Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 21.3.2024 v Praze

Přítomni:     Prof. Arenberger,  as. Benáková, prof. Cetkovská, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Jarešová,

                      dr. Nevoralová, prof. Štork, dr. Zákoucká

On-line:        Prof. Arenbergerová, doc. Slonková 

Omluveni:   Prim. Diamantová, dr. Litvik, dr. Rafčíková

Host:            Dr. Kojanová (od 12.45 hod)

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 13.30 hod.

 

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 8.2. 2024 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Preventivní programy zdravotních pojišťoven
  ZP podporují preventivní opatření a přispívají na ně v různé výši (např. VZP 500 Kč/rok, OZP 800 Kč/rok). Výbor ČDS zatím nedoporučuje financovat použití současných dostupných mobilních aplikací z prostředků těchto preventivních programů. Ale vzhledem k nárůstu výskytu maligních projevů na kůži výbor ČDS doporučuje možnost financování preventivních dermatoskopických vyšetření prováděných dermatologem u rizikových pacientů financovaných z fondu prevence ve výši 500 Kč alespoň 2x/rok.
 2. Obsah kódu 44112

Předběžné stanovisko VZP nepovoluje vykazování škálovacího hodnocení při celkové fototerapii, některé ZP ano. Výbor SADu (má podporu výboru ČDS) bude toto stanovisko rozporovat.

 1. Příprava kongresu ČDS-SDVS v Olomouci 6.-8.6. 2024  

Přihlášky k aktivní účasti na www.jasta.cz

    Výbor SDVS vyzván ke spolupráci a doplnění sekcí o přednášející a moderátory.

     Výbor ČDS se rozhodl u příležitosti kongresu udělit několik čestných členství českým i zahraničním   účastníkům. Návrhy na udělení prosím zasílejte do týdne od zasedání výboru na derma.assistant@gmail.com.

    Výbor ČDS se také rozhodl pozvat některé zasloužilé členy ČDS k účasti na kongresu v Olomouci.

 1. Web ČDS
  Doc. Ettler přednesl soutěžící nabídky  IT firem na tvorbu webu ČDS. Zatím nepadlo konečné rozhodnutí. Výbor ČDS doporučil ještě vyzvat IT firmy k vytvoření grafického templátu (návrhu) budoucího webu ČDS a zaslat jej do 5.4. 2024 na derma.assistant@gmail.com a ettler@fnhk.cz spolu s celkovou cenou bez veřejné části.
 2. Výběrová řízení na dermatovenerologická zařízení
  V některých krajích dosud nebyl jmenován zástupce do těchto výběrových řízení. Výbor ČDS jej nyní zkompletoval.
 3. Finanční rozpočet ČDS 2024
  Prim. Drlík předkládá k projednání finanční rozpočet ČDS na rok 2024, který má shodnou strukturu s předchozím rokem. Podklady zpracovalo ekonomické oddělení ČLS JEP.
 4. Akreditace kursu dermatohistopatologie v Bioptické laboratoři v Plzni

      Opakovaně proběhlo s MZd projednávání uznávání kursu dermatohistopatologie Bioptickou laboratoří jako předatestační přípravy. Laboratoř zatím  neměla akreditaci MZd pro vzdělávání v dermatovenerologii, protože nesplňovala další náležitosti dermatovenerologického vzdělávacího programu. Letos ale podala novou žádost, která byla MZd a Akreditační komisí MZd pozitivně projednána, a po nabytí účinnosti rozhodnutí bude od té doby možno udělovat platný certifikát o absolvování kurzu pro účely popromočního vzdělávání v dermatovenerologii.

 1. Venerologie (dr. Zákoucká)

Seznamuje se změnami v prováděcí vyhlášce č.306/2012 Sb. (poslední změna v roce 2023).

Změny: a) hospitalizovaní pacienti na kožním oddělení, u kterých je podezření na PN, by měli být vyšetřeni na syfilis  

             b) povinnost léčby při hospitalizaci syfilis I. a II. – nově může být každý pacient s PN na základě rozhodnutí lékaře (nemá odkladný charakter) buď hospitalizován, nebo se léčit doma za izolace.             

 1. Nové centrum biologické léčby
  Prim. MUDr. Fišerová z EUC kliniky v Ústí nad Labem podává žádost ke schválení nového Centra biologické léčby. Výbor ČDS uděluje kladné stanovisko.
 2. Léková agenda (prof. Arenberger, as. Benáková)
  Z lékové komise MZd nepřišel žádný nový požadavek od poslední schůze. Diskutován pouze postup po selhání všech dostupných biologik u daného pacienta.
 3. Noví členové (5)
   
 4. Zápis ze shromáždění členů ČDS dne 7.9. 2023
  Materiály, předložené výboru ČDS, obsahují Zápis, zpracovaný prof. Arenbergerem a právníkem ČLS JEP JUDr. Vackem 14.9.2023 a ověřený doc. Ettlerem, Prezenční listinu a Usnesení ve verzi opravené 7.12 2023 JUDr. Vackem, kde vypustil text, který do Usnesení při nedosažení usnášení schopnosti nepatří. Výbor materiály schválil ke zveřejnění do týdne od tohoto zasedání výboru na webu www.derm.cz v případě, že ani po upomínce, zaslané Návrhové komisi 19.3.2024, nedojde k získání jejího stanoviska k verzi JUDr. Vacka, o které se žádalo již 7.12.2023.

13.Různé

       a) výbor ČDS schválil (bod 20, zápis z 14.11.2023) odbornou garanci pro značku MIXA. Nyní se projednají  aspekty této spolupráce.

 b) Dr. Jarešová upozorňuje, že v terénu dochází při vykazování několika kódů při jednom sezení k častému zamítnutí kombinací některých výkonů revizními lékaři, aniž by to bylo uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů (SZV). Primárně by to měl řešit daný lékař s příslušným RL a dožadovat se zdůvodnění/citace zdroje, kde taková kombinace není povolena. Dr. Jarešová se iniciativně ujme sepsání příkladů kombinací některých kódů, které lze vykázat při jednom sezení, popř. „sporných“ kombinací, které by pak posloužily jako podklad pro jednání na Pracovní skupině pro SZV při MZ ČR, která má v tomto ohledu nejvyšší kompetenci.

14. Biorep (Dr. Kojanová)
Řešena právní a finanční zodpovědnost za chod Biorepu a GDPR v něm. Diskutovány smlouvy se sponzory a zpracovateli dat včetně farmakovigilančních hlášení (Value Outcomes), které jsou předkládány právníkovi ČLS JEP k posouzení. Ve vztahu k některým vlastníkům dat se dokončují smluvní zakotvení pozice jejich zadavatelů do registru.

15.Příští schůze výboru ČDS: 25. dubna 2024 v 10 hodin v Praze
 

 Zapsal: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.