Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 11.5.2023 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:   doc. Pánková, Dr. Polášková, prof. Resl

Místo:          Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2

Čas:              10.00 – 12.45 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 6. 4. 2023 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
  a schválen.
 2. Nově projednáno:
 1. Vzdělávací kmen v oboru (viz také bod 13)
  Prof. Arenberger informuje, že v současnosti se rýsuje možnost upravit vzdělávací program v dermatovenerologickém kmeni. Podle jednání s ministrem zdravotnictví jej lze změnit vyhláškou. Akreditační komise pro dermatovenerologii, která bude zasedat 25. 5. 2023, může projednat návrh, který prof. Arenberger předkládá výboru k posouzení a diskuzi. Dále v bodu 13.
 2. Členové ČDS
  V rámci aktualizace elektronické databáze ČLS JEP, z.s., byly zkontrolovány nově došlé přihlášky členů,  aby databáze byla kompletní (viz také bod 18).
 3. Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise ČDS
  Výbor vyhlašuje volby do výboru a revizní komise ČDS. Budou probíhat jako kombinované – elektronicky pro členy s aktuální emailovou adresou v databázi ČLS JEP (doporučujeme zkontrolovat, případně aktualizovat), kteří projeví o elektronické hlasování zájem, pro ostatní včetně kolegů bez e-mailové adresy a přístupu do osobního profilu ČLS bude umožněna prezenční volba na konferenci ke 100. výročí založení  ČDS 7.9.2023. Zpráva o vyhlášení voleb bude zveřejněna i jako součást úvodníku časopisu Česko-slovenská dermatologie, č. 2/2023. Návod ke konkrétnímu postupu bude zpracován ve spolupráci s právníkem ČLS JUDr. Vackem a vystaven na webu ČDS (derm.cz) v souladu se stanovami 7.6.2023, tedy 3 měsíce před zahájením volebního aktu. Výbor ČDS zvolil za členky volební komise MUDr. Dagmar Frösslovou, MUDr. Miroslavu Pelechovou a MUDr. Evu Fialovou, která byla následně komisí zvolena za její předsedkyni.
 4. Příprava kongresu SDVS-ČDS na Štrbském Plese 8. - 10. 6. 2023
  Výbor SDVS předložil návrh programu kongresu, se kterým výbor ČDS souhlasí. Odborný program bude probíhat v jednom jednacím sále a je proložen firemními sympozii.
  Členové výboru ČDS budou společně cestovat vlakem dne 8. 6. 2023, kde uskuteční také zasedání výboru ČDS.
 5. Návrh na uspořádání pravidelného setkávání pracovníků, používajících cílenou léčbu v dermatologii
  Obdobné setkání již léta pořádáme s jednou farmaceutickou firmou a poskytujeme záštitu ČDS.  Je zájem i dalších firem o účast, proto se obrátily na výbor, aby obdobná akce byla otevřena pro všechny firmy a i lékařům mimo centra s finanční podporou dalších společností. Tím by nijak nebylo dotčeno právo jednotlivých firem uspořádávat vlastní firemní akce pro centra. Prof. Arenberger projedná se zúčastněnými, případně ve spolupráci s Dr. Kojanovou, která je pověřena správou Biorepu. 
 6. Navýšení minutové režie a časů dermatologických výkonů 44021, 44022, 44023
  Prostřednictvím prof. Arenbergera byl předjednán s generálním ředitelem VZP požadavek na zvýšení úhrad v dermatologii. To otevřelo možnost pokračovat před několika lety přerušeného projednávání této záležitosti Pracovní skupinou pro seznam zdravotních výkonů MZ ČR. Konkrétní návrh se týká navýšení minutové režie (pro všechny výkony v dermatologii, venerologii a dětské dermatologii) na úroveň infekce a navýšení časů (a hodnot) klinických vyšetření v dermatologii a dětské dermatologii. Během letních prázdnin bude zpracováno Pracovní skupinou pro SZV při MZ ČR a na program zařazeno na 7. 9. 2023 (účastní se prof. Arenberger).
 7. Společnost LOONO opakovaně nabízí spolupráci
  Výbor ČDS bere na vědomí tuto iniciativu zaměřenou na spolupráci na poli prevence v dermatovenerologii a po upřesnění zváží zapojení.
 8. Doplnění požadavků na centra biologické léčby
  Na základě požadavků z VZP výbor ČDS znovu projednal doplnění o podmínku poskytování běžné dermatologické péče o pacienty s diagnózami, pro které je biologická léčba indikována v určitém počtu. Podmínkou je mít v každém centru v souhrnu nejméně 100 pacientů (unicitních r. č.) s dg. psoriáza, atopická dermatitida, urtikarie a hidradenitida.
 9. Epikutánní testy
  Testovací substance k epikutánnímu testování jsou nyní dostupné buď od společnosti Chemotechnique (v rámci Specifického léčebného programu, hlášení na SÚKL podává distributor AV Medical) nebo testy AllergEaze. Distributorem je firma Pharmos. Každé použití testů od této firmy musí hlásit sám testující lékař na SÚKL.
 10. Uzávěrka kongresu DermaUpdate 2023
  Kongres byl finančně uzavřen s pozitivním hospodářským výsledkem, který bude připsán na účet ČDS u ČLS JEP.
 11. Pozvánka na oslavu 100 let ČDS se shromážděním členů 7. 9. 2023
  Prof. Arenberger představil grafický náhled pozvánky. Předběžný návrh odborného programu: 10 chorob z historického pohledu. Sympozium se bude konat v Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Starém Městě.
 12. Schůzka se SAD
  Předsedkyně SAD požádala výbor ČDS o spolupráci, resp. o koordinaci návrhů SAD s ČDS ohledně změn úhrad u výkonů klinických vyšetření (viz bod 6 tohoto zápisu s návrhem ČDS navýšením minutové režie a časů dermatologických výkonů). Výbor souhlasí s neformální schůzkou na toto téma (za výbor prof. Arenberger, Dr. Benáková a za SAS Dr. Vocilková), nutno doladit termín, případně řešit korespondenčně. Předsedkyně informovala, že SADu se podařilo prosadit 2 nové výkony (z původních 5): vyšetření dermatoskopem a hodnocení pacienta na systémové léčbě. Jak jsme bohužel zjistili, v nižším bodovém hodnocení, kratším čase, s větším omezením frekvence než byl původní návrh, zato obsah výkonu – co má dermatolog provést, zredukován nebyl.  
 13. Akreditační komise v oboru (viz také bod 1)
  Celkovou délku popromoční přípravy nelze v současnosti zkracovat. Délka základního kmene (obsahuje 2 měs. interny, 2 měs. chirurgie, 2 měs. ARO, 80 hodin kurzů v dermatovenerologii, resuscitaci, atd) je 2,5 roku, další 2 roky je nutné strávit na dermatovenerologii ve vlastním specializačním výcviku, tzn. že nejkratší možná příprava činí 4,5 roku.
  Výbor ČDS bude předkládat akreditační komisi následující návrh na změnu obsahu dermatovenerologického kmene: 1,5 měs. na interně, 2 týdny na JIP v libovolném oboru nebo na urgentním příjmu, 2 měs. na chirurgii (z toho pouze 2 týdny na lůžkách a operačních sálech, zbytek na ambulanci), 80 hod. dosavadních kursů přesunout do fakultativní oblasti. Povinnost 18 měs. na dermatologických lůžkách bude zkrácena v návrhu na 1 rok. Výbor také podporuje dlouhodobou představu, aby již v 6. ročníku studia medicíny probíhala intenzívně praktická výuka, čímž by byl student lépe připraven na nástup do nemocniční praxe.
 14. Programy hrazené z fondu prevence
  Společnost Health Care požádala o zhodnocení zdravotních programů hrazených z fondu prevence. V zaslaném seznamu programů týkajících se různých oborů lze z dermatovenerologie ohodnotit pouze vyšetřování znamének a úhradu paruk. Odpověď zašle doc. Ettler.
 15. Faktura za web ČDS (derm.cz)
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 17100 Kč za vedení webu za období půl roku.
 16. Odborné akce 2023
  Doc. Ettler informuje o průběžném doplňování seznamu akcí na webu ČDS - byly dodány doškolovací kurzy IPVZ na 2. pol. r. 2023, jsou vyvěšovány odborné programy nastávajících akcí.
 17. Léková agenda (Dr. Benáková) – v období 6. 4. – 11. 5. 2023
  V mezidobí od poslední schůze výboru jsme obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže uvedeným hodnotícím zprávám:
  Bez připomínek
  anti TNF biologika- FiHoZ skupina 70/2: vyjímáme zásadní informace
  1. PSORIÁZA
 • SÚKL doplnil apremilast, dimethylfumarát do indikační formulace u všech anti TNF biologik, tj. sjednocení formulace (viz níže)
 • SÚKL potvrdil úhradu adalimumabu (HUMIRA, AMGEVITA, HUKYNDRA, HULIO, IMRALDI, IDACIO, HYRIMOZ, YUFLYMA) v první linii systémové léčby středně těžké a těžké psoriázy.
  V indikační formulaci je oproti ostatním anti TNF biologikům předřazeno „Léčba psoriázy u dospělých se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kteří nemají odpověď na topickou léčbu a fototerapii“

Ostatní anti TNF mají následující znění:

 • „Léčba psoriázy u dospělých:
  -    se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10, kde nelze použít dva z následujících způsobů  konvenční systémové léčby: acitretin, methotrexát, cyklosporin, apremilast, dimethylfumarát nebo   fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace
  -    se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI více než 10 se současnou aktivní psoriatickou artropatií,   kde nelze použít methotrexát z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace.
        Ukončení léčby daným biologikem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě:      a) nedosažení hodnoty PASI 50 po 3 resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) úvodní léčby, b) poklesu     účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo v intervalu PASI 50 - 75, ale se současnou    hodnotou DLQI větší nebo rovno 5.“
 • „Léčba těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 4 let (adalimumab) od 6 let (etanercept), postihující více než 10 % tělesného povrchu (BSA) nebo PASI více než 10, kteří neodpovídají dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.
  Léčba se ukončí, pokud pacienti nevykážou po 3 měsících od zahájení terapie zlepšení v parametru PASI nebo BSA alespoň o 50 %.“

Dětskou indikaci u psoriázy nemá ze skupiny 70/2 infliximab a certolizumab pegol.
Jakoukoliv kožní indikaci nemá z této skupiny golimumab.

2. HIDRADENTIS SUPPURATIVA – indikační formulace u adalimumabu se nemění
Bereme na vědomí
Antimykotika k systémové terapii  (vorikonazol, posakonazol, isavukonazol)- vázané na ATB centra,  pro léčbu / profylaxi invazivních systémových mykóz

 1. Noví členové: 29 nových členů
   
 2. Příští schůze výboru ČDS: 8. 6. 2023 v průběhu cesty vlakem na Kongres SDVS-ČDS
   

Zapsal: doc. Ettler

Dokument je publikován v souladu se zásadami GDPR.