností takového člena. Z další diskuze vyplynulo, že by se mohlo jednat zejména o typ členství pro různé profesní skupiny dle odborné kvalifikace a aktuálního zaměstnání (nedermatovenerology podle názvu v „dermatovenerologické“ společnosti), ale i příslušníky jiných národností (podle názvu v „české“ dermatovenerologické společnosti) a podobná rozdělující kritéria. Právník s ohledem na výjimečnost takového institutu ve skupině OS v České lékařské společnosti na jedné straně, přes spornou retroaktivitu pro stávající členy, a obtížnou identifikaci takových jedinců ve stávající databázi na straně druhé, takový krok výboru a členům ČDS už předběžně nedoporučuje. Po vypracování písemného stanoviska se k němu výbor vyjádří per rollam. Pokud v něm nebude zásadní odchylka, vyslovuje s ním předběžné ztotožnění. 

17. Termíny schůzí výboru ČDS:

       6.6., 12.9., 17.10., 28.11. 2024

 

 

                                                                                                                         Zapsal: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.