Zápis ze schromáždění členů ČDS 8.6.2013

Přítomni:      viz prezenční listina

Termín:         8. 6. 2013, 16.30 – 17.15 hod.

Místo:            Top Hotel, Praha

 

P R O G R A M

Generální shromáždění členů ČDS ČLS JEP se konalo na závěr IX. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů ve velkém kongresovém sále Top Hotelu v Praze na základě oznámení o programu tohoto kongresu.

Na úvod byla navržena a jednohlasně schválena mandátová komise ve složení prof. Štork, prim. Benáková, doc. Pánková, která zkontrolovala mandáty a ověřila usnášeníschopnost shromáždění, které bylo v souladu se stanovami ČLS JEP prohlášeno za usnášeníschopné.

 

1.     Zpráva předsedy o činnosti Výboru ČDS (prof. Arenberger)

Prof. Arenberger shrnul aktivity výboru za poslední dva roky a vyzdvihl stěžejní body uvedené v zápisech ze schůzí z předchozího období.

2.     Zpráva místopředsedy (doc. Ettler)
Doc. Ettler informoval o provozu a funkci web stránek ČDS, které se nacházejí na adrese www.derm.cz. Stránky jsou průběžně aktualizované, za pozornost stojí zejména zápisy ze zasedání Výboru ČDS, dále kolonka Kongresy, kde je doplňován seznam akcí na aktuální rok a dále oddíl Aktuality, kde jsou vystaveny nabídky stipendií a další čerstvá oznámení.

3.     Zpráva o hospodaření (prof. Arenberger)
Hospodaření na účtu ČDS při ČLS JEP za rok 2011 i 2012 skončilo s mírným ziskem, v letošním roce se ale dorovnávala výroba časopisu, která zatížila loňskou bilanci částkou 80 000 Kč.
Zpráva byla jednomyslně přijata.

4.     Sekce imunodermatologická
Výbor ČDS navrhl ustavení Sekce pro imunodermatologii. Prozatímně navrhl do funkce předsedy doc. Cetkovskou, na místo předsedkyně prim. Machovcovou a za sekretáře doc. Ettlera.
Všichni přítomní členové v hlasování souhlasili.

5.     Členské poplatky pro r. 2014
Aktivity ve prospěch členské základny (poskytování dvou časopisů 13x ročně zdarma, hrazení kolektivního členství ČDS v ILDS, EADV a UEMS, nízké registrační poplatky na kongresech, pořádaných ČDS) jsou nákladné a bez sponzorských prostředků nezajistí vyrovnanou bilanci. Současný členský poplatek ČDS (250 Kč) se již řadu let neměnil. Výbor ČDS tedy požádal shromáždění členů o udělení mandátu ke zvýšení ročního členského poplatku ČDS od roku 2014 o 190 Kč a to pouze pro případ, že by se v současné složitější sponzorské situaci nepodařilo získat finance jiným způsobem.
Návrh byl hlasováním jednomyslně schválen.

6.     Diskuze
Histopatologické laboratoře: as. Frey informuje o ukončení činnosti histopatologické laboratoře doc. Pocka k 1. 7. 2013. Prof. Štork byl pověřen nastalou situaci zmapovat a navrhnout řešení.

 

 

Zapsal: doc. Ettler