Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 14. prosince 2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prof. Cetkovská, Prim. Diamantová, Prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Jarešová, Dr. Nevoralová, doc. Slonková, prof. Štork

Omluveni:   Dr. Litvik, Dr. Rafčíková, Dr. Zákoucká

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:              10.00 – 13.20 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 24. 11. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Nové centrum biologické léčby: Dermafit centrum (DC), Plzeň a Centrum Praha-Těšnov
  (Dr. Havlíčková)
  Jejich žádosti výbor ČDS projednal a vyjádřil souhlasné stanovisko.
 2. Odborné akce 2024
  Derma Update 2024 – program je již hotov.
  Kongres ČDS-SDVS v Olomouci 2024 – program se začíná tvořit. Budou se střídat bloky firemní s bloky nezávislými s časovou výbavou 90 minut. Zařadí se také sekce mladých dermatologů.
  Seznam akcí ČDS bude doplněn i dalšími odbornými akcemi. Akce zaštítěné ČDS budou označeny logem.
 3. Navýšení minutové režie
  Prof. Arenberger informoval o dohodovacích jednáních, kde se podařilo domluvit navýšení minutové režie na 4,96 Kč a administrativně zařadit do formální odbornosti 414 (jedná se o kód 44219, 44227, 44229, 44233, 44239, 44245). Dále se podařilo prodloužit dobu výkonů 44022 a 44023 o 5 minut a tím navýšit jejich ohodnocení. Předpokládaná platnost od r. 2025.
 4. Úhradová vyhláška na r. 2024
  Skončila nedohodou. V konečných důsledcích se jeví jako poškozující pro ambulantní specialisty, tedy i pro ambulantní dermatology.
 5. Proplacení preventivních (bonusových) programů VZP
  Dr. Lvová z Valašského Meziříčí upozornila na formulaci v preventivním programu VZP, která umožňuje proplacení vyšetření dermatoskopem dermatologem, praktickým lékařem, onkologem a chirurgem. Výbor ČDS projednal její připomínku, že jiné obory nemají s tímto vyšetřením odborné zkušenosti a rozhodl se ji podpořit.
 6. Aktualizace doporučených postupů v léčbě psoriázy
  Prof. Cetkovská pověřena aktualizací doporučeného postupu. Výbor ČDS upozorňuje však na možná úskalí a nutnost dodržení zásady „evidence based medicine“.
 7. Projekt „melanom“ bez záštity ČDS (bod č. 4 zápisu ze dne 2. 2. 2023)
  Výbor ČDS se při svém jednání dne 2. 2. 2023 rozhodl neudělit záštitu tomuto projektu (kdy sestry ve vybraných ordinacích PL vyšetřují znaménka dermatoskopem a podezřelé nálezy odesílají smluvním dermatologům). Toto stanovisko trvá i nadále.
 8. Finanční rozpočet ČDS z r. 2023
  Prof. Arenberger informoval o jednání s Ing. Menclovou (vedoucí ekonomického odd. ČLS JEP), kdy došlo k finančním ztrátám díky přeúčtování DPH (týkalo se plateb registru Biorep a chybného posouzení fakturací za služby a darů). Proto bylo letos provedeno oddělení financí Biorepu na účtu v rámci ČLS JEP, aby finanční bilance ČDS nebyla tímto poškozována. Bylo přislíbeno doplacení alespoň části (300 tis. Kč) chybějící částky. Na příští schůzi Výboru zveme ing. Kačírkovou, aby nás seznámila s hospodařením Biorepu.
  Prim. Drlík podává zprávu o stavu financí ČDS za r. 2023 – náklady činily 612 tis. Kč, výnosy 445 tis. Kč. Významné výdaje generuje časopis Čs. dermatologie. Je proto vhodné získat co nejvíce inzerentů.
 9. Komise pro Biorep
  V souvislosti s volbou nového výboru ČDS i fungováním registru Biorep se výbor ČDS rozhodl řešit správu Registru (do příští schůze výboru ČDS).
 10. Spolupráce se SAD
  Dr. Jarešová referovala o stále trvajícím požadavku vedení SAD na zveřejnění počtu členů ČDS lékařů a nelékařů (i když někde takový seznam prý získalo). Výbor ČDS již na tento požadavek odpověděl. Pokud se SAD chce v ČDS více angažovat,  stále trvá návrh doc. Ettlera na začlenění SAD do ČDS jako zvláštní sekce ČDS pro ambulantní dermatology i se stávajícím vedením.
 11. Doplnění dg. Akné k vykazování výkonu 44112 platného od 1. 2. 2024
  Kód 44112 (hodnocení efektu systémové léčby pomocí škálovacích systémů) navrhuje
  Dr. Jarešová doplnit o hodnocení léčby akné.
  Výbor ČDS souhlasí, ale znamenalo by to asi další doplnění kalkulačního listu výkonu a jeho projednávání v dohodovacím řízení.
 12. Návrhy na nový web ČDS
  a)  předkládá Dr. Jarešová
  b)  předkládá Dr. Rafčíková
  c)  předkládá prof. Arenberger (Revenium)
  Další návrhy shromažďuje doc. Ettler a p. Čížková (derma.assistant@gmail.com) do 8. 2. 2024, kdy bude proveden výběr členy výboru ČDS.
 13. Zápisy ze schůzí výboru ČDS
  Výbor ČDS znovu projednal požadavek na rychlé publikování zápisu hned po schůzi a doporučuje standardní postup, který používají i jiné veřejnoprávní instituce, tzn. kontrolu a schválení na příštím zasedání.
 14. Zápis ze shromáždění členů a usnesení ze dne 7. 9. 2023
  Byly již mandátovou a návrhovou komisí vypracovány, ale zatím obsahují řadu nepřesností až chyb, takže nemohou být publikovány.
 15. Zastoupení v IUSTI
  Dr. Zákoucká požádala o možnost proplacení členského příspěvku v IUSTI. Výbor ČDS podpoří její žádost, aby tak ČR měla zastoupení v této mezinárodní venerologické organizaci.
 16. Léky v období 24. 11. – 14. 12. 2023
  Dr. Benáková a prof. Arenberger jsou členy lékové komise při MZ ČR za dermatovenerologii. Pravidelně vypracovávají stanoviska za obor, které potom projednává výbor ČDS.
  Deucravacitinib – stanovisko vypracoval prof. Arenberger.
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu hodnotící zprávu k léku Sylvant (siluximab) pro léčbu Castelmanovy choroby – centrový lék. Bereme na vědomí.
 17. Noví členové (6)
  Hrabčáková B. (Ústí nad Labem), Skácelová M. (Praha 3), Willman A. (Jablonec nad Nisou), Myjavcová V. (Pardubice), Finstrle J. (FNKV Praha), Ťulpová Z. (KKN KarlovyVary).
 18. Příští schůze výboru ČDS: 8. 2.2024 v Praze
 19. Zasedání přednostů dermatovenerologických klinik a primářů samostatných oddělení s členy výboru ČDS
  Přítomni:                                  
  prof. Arenberger, Dr. Benáková, Prim. Diamantová, Prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Nevoralová, doc. Slonková
  Čas: 13.30 – 16.00 hod.
  Projednáno:
  a)  Navýšení minutové režie u 6 kódů a prodloužení času o 5 minut u 2 základních výkonů.
  b) Doc. Ettler informuje o tlaku vedení FN HK na zvýšení finančního přínosu dermatologických lůžek pro nemocnici. To lze jistě vylepšit organizací objednávání pacientů (obložností), ev. jejich skladbou (těžko však lze měnit ohodnocení v systému drg.). Výbor ČDS určitě podpoří případnou žádost FN HK na MZ  ČR či vedení zdravotních pojišťoven o navýšení dotace dermatologických lůžek.
       Uzavíraní lůžek je sice zdůvodnitelné z ekonomického hlediska, bylo by však kontraproduktivní  s příslibem vlády a MZ ČR na zlepšení vzdělávání a výchovy mladých lékařů. Snížení počtu lůžek pro získání akreditace v doškolování I.typu (15 lůžek) a II.typu (20 lůžek) by vedlo ke snížení kvality vzdělávání nejen postgraduálního, ale také pregraduálního. Již nyní je na stole zkrácení stáže na lůžk z 18 na 12 měsíců v dermatovenerologickém kmeni.
             Ohrožena je nejen kvalita, ale i realizace praktické výuky mediků, kterou v některých fakultních nemocnicích tlačí do odpolední až večerní doby a relativní nedostatek lékařů se snaží řešit převedením školských asistentů do zdravotnických úvazků (a to příslibem dohodnutých zvýšení platů).
  c)  Projednáván také obsah předatestačního logbooku: snížení nebo vypuštění některých, zejména   laboratorních úkonů (např. spermiogramu, zástinu, histologie), naopak navýšení dermatoskopie nebo zavedení indikace a provádění systémové léčby.
  d) Výbor ČDS uvítá jakékoli konstruktivní návrhy na zlepšení fungování oboru a předpokládá, že  ve schůzkách s přednosty a primáři bude pokračovat.
 20. Výbor ČDS přeje všem členům ČDS radostné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku 2024.
   

           Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.