Zápis ze schůzky sdružení působících v dermatologii dne 10.12.2007

Přítomni:   prof. Arenberger,  doc. Ettler, prof. Hercogová, ing. Žampach, prof. Resl, prof. Štork, dr. Zajíc

Omluveni:  prim. Strejček, doc. Vohradníková, dr. Frey, prim. Benáková

Místo:        Hotel Le Palais, Praha

Čas:           14,45-16,30 h.

Zúčastněné společnosti: ČDS, Společnost korektivní dermatologie, SAD, CzADV, Dermatologický univerzitní nadační fond

Projednáno:

1. Představení zúčastněných subjektů

         Dr. Zajíc charakterizuje činnost SAD jako zastoupení privátních ambulantních dermatologů, kteří tvoří většinu činných lékařů v oboru.

         Prof. Hercogová informuje o CzADV a důvodech, proč funguje jako o.p.s. (finanční informace by už měly být na Obchodním soudu ve Slezské ul. v Praze k veřejnému nahlédnutí).

         Prof. Resl deklaruje obecnou vůli všech subjektů konat prospěšnou činnost pro obor.

2. Kongres ISD 2009, Praha

     Prof. Arenberger zmiňuje historii vedoucí k pořadatelství kongresu ISD Praha 2009.

    K pořadatelství byla CzADV a ČDS přizvána rovným dílem. Oba subjekty toto deklarovaly i písemně vedení ISD. Poté Board ISD odhlasoval pořádání kongresu v Praze. T.č. však vstupní poplatek leží na bedrech CzADV, protože dosud nebyla podepsána smlouva mezi ČLS (prof. Blahoš) a CzADV.

     Prof. Hercogová informuje o jednáních o pořadatelství, která začala v r. 2004: v květnu 2004 v Pekingu proběhlo nezávazné hlasování účastníků kongresu, které vyznělo ve prospěch pořadatelství Prahy oproti soupeři ze SRN (Drážďany).

     Po obdržení dopisu prof. Hercogové za CzADV a prof. Arenbergera za ČDS o spolupořadatelsdtví kongresu 2009 a dodání bidu hlasoval závazně board ISD. Velkou podporou byl při hlasování prof. Maldonado, který má dlouholeté vazby na Českou republiku. Svým rozhodným vystoupením to podpořil i prof. Lotti. Těsným hlasováním pak pětičlenný Board pak rozhodl ve prospěch Prahy.
        Prof. Hercogová poukázala z CzADV částku 70 000 USD jako zálohu na Kongres.

        Pořádání Kongresu je dáno propozicemi ISD, např. sestavování vědeckého programu.
        Na bedrech lokálního pořadatele leží technické zajištění Kongresu.

        T.č. se účastníci schůzky shodli, že je vhodné dořešit  podepsání Smlouvy mezi CzADV a ČDS. Prof. Hercogová prostuduje upravený návrh výboru ČDS z jara 2007 a formuluje případné připomínky.

        Finanční řešení je určeno rozpočtem Kongresu, provádění je v rukou kongresové agentury Guarant.

      Organizační výbor bude schvalovat finanční operace nad 50 tis. Kč (na schůzkách, popř. mailem mezi prezidentkou a výkonným vice-prezidentem kongresu). Schválené částky pod 50000 Kč jsou v plné odpovědnosti toho, kdo je schválil.

    Finanční zajištění Kongresu je v přípravné fázi na bedrech Guarantu, získání sponzorů je záležitostí dermatologů.

       Diskutován registrační poplatek Kongresu a další aspekty. Ke zvýšení účasti je možné otevřít vyšší počet posterových míst a volných sdělení.

       Další verze Smlouvy mezi ČDS a CzADV bude projednána v lednu 2008.

 

3. Časopis Čs. Dermatologie

         Časopis má 2 šéfredaktory: prof. Hercogovou (která vnímá svou funkci jako výhradní zástupkyně CzADV) a prof. Štorka (který reprezentuje ČDS ČLS JEP).

    Je oficiálním časopisem ČDS, SDS a CzADV. Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné upravit nejen finanční vztahy smluvně.

         Při ziskovém hospodaření časopisu v r.2006 bez konzultace s ČDS či vedením časopisu převedla ČLS JEP na účet společnosti ČDS, což vedlo k zaplacení daně (ztrátě této částky) ve výši asi 130 000 Kč v r. 2007.

         Bude znovu otevřena problematika smluvních vztahů mezi ČDS a CzADV – bude projednáno na příštím výboru ČDS (leden 2008).

         Bude zvážena problematika financování výroby a distribuce časopisu do SR.

                                                                      Zapsal: doc. Ettler