Zápis ze shromáždění členů ČDS ČLS JEP dne 4.5. 2011

Přítomni:      viz prezenční listina
Termín:         4. 5. 2011, 18.00 – 18.40 hod.
Místo:            Místnost 205, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1

P R O G R A M

1.     Přivítání účastníků (prof. Arenberger)

2.     Volba mandátové a návrhové komise
Do mandátové komise navrženi: prim. MUDr. Naděžda Vojáčková; as. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.; MUDr. Eva Šafránková a jednomyslně plénem schváleni. Mandátová komise konstatuje, že shromáždění členů je podle §3, odst. 2 Jednacího řádu ČLS JEP usnášení schopné.
Do návrhové komise byli navrženi doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Jan Lippert a také všemi přítomnými schváleni.

3.     Zpráva o činnosti výboru ČDS (prof. Arenberger)
V této zprávě (viz příloha) stručně vyjmenovány důležité akce pořádané ČDS i jejich význam, dále zásadní nové změny v systému vzdělávání, vztahu k MZ a zdravotním pojišťovnám, vydávání odborného časopisu i webovským stránkám. Počet členů ČDS se zvýšil ze 735 na 784. Také byly vyjmenovány nové sekce a podsekce ČDS včetně reprezentantů každé skupiny.

4.     Zpráva pokladníka (dr. Vocilková)
Zůstatek na účtu ČDS (viz příloha) činí 1,534 mil. Kč. Hlavní pohyby na účtu před 2 lety byly díky nákladům spojeným s vydáváním časopisu Čs. dermatologie. V minulém roce a letos se podařilo bilanci opět stabilizovat.

5.     Zpráva revizní komise ČLS JEP
Činnost výboru ČDS byla zkontrolována (viz příloha) Revizní komisí ČLS JEP (doc. Marešová). Bylo konstatováno, že všechny smlouvy a finanční vyúčtování jsou v pořádku. Byly schváleny postupy při jednání výboru ČDS.

6.     Usnesení
a) Shromáždění členů schvaluje:zprávu o činnosti výboru ČDS ČLS JEP (2007-2011)
b) Shromáždění členů bere na vědomí zřízení sekcí a podsekcí ČDS:
      Sekce psychodermatologická (prim. Selerová, doc. Pánková)
      Sekce laserová (Dr. Adamcová)
      Sekce mladých dermatovenerologů  (as. Gkalpakiotis)
      Sekce dermatoskopická (as. Arenbergerová)
      Podsekce pro PDT při Fotobiologické sekci (doc. Ettler)
      Pracovní skupina pro akné a obličejové dermatózy (doc. Rulcová)
      Pracovní skupina „Osobnosti v dermatologii“ (prof. Arenberger)
c) Shromáždění členů schvaluje:zprávu pokladníka
d) Shromáždění členů schvaluje:zprávu revizní komise ČLS JEP
Hlasování: schváleno, nikdo se nezdržel ani nehlasoval proti.

 

Shromáždění bylo ukončeno v 18.40 hodin.

 

Zapsal: doc. Ettler