Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 2.2.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.00 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 12. 1. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. GDPR a ochrana dat na webu ČDS
  Na základě porady s experty pro GDPR a po konzultacích s právníky ČLS JEP výbor ČDS rozhodl, že staré zápisy ze schůzí výboru se již nebudou vracet na web. Budou uloženy v archivu výboru. Nové zápisy (od začátku r. 2023) již budou sepsány podle doporučených zásad GDPR. Přijetí nového člena bude oznámeno mejlem tomuto členovi. Každý člen se může dotázat na odd. členské evidence ČLS JEP na stav svého členství, pokud nedostane vyrozumění.
 2. Příprava Derma Update 23. 2. 2023
  Pozvánky rozeslány. Obsahuje program rozdělený do 4 bloků. Konference probíhá od 8 do 18 hod. a obsahuje 3 přestávky. Koná se v kongresovém centru Cubex Praha (stanice metra Pankrác).
 3. Náplň atestací z dermatovenerologie
  Problematika byla projednána na schůzi výboru ČDS dne 12. 1. 2023, bod 1. Stanovisko se zatím nemění.
 4. Projekt „Melanom“
  Výbor ČDS byl seznámen s návrhem projektu „Melanom“, který plánuje realizovat ÚZIS ČR za podpory (9,13 mil. Kč) z operačního programu Zaměstnanost plus MPSV ČR. Spočívá ve vybavení vybraných  pracovišť praktických lékařů dermatoskopickými nástavci na mobil, s jejichž použitím by zdravotní sestry  těchto ambulancích prováděly pozorování kožních útvarů a poté na základě automatického vyhodnocení v napojené aplikaci doporučily následný postup. Zhodnocení by proběhlo podle histologií vyťatých útvarů. Vzhledem k tomu, že projekt neřeší falešně negativní případy, nepočítá se se zapojením lékaře a navíc neexistuje právní rámec této činnosti, výbor ČDS neuděluje zatím záštitu tomuto projektu.
 5. Žádosti krajských úřadů o stanoviska k provozování přístrojů v kosmetických salónech apod.
  Výbor ČDS obdržel v nedávné době zmíněné žádosti. Výbor ČDS se domnívá, že by takové žádosti měly být směrovány na některé státní instituce (hygiena, SZÚ apod.) a odborná společnost by teprve poté byla těmito institucemi vyzvána ke konzultaci.
 6. Jednání s vedením VZP 3. 2. 2023
  ČDS zastupuje prof. Arenberger. Výbor ČDS navrhuje zažádat o navýšení bodového hodnocení zákl. kódů, dále zhodnocení pilotních výkonů preventivních vyšetření névů dermatoskopem, případně centrové léčby a fototerapie. Pokud se dosáhne dohody o navýšení, je nutné povýšit i PURO.
 7. Odborné akce
  Na seznamu je 34 odborných akcí (a navíc některé významné mezinárodní akce). Zatím se nepodařilo odstranit 3 kolize akcí (14. 9., 22. 9., 23. 9. 2023). Diskutován také program Slavnostního shromáždění ke 100. výročí založení ČDS dne 14. 9. 2023.
 8. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 12. 1. – 2. 2. 2023
  Bereme na vědomí
  Aspaveli – pegcetakoplan, pro léčbu u paroxysmální hemoglobinurie
  Dupixent – dupilumab v indikaci AB. SÚKL zamítl indikační rozšíření u astmatu.

Návrhy pro výbor se záměrem podání na SÚKL
-    úprava stávající indikační formulace pro Dupixent v kategorii 6-18 let obdobně, jako je tomu u českého   

indikačního omezení pro dospělé. Smyslem je neoddalovat zahájení potřebné léčby u dětských a dospívajících pacientů s těžkou AD.

-    úprava stávajících českých kritérií pro ukončení a pokračování léčby CSU pro pozdní respondery, resp. částečné respondery, která neodpovídají současným evropským doporučeným postupům. Smyslem je umožnit jim potřebnou léčbu.

Brodalumab – bylo zpracováno odborné stanovisko (prof. Arenberger) k indikaci brodalumabu při léčbě hidradenittis suppurativa
Úkoly z předminulého výboru
Inhibitory interleukinů k terapii psoriázy – všechna biologika mimo anti-TNF: SÚKL snižuje úhradu
Info
Prof. Švihovec ukončil práci ve funkci předsedy Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv (KLPK). Novým předsedou KLPK byl od 1. 1. 2023 jmenován doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D., farmakolog
s dlouholetou činností v oblasti výzkumu, klinického hodnocení léčiv a nežádoucích účinků, včetně sledování úhrady a preskripčních i indikačních omezení.

 1. Různé
  a)  dne 9. 3. 2023 se koná „zkouška po kmeni“ na Kožní klinice FN Královské Vinohrady v Praze
       (2 uchazeči)
  b)  ve dnech 6. – 10. 3. 2023 se koná kurz pro atestanty ve „kmeni“ na Kožní klinice FN Královské      Vinohrady v Praze
  c)  minulý týden zemřela bývalá primářka Kožní kliniky FN HK MUDr. Pavla Čižinská ve věku 56 let
 2. Noví členové:
  přijatí: 5
  ukončení členství: 2
  snížení poplatku ČLS: 3
 3. Příští schůze výboru ČDS: 9. 3. 2023 ve 12 h. v Praze

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.