Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 12.9.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prof. Cetkovská, Dr. Diamantová, Dr. Drlík, doc. Ettler, Dr. Jarešová, doc. Kuklová, Dr. Pásková, doc. Slonková, prof. Štork

On-line:       Dr. Nevoralová, Dr. Rafčíková, prof. Resl, prim. Selerová, Dr. Zákoucká

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Komrsová, Dr. Litvik, doc. Pánková, Dr. Polášková

Host:            Dr. Říčař

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M


P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 8. 6. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Oznámení výsledků voleb do výboru ČDS (Dr. Říčař)
  Dr. Říčař zplnomocněn předsedkyní volební komise Dr. Fialovou k plnohodnotnému zastupování. Oznámil výsledky voleb do výboru ČDS. Podrobné výsledky jsou ve zprávě volební komise.
  Výbor:  Dr. Benáková, prof. Arenberger, doc. Ettler, prof. Cetkovská, Dr. Drlík, Dr. Diamantová
                 Dr. Rafčíková, Dr. Jarešová, Dr. Nevoralová, Dr. Litvik, doc. Slonková
  Revizní komise: prof. Arenbergerová, Dr. Zákoucká,  prof. Štork
 2. Volby funkcionářů nového výboru ČDS
  Návrh na zřízení funkce 2. místopředsedy (pro oblast ambulantní dermatologie) – členové výboru ČDS souhlasí.
  Předseda (prof. Arenberger):        9 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen
  Místopředseda (doc. Ettler):         9 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen
  2. místopředseda (Dr. Jarešová): 8 pro, 1 zdržel, 2 nehlasovali
  Vědecký sekretář (Dr. Benáková):       9 pro, 1 zdržel, 1 nehlasoval
  Pokladník (Dr. Drlík):                    8 pro, 1 zdržel, 2 nehlasovali
  Revizní komise – předseda (prof. Arenbergerová): 2 pro, 1 zdržel
  Byl vyžádán a udělen souhlas od členů výboru a revizní komise ČDS, aby v rámci GDPR mohla být zveřejňována jejich jména. Výbor ČDS děkuje všem členům dřívějšího výboru a revizní komise ČDS, jmenovitě pak členům, kteří nepokračují v novém výboru a revizní komisi, prim. Duchkové, Dr. Komrsové, doc. Kuklové, doc. Pánkové, Dr. Páskové, Dr. Poláškové a prof. Reslovi za jejich obětavou práci v minulém úspěšném funkčním období.
 3. Členové ČDS ČLS JEP
  Centrální evidence členů na ČLS JEP je vedena elektronicky a generuje automaticky potvrzení o přijetí po projednání na výboru ČDS. Každý člen ČDS si může své členství ověřit na sekretariátu ČLS JEP (paní Hanušová: hanusova@cls.cz). Podrobnější instrukce budou vystaveny na webu ČDS.
 4. Průběh voleb
  Během předvolební kampaně docházelo k několika spekulacím o regulérnosti plánovaných voleb. Výbor znovu konstatuje, že volby byly nastaveny v souladu se Stanovami ČLS a vše bylo předem zkontrolováno právníkem ČLS JUDr. Vackem. Volební komise, která byla navíc doplněna o další členy na Shromáždění členů před zahájením voleb, obezřetně dohlížela na veškeré postupy a zajistila plnou transparentnost. Volební urna byla po skončení prezenčních voleb řádně zabezpečena, pečetěna, opatřena podpisy a uchována u prim. Antala.
  Výbor ČDS děkuje volební komisi, zejména její předsedkyni, za vynikající a náročnou práci a rozhodl její členy finančně odměnit.
 5. Smlouva s bezpečnostní agenturou pro volby do výboru ČDS
  Členové výboru ČDS měli možnost do smlouvy nahlédnout (je předmětem obchodního tajemství). S informacemi během voleb přišlo do styku několik osob ze smluvních obslužných firem, které byly vázány smlouvou s ČLS JEP o zachovávání povinné mlčenlivostí.
 6. Smlouva mezi společností Jasta a ČLS JEP a mezi Jasta a AV Media - tH3technika
  Ve smlouvách jsou uvedeny konkrétní činnosti, m.j. registrace členů, použití elektronického vybavení. Obě smlouvy jsou uzavřeny i pro GDPR.
 7. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 11. 5. – 12. 9. 2023
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedené hodnotící zprávě:
  1.  Bereme na vědomí
       Rinvoq (upadacitinib) - rozšíření indikace pro revmatologii- psoriatická artropatie a axiální      spondylartritida 
  2.  Doc. Votava za KPLP oslovil 26. 7. 2023 emailem výbor ČDS s prosbou sestavit na základě požadavků     MZ ČR Seznam kritických léčiv v naší odbornosti dle určité metodiky (sestavuje každá odbornost). Dosud nějaký souhrnný seznam léčiv používaných v dermatologii vypracován nebyl, v rámci SÚKLu  též neexistuje. Úkolu se ujala Dr. Benáková, zpracovala široký tabulkový přehled léků používaných v   dermatologii (kromě léčiv pro léčbu maligního melanomu, které spadají pod onkologii a zdravotnických   prostředků pro hojení ran) s modifikovanou metodikou. S podněty přispěla Dr. Vocilková, za venerologii  přehled esenciálních antibiotik zpracovala Dr. Zákoucká, kterým děkujeme. Materiál byl rozeslán k    připomínkování dalším členům výboru, vzhledem k době dovolených se na finalizaci nepodíleli. Finální  text byl přímo doc. Votavovi odeslán 8. 9. 2023, v kopii předsedovi ČDS k archivaci.
  3.  SÚKL požádal výbor ČDS o doplňující stanovisko k žádosti o uvolnění LP Otezla z režimu centrové       léčby do volného užívání pro dermatovenerology. Výbor už ve své předchozí žádosti toto podporuje a      prof. Arenberger odpověděl i teď pozitivně na dotazy SÚKLu.
 8. Různé
  a)  Web ČDS – aktualizace
       Výbor ČDS doporučil aktualizovat některé části webu (derm.cz). Např. staré guidelines, nefunkční      odkazy. Náměty k inovacím zasílejte, prosím, doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).
       Web byl dosud koncipován jako finančně nenáročný, umožňující i ev. nouzovou neprofesionální obsluhu,  a především jako (firemně) nezávislý.
       Výbor ČDS schválil proplacení registrace domény derm.cz ve výši 499 Kč na další rok (expiruje   28.10.2023)
  b)  Odborné akce 2024
       Výbor ČDS vyzývá potencionální pořadatele odborných akcí k jejich nahlášení doc. Ettlerovi.
  c)  Podologická sekce ČDS
       Hlasováním na Shromáždění členů ČDS dne 7. 9. 2023 v Praze nebylo zřízení podologická sekce ČDS   schváleno. Toto rozhodnutí nemá žádný vliv na členství v ČDS.
 9. Noví členové: lékaři 26, nelékaři 3
   
 10. Příští schůze výboru ČDS: 5. 10. 2023 v Praze
   

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.