Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 14. prosince 2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prof. Cetkovská, Prim. Diamantová, Prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Jarešová, Dr. Nevoralová, doc. Slonková, prof. Štork

Omluveni:   Dr. Litvik, Dr. Rafčíková, Dr. Zákoucká

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 13.20 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 24. 11. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Nové centrum biologické léčby: Dermafit centrum (DC), Plzeň a Centrum Praha-Těšnov
  (Dr. Havlíčková)
  Jejich žádosti výbor ČDS projednal a vyjádřil souhlasné stanovisko.
 2. Odborné akce 2024
  Derma Update 2024 – program je již hotov.
  Kongres ČDS-SDVS v Olomouci 2024 – program se začíná tvořit. Budou se střídat bloky firemní s bloky nezávislými s časovou výbavou 90 minut. Zařadí se také sekce mladých dermatologů.
  Seznam akcí ČDS bude doplněn i dalšími odbornými akcemi. Akce zaštítěné ČDS budou označeny logem.
 3. Navýšení minutové režie
  Prof. Arenberger informoval o dohodovacích jednáních, kde se podařilo domluvit navýšení minutové režie na 4,96 Kč a administrativně zařadit do formální odbornosti 414 (jedná se o kód 44219, 44227, 44229, 44233, 44239, 44245). Dále se podařilo prodloužit dobu výkonů 44022 a 44023 o 5 minut a tím navýšit jejich ohodnocení. Předpokládaná platnost od r. 2025.
 4. Úhradová vyhláška na r. 2024
  Skončila nedohodou. V konečných důsledcích se jeví jako poškozující pro ambulantní specialisty, tedy i pro ambulantní dermatology.
 5. Proplacení preventivních (bonusových) programů VZP
  Dr. Lvová z Valašského Meziříčí upozornila na formulaci v preventivním programu VZP, která umožňuje proplacení vyšetření dermatoskopem dermatologem, praktickým lékařem, onkologem a chirurgem. Výbor ČDS projednal její připomínku, že jiné obory nemají s tímto vyšetřením odborné zkušenosti a rozhodl se ji podpořit.
 6. Aktualizace doporučených postupů v léčbě psoriázy
  Prof. Cetkovská pověřena aktualizací doporučeného postupu. Výbor ČDS upozorňuje však na možná úskalí a nutnost dodržení zásady „evidence based medicine“.
 7. Projekt „melanom“ bez záštity ČDS (bod č. 4 zápisu ze dne 2. 2. 2023)
  Výbor ČDS se při svém jednání dne 2. 2. 2023 rozhodl neudělit záštitu tomuto projektu (kdy sestry ve vybraných ordinacích PL vyšetřují znaménka dermatoskopem a podezřelé nálezy odesílají smluvním dermatologům). Toto stanovisko trvá i nadále.
 8. Finanční rozpočet ČDS z r. 2023
  Prof. Arenberger informoval o jednání s Ing. Menclovou (vedoucí ekonomického odd. ČLS JEP), kdy došlo k finančním ztrátám díky přeúčtování DPH (týkalo se plateb registru Biorep a chybného posouzení fakturací za služby a darů). Proto bylo letos provedeno oddělení financí Biorepu na účtu v rámci ČLS JEP, aby finanční bilance ČDS nebyla tímto poškozována. Bylo přislíbeno doplacení alespoň části (300 tis. Kč) chybějící částky. Na příští schůzi Výboru zveme ing. Kačírkovou, aby nás seznámila s hospodařením Biorepu.
  Prim. Drlík podává zprávu o stavu financí ČDS za r. 2023 – náklady činily 612 tis. Kč, výnosy 445 tis. Kč. Významné výdaje generuje časopis Čs. dermatologie. Je proto vhodné získat co nejvíce inzerentů.
 9. Komise pro Biorep
  V souvislosti s volbou nového výboru ČDS i fungováním registru Biorep se výbor ČDS rozhodl řešit správu Registru (do příští schůze výboru ČDS).
 10. Spolupráce se SAD
  Dr. Jarešová referovala o stále trvajícím požadavku vedení SAD na zveřejnění počtu členů ČDS lékařů a nelékařů (i když někde takový seznam prý získalo). Výbor ČDS již na tento požadavek odpověděl. Pokud se SAD chce v ČDS více angažovat,  stále trvá návrh doc. Ettlera na začlenění SAD do ČDS jako zvláštní sekce ČDS pro ambulantní dermatology i se stávajícím vedením.
 11. Doplnění dg. Akné k vykazování výkonu 44112 platného od 1. 2. 2024
  Kód 44112 (hodnocení efektu systémové léčby pomocí škálovacích systémů) navrhuje
  Dr. Jarešová doplnit o hodnocení léčby akné.
  Výbor ČDS souhlasí, ale znamenalo by to asi další doplnění kalkulačního listu výkonu a jeho projednávání v dohodovacím řízení.
 12. Návrhy na nový web ČDS
  a)  předkládá Dr. Jarešová
  b)  předkládá Dr. Rafčíková
  c)  předkládá prof. Arenberger (Revenium)
  Další návrhy shromažďuje doc. Ettler a p. Čížková (derma.assistant@gmail.com) do 8. 2. 2024, kdy bude proveden výběr členy výboru ČDS.
 13. Zápisy ze schůzí výboru ČDS
  Výbor ČDS znovu projednal požadavek na rychlé publikování zápisu hned po schůzi a doporučuje standardní postup, který používají i jiné veřejnoprávní instituce, tzn. kontrolu a schválení na příštím zasedání.
 14. Zápis ze shromáždění členů a usnesení ze dne 7. 9. 2023
  Byly již mandátovou a návrhovou komisí vypracovány, ale zatím obsahují řadu nepřesností až chyb, takže nemohou být publikovány.
 15. Zastoupení v IUSTI
  Dr. Zákoucká požádala o možnost proplacení členského příspěvku v IUSTI. Výbor ČDS podpoří její žádost, aby tak ČR měla zastoupení v této mezinárodní venerologické organizaci.
 16. Léky v období 24. 11. – 14. 12. 2023
  Dr. Benáková a prof. Arenberger jsou členy lékové komise při MZ ČR za dermatovenerologii. Pravidelně vypracovávají stanoviska za obor, které potom projednává výbor ČDS.
  Deucravacitinib – stanovisko vypracoval prof. Arenberger.
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu hodnotící zprávu k léku Sylvant (siluximab) pro léčbu Castelmanovy choroby – centrový lék. Bereme na vědomí.
   
 17. Noví členové (6)
   
 18. Příští schůze výboru ČDS: 8. 2.2024 v Praze
   
 19. Zasedání přednostů dermatovenerologických klinik a primářů samostatných oddělení s členy výboru ČDS
  Přítomni:                                  
  prof. Arenberger, Dr. Benáková, Prim. Diamantová, Prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Nevoralová, doc. Slonková
  Čas: 13.30 – 16.00 hod.
  Projednáno:
  a)  Navýšení minutové režie u 6 kódů a prodloužení času o 5 minut u 2 základních výkonů.
  b) Doc. Ettler informuje o tlaku vedení FN HK na zvýšení finančního přínosu dermatologických lůžek pro   nemocnici. To lze jistě vylepšit organizací objednávání pacientů (obložností), ev. jejich skladbou (těžko  však lze měnit ohodnocení v systému drg.). Výbor ČDS určitě podpoří případnou žádost FN HK na MZ  ČR či vedení zdravotních pojišťoven o navýšení dotace dermatologických lůžek.
       Uzavíraní lůžek je sice zdůvodnitelné z ekonomického hlediska, bylo by však kontraproduktivnís příslibem vlády a MZ ČR na zlepšení vzdělávání a výchovy mladých lékařů. Snížení počtu lůžek pro  získání akreditace v doškolování I.typu (15 lůžek) a II.typu (20 lůžek) by vedlo ke snížení kvality vzdělávání nejen postgraduálního, ale také pregraduálního. Již nyní je na stole zkrácení stáže na lůžkách   z 18 na 12 měsíců v dermatovenerologickém kmeni.

           Ohrožena je nejen kvalita, ale i realizace praktické výuky mediků, kterou v některých fakultních           

           nemocnicích tlačí do odpolední až večerní doby a relativní nedostatek lékařů se snaží řešit převedením školských asistentů do zdravotnických úvazků (a to příslibem dohodnutých zvýšení platů).
      c)  Projednáván také obsah předatestačního logbooku: snížení nebo vypuštění některých, zejména           

           laboratorních úkonů (např. spermiogramu, zástinu, histologie), naopak navýšení dermatoskopie nebo  zavedení indikace a provádění systémové léčby.
      d) Výbor ČDS uvítá jakékoli konstruktivní návrhy na zlepšení fungování oboru a předpokládá, že      

           ve schůzkách s přednosty a primáři bude pokračovat.

 1. Výbor ČDS přeje všem členům ČDS radostné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku 2024.
   

           Zapsal: doc. Ettler

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.