Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 12.1.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,
doc. Kuklová, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   prim. Duchková, Dr. Polášková, doc. Pánková

Místo:          Restaurace hotelu Grand Mark Prague, Praha

Čas:              11.00 – 13.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 1. 12. 2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Náplň předatestační přípravy v dermatovenerologii
  Výbor ČDS projednal návrh SAD ze dne 5. 12. 2022 ke změně náplně předatestační přípravy i jeho délky. Z legislativních důvodů nelze jak náplň, tak délku kmene měnit vůbec (2,5 roku). O změnách v náplni a rozsahu specializačního výcviku lze diskutovat, avšak celkovou dobu vzdělávání i z důvodu souladu s EU nelze dále zkracovat (délka 5 let, v ČR 4,5 roku).Pokud by vznikl nový atestační program, musela by se na něj všechna pracoviště s doškolováním nově akreditovat. Výbor ČDS doporučuje uchazečům zkontrolovat si na webu MZ ČR, zda školící pracoviště má platnou akreditaci pro vybraný program.Výbor ČDS k této problematice otevřel širokou diskuzi v dermatologické veřejnosti s cílem zjistit veškeré potřeby případné změny, aby měli školenci i školící centra do budoucna dlouhodobé stabilní právní prostředí. 
 2. ČDS-SDVS kongres v Olomouci 2022
  Po vyúčtování skončila finanční bilance kongresu v pozitivních číslech (202 070 Kč).
 3. Derma Update 2. 3. 2023
  Program byl rámcově sestaven, skládá se t. č. z 18 přednášek, 1 představení guidelines, 1 křest knihy (dopor. postupy u melanomu).
 4. Dermato-onkologie
  Představa onkologů nyní zařazuje dispenzarizaci onkologických pacientů do kompetence praktických lékařů, tzn. i s kožními nádory.
  Výbor ČDS se zabýval možností zavedení certifikovaného kurzu, který by opravňoval k plnohodnotné odborné činnosti v dermatologické onkologii i pro dermatovenerology. Deklarované navýšení odbornosti může také souviset s rozvojem teledermatologie, s jejíž pomocí by bylo snazší vykonávat dispenzární služby.
 5. Zabezpečení webu ČDS (doc. Ettler)
  Výbor ČDS projednal aktualizované požadavky na zabezpečení webu ČDS. T. č. ani většina jiných odborných společností neprovozuje zaheslovaný web. Požadavkům GDPR odpovídá uvádění jmen osob jen s jejich souhlasem. Povinnost souhlasu s cookies se týká  reklamních webů (což náš rozhodně není).
 6. Navýšení ohodnocení výkonů v DV o 30% (příslib pro budoucnost z VZP)
  Výbor ČDS projednal možnosti navýšení hodnoty některých kódů a navrhuje navýšení zejména základních klinických výkonů 44021, 44022, 44023. Jednání za výbor ČDS se ujal prof. Arenberger. 
 7. Venerologie
  Po připomínkování doporučení pro uretritidy venerologickou sekcí ČDS došlo na webu ČLK k odstranění materiálu.
  Chystá se také HIV národní plán (byl již připomínkován venerologickou sekcí). Možná dojde také na úpravu vyhlášky 306/2012 Sb. a HIV věstníku.
 8. Finanční kontroly u ambulantních dermatologů
  Výbor ČDS upozorňuje na možnost finančních kontrol u těch ambulantních dermatologů, kteří provozují placené služby. Musí mít vyvěšen seznam a ceník výkonů. Kalkulace každého výkonu musí být podloženy reálnými náklady.
 9. Lymfologie
  Primařka kožního odd. v Třebíči upozorňuje, že lymfologické kódy může vykazovat také nelékař fyzioterapeut (odb. 902). Výbor ČDS prověří situaci po upřesnění.
 10. Přístup na web ČLS
  Výbor ČDS důrazně upozorňuje členy ČDS, aby si zřídili (obnovili) přístupová práva na osobní profil člena České lékařské společnosti JEP. Velmi to zjednoduší administrativní postupy.
 11. Seznam odborných akcí ČDS na r. 2023
  Doc. Ettler informuje, že na seznamu odborných akcí v r. 2023 figuruje 33 seminářů a konferencí s patronací  ČDS. V několika případech došlo také k překryvům (14. září, 21. listopadu a 22. listopadu).
 12. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 30. 11. 2022 – 12. 1. 2023
  Bereme na vědomí
  Lenalinomid–k léčbě mnohočetného myelomu
  Saphnelo – anifrolumab pro léčbu SLE
  Rebif a interferony – pro léčbu RS
  Bonxom – fingolimod – pro léčbu RS
  Aspaveli– pegcekatoplan pro léčbu paroxysmální hemoglobinurie
  Zeposia – ozanimod – modulátor receptoru pro sfingosin-1-fosfát (S1P) pro léčbu RS
  Rinvoq – upadacitinib v indikaci těžké RA
                    (SÚKL přiznává úhradu po selhání konvenční léčby a minimálně jednoho anti TNF)
  Ultomiris – ravulizumab k léčbě paryxosmální hematurie
  dimetylfumarát v indikaci RS (Skilarence v indikaci u psoriázy – je jiná pseudoreferenční skupina)
  Mavenclad – kladribin pro léčbu RA
  Bez připomínek
  Rinvoq – upadacitinib v indikaci AD v kategorii 12-18 let (SÚKL přiznává úhradu)
  P: Upadacitinib je hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání (nedostatečné účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie
  (s výjimkou kortikosteroidů) nebo u pacientů, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace. Upadacitinib je dále hrazen dospívajícím pacientům od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupné vyšší typy léčby jako je fototerapie nebo balneoterapie nevedly ke kontrole onemocnění. Úspěšnost terapie adolescentů od 12 let i dospělých se vyhodnotí po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nejméně každých 24 týdnů, a bude ukončena v těchto případech: - nedosažení nejméně EASI-50 v týdnu 16, - nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24, - v případě výskytu nezvládnutelných nežádoucích účinků, - při nedostatečné adherenci na terapii, - při poklesu účinnosti pod EASI-50 při dvou po sobě následujících kontrolách. U již léčených dospívajících pacientů pokračuje léčba upadacitinibem po dovršení 18 let věku bez podmínky předchozí konvenční systémové terapie
  Aklief – lokální trifaroten pro léčbu akné (SÚKL přiznává úhradu)
  Úkoly z minulého výboru
  biosimilary – prof. Arenberger po setkání se zástupci ZP s odbornými společnostmi a prodiskutování na výboru odeslal stanovisko za ČDS na SÚKL v XII/2022
  inhibitory interleukinů k terapii psoriázy – všechna biologika mimo anti-TNF: SÚKL v XII/2022 v HoZ navrhoval snížení úhrady. Parametry se liší, jedná se o velký počet preparátů, složitou výpočtovou problematiku, ČDS nedisponuje farmakoekonomy..., proto jsme čekali na reakcí výrobců a dalších zúčastněných. Zatím ČDS žádné informace v tomto směru neobdržela, prof. Arenberger zjistí na Lékové komisi MZd stav věcí.
 13. Schůze výboru ČDS v I. pololetí 2023:
  12. ledna, 2. února, 9. března, 6. dubna, 11. května, 8. června
 14. Noví členové: 1
  Ukončení členství: 3

Zapsal: doc. Ettler

 

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.