Zpráva předsedy o činnosti za rok 2002

Souhrnný přehled nejdůležitějších prací a zabezpečených akcí
výboru ČDS za uplynulé volební období
Přehled nejdůležitější práce výboru v uplynulém volebním období

 Předseda společnosti: prof. MUDr. V. Resl, CSc

Zlepšení spolupráce s ČLK

Léky, přístroje, léčebné metody
Řada zasedání kategorizační komise léků
Upraveny předpisy a schvalování celk.antimykotik, řešení problémů s preparáty: Efudix, Disulon, Zynerit lotio, Trimacinolon foam, Bigen, Curiosin gel, sol., el. punčochy, Saloxyl ung, další klasické léky, Kortikoidy, Elocom, Belogent
Opakovaně problematika laserů- hrazení, indikace
Zasazení se o fotodynamickou terapii
Problematika peersingu, tetováží
Problematika přístrojů, jejich registrace, ozařovací přístroje
Problematika solárií a předpisů pro provozovatele
Problematika synchronní balneofototerapie
Zajištění testovacích sad
Problematika devitalizace, kancerogenů v antiperspirantech

Opakovaně řešena problematika a kvalita atestací (počty)  (dermatologie, korektiva, pediatrie)
Formy a způsoby školení lékařů

Zkvalitnění a pravidelnost akcí IPVZ
Úprava vztahů doškolovacích akcí ČLK a IPVZ

Práce na koncepci oboru – vystaveni obrovským tlakům a snahou o okleštění oboru po několik let
Koncepce oboru korektivní Dermatologie

Připomínky ke koncepcím jiných oborů

Problematika funkčních specializací – opakovaně

Dosažena funkční specializace z histopatologie
Tvorba standardů pro praktiky a odborníky

Spolupráce s oborem pracovního lékařství (uznání našich odborníků)

Nejvýznamnější akce odborné:
Hermal a dětská konference Brno
Konference k 650 let UK a 70 let ČDS v Praze „Kongres o životním prostředí“
Pravidelné každoroční konference na Homolce
Mladí dermatologové
Výročí brněnské kliniky a jubilea prof. Záhejského,
Akce v listopadu 2001 Hradec Králové (ALDIS)
Pravidelné akce v Opavě, Ústí nL., spolupráce s Flebologickou spol., Malá Skála, Kouty u Sázavy - Fotobiologické akce,

Získání kongresu EADV

Ovlivnění předpisů a organizace zdravotnictví a našeho oboru:

Zřízení www stránek ČDS

Problematika oboru - snaha setkání s ministry (David, Fišer)
Připomínky k řadě zákonům a vyhláškám (Veřejné zdravotní pojištění)
K návrhu zákona o způsobilosti k výkonu povolání
Problematika lázeňského léčení v ČR – opakovaně (Smrďáky)

Spolupráce s melanomovou evropskou komisí:
                    2x uspořádán Euromelanoma day
Zajišťování studijních pobytů našich členů v zahraničí, stipendia
Dermatologické stacionáře
Snaha o zajištění volného přístupu k dermatologům, noční služby.
Obrana zavírání některých oddělení,
Opakovaná zábrana rušení nebo devastace dětské dermatologie

Funkční licence pro obor kožní z povolání
Zákon o státní správě a samosprávě

Systém jednodenní péče
Zákon o způsobilosti zdravotního povolání
Statistické formuláře, úpravy, opakované diskuse

Řešení kvality a bodového hodnocení odborných akcí – připomínky ČLK – opakovaně
Problematika Dispenzární péče v ČR
Řešení paušálů
Řada konkurzních řízení na dermatology a revizní lékaře

Posudek schopnosti výdělečné činnosti
Otázky dodatkové dovolené

Udílení cen prof.Trapla – Nadace Paula Janssena,
návrhy stipendií a pobytů v zahraničí
Problematika časopisů

Ekonomika oboru
           – největší časový objem práce výboru
Důležitá spoluúčast Společnosti smluvních lékařů – představuje na řízeních další pozitivní hlas.
Opakovaná účast na Dohodovacích řízeních
Úpravy kalkulačních listů, bodových ohodnocení, znění položek v Seznamu výkonů, participace na ostatních kódech
Úprava řady kalkulačních listů s cenovým ohodnocením a jejich rozšíření co do počtu, trvání výkonů
Přijetí nových kódů – které si přes dohodovací jednání přizpůsobila pojišťovna po svém – v jednání
Úprava a rozšíření lymfologických kódů
Zvýhodnění bodů za venerologické vyšetření
Korko- časové limity
Boj za odstranění limitů

Finanční záležitosti - - měli jsme na počátku 15 000 Kč, končíme s 400 000 Kč

Práce komisí : mezi nejaktivnější a pracující patří: histopatologická, mykologická, profesionální, venerologická (+ práce ve výboru HIV/AIDS pro ČR), dětská a fotobiologická. Ostatní pracují problematicky nebo 0

Šetření výskytu kongenitální syfilis, kvantitativní sérologické testy a jejich spolehlivost, problematika prostituce- předpisy, úprava některých předpisů, zkvalitnění sérologických vyšetření, úprava hlášenek PN, spolupráce s epidemiologií,
boj za uhájení  NRL pro obor

Řešena čestná členství naší společnosti jak pro naše, tak zahraniční odborníky (prof.Plewig),
Naši členové (Resl, Barták) dostali čestné členství Německé dermatologické spol.
Strejček Slovenské angiologické spol.

Snaha o posílení dermatologického výzkumu – moc se nedaří