Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 24.11.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Drlík, doc. Ettler, Dr. Jarešová, Dr. Litvik,
Dr. Nevoralová, Dr. Rafčíková, doc. Slonková, prof. Štork

On-line:       prof. Cetkovská, Dr. Diamantová

Omluveni:   Dr. Benáková, Dr. Zákoucká

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 13.40 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 5. 10. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 1. Nově projednáno:
 1. Odborné akce 2024
  Upozorněno na významné akce: Dermatoonkologická škola (11. 1.), Derma Update (1. 2.), Kongres ČDS-SDVS (6. – 8. 6. 2024) v Olomouci.
  Dr. Jarešová představila návrh odborné akce „Multioborové setkání dermatologů se segmentem primární péče“ s termínem konání 13.9.2024. Výbor ČDS souhlasí se záštitou akce.
  Diskutováno také přihlašování nových akcí a jejich odborná garance. Bylo doporučeno, aby název „kongres“ byl rezervován pouze pro každoroční vícedenní společný kongres ČDS-SDVS. Záštita výboru ČDS bude udělována zaběhlým osvědčeným akcím, nové akce budou projednávány. Odbornou garanci akcí může poskytovat dermatovenerolog s atestací (je však nezbytné, aby si vyřídil licenci garanta u ČLK).
  Do seznamu akcí ČDS na příslušný rok budou nově uváděny i některé jiné odborné akce (bez záštity ČDS) odlišené graficky, aby se zabránilo kolizím s jinými akcemi. U sponzorovaných akcí se záštitou ČDS nyní ČLS JEP požaduje trojstrannou smlouvu mezi místním pořadatelem, sponzorem a ČLS JEP, jejíž obsah garantuje OS).
 2. Program Derma Update
  T. č. se tvoří, ještě jsou „volná“ témata.
 3. Poplatky ČDS za členství v mezinárodních odborných organizacích
  Výbor ČDS projednal a schválil uhrazení poplatků na r. 2024 za členství v mezinárodních organizacích (ILDS, UEMS-EBDV, EADV).
 4. Platba za web a sekretářky výboru
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury za vedení webu ČDS za 05-10/2023 ve výši 16 800 Kč. Webmaster dočasného webu bude v r. 2024 financován dle vykonané práce. Paní Čížková pokračuje, paní Sitařová končí k novému roku 2024 jako sekretářka výboru ČDS (výbor ČDS jí děkuje za dlouholetou pečlivou práci).
 5. Webové stránky
  Na základě opakovaných podnětů se výbor ČDS rozhodl renovovat webové stránky. Dr. Rafčíková podala první návrh firmy ELINE web s.r.o.
  Výbor ČDS se rozhodl na nové web stránky vyhlásit poptávku s uzávěrkou do 8. 2. 2024 (návrhy zasílejte doc. Ettlerovi a paní Čížkové - derma.assistant@gmail.com).
  Zatím bude fungovat stávající web. Doc. Ettler žádá o návrhy, které by stávající dočasné stránky vylepšily.
 6. Národní koordinační skupina pro HIV/AIDS
  Byla ustavena při MZ ČR a byl do ní automaticky kooptován předseda venerologické sekce ČDS (prof. Resl). Výbor ČDS souhlasí s tímto zastoupením a pověřuje Dr. Zákouckou jako zástupkyni.

Venerologická sekce vyplnila průzkum ECDC a EACS o problematice HIV/AIDS v ČR.

 1. Aplikace botulotoxinu v ČR
  Injekční preparáty s obsahem botulotoxinu jsou registrovány jako léky, které lze získat pouze na lékařský předpis (na rozdíl od výplní, které lze získat volně). Aplikace by měla zůstat pouze v lékařských rukou. ČDS nemá zákonný mandát k provádění dozoru, natož k represivním opatřením, může apelovat na lékaře – členy ČDS, jak při vzdělávání v oblasti korektivní a estetické dermatologie, tak příp. formou prohlášení. Bude potřebné vypracovat návrh, kdo a za jakých podmínek bude moci aplikovat botulotoxin a další látky a předložit na MZd (vypracováním pověřeny dr. Jarešová a prof.Arenbergerová).
 2. Finanční otázky ČDS
  Finance výboru (účetnictví) vede ekonomické odd. ČLS JEP. Dohled nad nimi má pokladník výboru ČDS (Dr. Drlík). Dne 24. 11. 2023 proběhne schůzka mezi Ing. Kačírkovou (účetní) a Ing. Menclovou (ekonomické odd. ČLS JEP) k prodiskutování položek a optimalizaci jejich danění. Průběžně je problematika analyzována vedením výboru s ekonomickým oddělením ČLS. V září 2023 vyvstala také potřeba zpřehlednit financování Biorepu (stav účtu nebo fakturace), pro jehož specificitu bylo dohodnuto jeho účetnictví vyčlenit a v rámci účtu ČDS vést zvlášť (aby se prostředky na odměny aktualizujícím lékařům z center, provozovateli a dalším nečerpaly z celého účtu ČDS, ale přehledněji z podúčtu, tvořeného příjmy od farmaceutických firem).
 3. Financování lékařských výkonů
  Zatímco se snažíme o tvorbu nových výkonů a vylepšení financování lékařských kódů, dochází ve zdravotnickém systému k „tichému“ snižování bonifikace za objednávání nemocných a diplom celoživotního vzdělávání a snižování dalších položek v Úhradové vyhlášce pro rok 2024 a v dodatcích ke smlouvám AS na příští rok. Prof. Arenberger se zúčastní dalšího jednání k ohodnocení dermatologických kódů na MZ 7. 12. 2023. Tento měsíc již na MZ předjednal navýšení minutové režie vybraných dermatologických výkonů, a navíc přichází se 3 návrhy variant navýšení:
       I.    sjednocení hodnocení dermatologických a venerologických výkonů (původní návrh, odmítaný pojišťovnami);
       II.   týkalo by se jen kódů 44022 a 44023;
       III. pouze prodloužení minutáže o 5 minut u 44022 a 44023, které by sice znamenalo nejnižší   navýšení, ale snad nejprůchodnější.
 4. Sjezd SAD 24. – 25. 11. 2023 v Praze
  Byl zahájen ve stejný den konání schůze výboru ČDS. Prof. Arenberger, Dr. Jarešová a Dr. Rafčíková byli pověřeni k informování účastníků sjezdu o aktivitách ČDS a umožnili by tak další prohloubení spolupráce obou organizací.
 5. Dermatologický univerzitní nadační fond
  Jedná se o samostatnou nezávislou nadaci, která není strukturou výboru ČDS ani ČLS JEP. Finanční prostředky v něm uložené (prakticky nedochází k jejich obnovování) jsou příležitostně věnované na podporu české dermatovenerologie (např. Bartákova cena, časopis, apod.).
 6. Zveřejňování zápisů ze schůzí a aktuálních zpráv výboru ČDS
  Výbor ČDS schválil pokračování v současném funkčním postupu – pořízený zápis je rozesílán členům výboru k připomínkování, dle nich editován, na následné schůzi schválen a poté vyvěšen na webu ČDS. Tento způsob se osvědčil a zabránil tak dodatečným reeditacím. Pokud se vyskytne „horká“ zpráva, je možné ji vystavit v kolonce „Aktuality“.
 7. Volby do výboru ČDS v září 2023
  Výboru stále nebyly doručeny zápisy Mandátové (předseda Dr. Antonín Nechvátal) a Návrhové komise (předsedkyně Dr. Jorga Fialová) ze shromáždění členů ČDS ze dne 7. 9. 2023. V termínu sepsaný zápis ze shromáždění lze po jejich doručení vydat. K volbám byla v termínu doručena 3 podání, která jsou řádně zpracovávána.
  Proběhly také volby českého zástupce do Boardu EADV, kterých se zúčastnili čeští členové EADV. Zvolena prof. Arenbergerová se ziskem 37 hlasů, ostatní dva kandidující dostali 13 hlasů (prof. Gkalpakiotis) a 8 hlasů (Dr. Jiráková). EADV v Luganu obdrželo dotaz od neúspěšného uchazeče.
 8. Centrum biologické léčby v Plzni
  Centrum „Dermafit“ Plzeň (žádost podává Dr. Brodská) – výbor ČDS projednání zatím odložil na 14.12. 2023 (další zasedání výboru ČDS).
 9. Výběrová řízení (regionální) – zástupce výboru ČDS – aktualizováno
  Na výběrová řízení na dermatologická zařízení, která se konají v jednotlivých krajích na krajských úřadech, je ze zákona požadována přítomnost zástupce odborné společnosti. Nový výbor ČDS proto aktualizuje seznam zástupců výboru ČDS delegovaných do jednotlivých krajů.
 10. Rezidenční místa v dermatovenerologii (Dr. Jarešová, prof. Arenberger)
  Prof. Arenberger kontaktoval oddělení vzdělávání MZ se žádostí o zřízení rezidenčních míst v našem oboru. Bylo mu potvrzeno, že pro přípravu v dermatovenerologickém kmeni lze pro školence i nadále žádat na všech akreditovaných pracovištích (včetně ambulantních dermatologů) o měsíční dotaci cca 20 000 Kč/měs., kterou školenec, pokud splní standardní podmínky (např. plný úvazek), získá. Dotační programy na financování následného dvouletého specializovaného výcviku jsou velmi omezené a náš požadavek bude předložen ke konečnému rozhodnutí Ministrovi zdravotnictví ČR.
 11. Lůžkový fond v dermatologii
  V některých městech (např. Ostrava) existují podle informací tamních členů lůžka jen formálně (např. se rekonstruují). Výbor ČDS deklaruje, že v případě rušení lůžek se bude i nadále zasazovat o podporu jejich existence. Jsou potřebná mimo jiné i k dalšímu vzděláváním v oboru, i v situaci, kdy s ohledem na poskytnutí větší příležitosti ke vzdělávání školenců v zařízeních ambulantních specialistů navrhuje akreditační komise pro dermatovenerologii zkrácení stáže na lůžkách ve kmeni z 18 na 12 měsíců.
 12. Pigmentové projevy a teledermatologie
  Evropský grant prostřednictvím ÚZIS byl udělen klinice na Bulovce. Přes systém „Skinvision“ nebo ekvivalentní aplikaci budou sestry vybraných PL provádět vyšetření pomocí mobilu a nemocné s pozitivním nálezem (hodnoceným AI) odesílat na regionální vybrané dermatologické kliniky (výbor již k tomuto projektu zaujal stanovisko dne 2.2.2023, bod 4).
  Telemedicína (i teledermatologie) nemá dosud stanovenu závaznou legislativu v ČR, zejména právní odpovědnost. Z důvodu rizik s tím spojených nemůže výbor ČDS aktuálně udělit záštitu těmto aktivitám, ale je připraven se na jejich zpracování aktivně podílet.
 13. Lymfologie (indikace lymfodrenáží)
  Kódy pro lymfodrenáže (44211 a 44213) vykazuje t. č. i nelékařská profese fyzioterapeutů (902). Výbor ČDS na žádost Dr. Pokorného z MZ ČR projednal a schvaluje dodatek ke kalkulačnímu listu: „Provedení výkonu může indikovat pouze lékař s atestací v základním oboru (404) a sdílených odbornostech (101, 102, 103, 109, 201, 301, 402, 405, 406, 501, 603) po absolvování kurzů „Komplexní léčba lymfedému“.
 14. Žádost L´Oréal o podporu značky MIXA
  Kosmetika značky MIXA je přítomna na českém trhu a výbor ČDS byl požádán o udělení záštity nad touto značkou. Výbor ČDS souhlasí.
 15. UEMS-EBDV
  Prof. Arenberger informuje o zasedání tohoto evropského výboru. Klíčovým bodem jednání byla harmonizace vzdělávání v oboru v EU, přičemž evropský vzdělávací program v dermatovenerologii byl publikován v JEADV před několika lety. Je důležitá pro kompatibilitu v celé EU bez nutnosti nostrifikací.
 16. Léková agenda (Dr. Benáková, prof. Arenberger)
  a) V uplynulém období byla doručena žádost o stanovisko k hodnotící zprávě:

     Otezla – rozšíření preskripce i mimo centra: 

     "Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých, kteří již podstoupili jeden z    následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, cyklosporin, methotrexát, dimethylfumarát  nebo fototerapii (PUVA či NBUVB). Ukončení léčby apremilastem je indikováno v případě: - nedosažení     hodnoty PASI 75 po 4 měsících úvodní léčby, - poklesu účinnosti zavedené léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5."

b) Prof. Arenberger poslal SÚKLem vyžádané stanovisko k Rigviru, které náročně vypracoval.

c) Prověříme, zda doc. Votava obdržel za ČDS 8.9. 2023 zaslaný obšírný materiál ke kritickým léčivům za  dermatologii, který si KLPK pro SÚKL vyžádala.

d) Prof. Arenberger zpracuje stanovisko k žádosti SÚKLu pro hodnotící zprávu preparátu Sotyktu.

 1. Noví členové (2), 1 žádost odročena.
  Snížení poplatků ČLS a ponechání ČDS (3)
  Zrušení členství (1)
 2. Příští schůze výboru ČDS: 14.12.2023 v Praze
   

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.