Zápis ze schůze výboru ČDS dne 9. 9. 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, doc. Ettler, as. Frey, prim. Duchková, prof. Hercogová,
doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork,  dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Bučková, as. Jirásková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.45 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 3. 6. 2010 a po e-mailovém připomínkování projednán, opraven a schválen. Prof. Hercogová nesouhlasí s tím, že výbor v její nepřítomnosti ji odvolal z funkce koordinátora EDM. Na dotaz, s kým konzultoval prof. Arenberger nutnost této výměny, sdělil, že s prof. Katsambasem a prof. del Marmol. Prof. Arenberger dále sděluje, že doc. Ettler byl do této funkce navržen jako reprezentant výboru ČDS i pro to, aby organizace EDM byla opět vrácena zpět do rukou ČDS ČLS JEP, protože v roce 2010 již probíhala pouze pod patronací ČADV.

B)      Nově projednáno:
1.     Noví členové ČDS

Dr. Kodet (Praha), Dr. Rozinková (Pardubice)

2.     Zápisy ze schůzí ČDS
Opět diskutován proces pořizování zápisu ze schůzí výboru ČDS. Dohodnuto, že jednotlivé body jednání navrhovatel předpřipraví a elektronicky zašle předsedovi nejpozději 3 dny před jednáním. Zápis z jednání bude na konci autorizován účastníky jednání a připraven k publikaci.

3.     Členství ILDS a UEMS
Dr. Vocilková uvedla přehled plateb za hromadné členství v mezinárodních organizacích. ČDS vynaložila v r. 2010 na poplatcích za hromadné členství 781 členů v UEMS (Evropská unie medicínských společností) 60 918 Kč – 3 Eura za člena - a v ILDS (Mezinárodní liga dermatologických společností) 23 430 Kč – 1,5 USD za člena. V souvislosti s tím diskutováno, že od letošního roku je členem ILDS  i ČADV. Za lékaře, kteří jsou členy obou organizací, je členský poplatek hrazen dvakrát. Z členství každé společnosti v ILDS vyplývají pro jejího reprezentanta určitá práva. ČDS byla dosud vnímána v zahraničí jako jediná společnost reprezentující české dermatovenerology v mezinárodním měřítku. Diskutován byl význam vstupu ČADV do ILDS. Tento akt by mohl být interpretován jako vznik druhé národní společnosti, ve které jsou zastoupeni jiní členové než v ČDS. Prof. Hercogová zdůrazňuje, že ČADV založila pouze pro to, že v minulosti nedostala od výboru ČDS doporučující dopis, kterým by byla nominována na prezidentku EADV. Letos její kandidaturu navrhl prof. Vašků, vice-prezident ČADV. Prof. Hercogová informuje, že v ILDS může být (a v různých zemích je) libovolný počet národních odborných společností, každá tato společnost si sama hradí poplatky v ILDS podle počtu svých členů. Každá společnost je také zastupována svými reprezentanty, jejichž počet se odvíjí od počtu členů společnosti. Tito reprezentanti volí místo dalšího světového kongresu ILDS jednou za 4 roky. Dr. Polášková vznáší dotaz, co znamená vlastně společnost „národní“. Prof. Hercogová sděluje, že to je každá, která není mezinárodní a žádá prof. Arenbergera o kopii korespondence s ILDS, na kterou se prof. Arenberger odkazuje. V této korespondenci je uvedeno, že „No national society has a monopoly“, ale také, že ve většině případů existuje pouze malé překrývání členské základny. To však není případ u nás, kde většina členů nové společnosti je zároveň členy ČDS. Prof. Hercogová byla vyzvána, aby do příštího zasedání výboru ČDS sdělila stanovisko výboru ČADV, zda má ČADV v úmyslu do budoucna profilovat se jako druhá česká národní společnost se svou vlastní oddělenou členskou základnou a se záměrem plně reprezentovat své členy v ČR i v zahraničí. O tomto rozhodnutí bude informována ILDS.

4.     Dotaz na korespondenci
Prof. Hercogová upozorňuje, že od června 2010 nedostala odpověď předsedy ČDS na své mailové dotazy. Prof. Arenberger upozorňuje na to, že v letní hromadné mailové korespondenci, která byla adresována všem členům výboru. Prof. Hercogová žádný přímý dotaz na něho nevyslovila. Na hromadný mail Dr. Zajíce, který mu byl odeslán během jeho dovolené, kdy byl bez přístupu k internetu, odpověděl prakticky okamžitě (ještě týž den) a operativně prostřednictvím MMS, kterou do mailu pro všechny adresáty přepsala jeho sekretářka. Hlasování: 9 hlasujících, souhlas 8, prof. Hercogová nesouhlasí.

5.     Připomínky k zápisu z výborové schůze 4.11.2009
a) Dr. Zajíc upozorňuje, že při zasedání výboru ČDS na Žofíně v listopadu 2009 nezaznamenal diskusi o spojení tradičního červnového společného kongresu ČDS a SDS a jeho přesun do Karlových Varů při Jarním sympoziu EADV. Současně zpochybňuje platnost zápisu z tohoto zasedání, neboť prý bylo přítomno pouze 6 osob, z toho navíc přítomný prof. Štork na dotaz, zda v tomto v případě může hlasovat, odpovídá nikoli (jako předseda revizní komise ČDS). Prof. Arenberger připomíná, že tento jeho dotaz již spolu jednou řešili telefonicky, kdy Dr. Zajíce odkázal na platný zápis ze 4.11.2009, který byl po připomínkování schválen na následující schůzi 3.12.2009 a který je dostupný na www.derm.cz, byl publikován v odborných periodicích a ve kterém je v bodě 2 uvedeno: „Seznam odborných akcí na r. 2010: Seznam akcí k 31. 10. 2009 čítá cca 60 akcí. Došlo k několika termínovým kolizím, ale vesměs geograficky vzdálených akcí. Na r. 2011 se plánuje 10. jarní sympozium EADV v Karlových Varech (14. – 17. 4. 2011). Dr. Zajíc vzhledem k časové blízkosti s prioritní akcí mezinárodního významu v ČR (Spring EADV v Karlových Varech – duben 2011) navrhne výboru SAD možnost pořádání tradiční jarní pardubické konference SAD v dubnu 2011 formou satelitního sympozia v rámci Spring EADV 2011 v Karlových Varech. Výbor ČDS dále schválil konání VII. kongresu českých a slovenských dermatologů také při EADV 2011 v Karlových Varech.“
b) Ohledně usnášení schopnosti schůze výboru ČDS 4.11.2009 pak Dr. Zajíc rozvinul bohatší diskuzi, ale poměr byl 6 přítomných s hlasovacím právem a zbylých 5 nepřítomných s hlasovacím právem, schůze tedy byla usnášení schopná. Toto nedorozumění vyvolalo následnou diskusi, v níž Dr. Zajíc a prof. Hercogová upozornili na důležitost stanov, které by tyto problematické oblasti řešily a dané postupy jasně stanovily. Prof. Arenberger připomenul, že ČDS pracuje po celá desetiletí podobně jako většina ostatních odborných společností podle stanov ČLS JEP a že je důsledně dodržuje (včetně tohoto konkrétního případu). Tyto stanovy jsou registrovány ministerstvem vnitra a pokud si odborná společnost hodlá vytvořit vlastní stanovy, musí být v souladu se stanovami ČLS JEP a tato je musí také schválit.

6.     Venerologická sekce ČDS
Prof. Resl informuje o konzultacích s JUDr. Machem (právník ČLK) nad legislativou ve venerologii (má asi 120 stran), který přislíbil spolupráci. Česká gynekologická společnost pořádá v říjnu 2011 kongres se zaměřením na STI..

7.     Vyjádření k aplikaci botulotoxinu a kyseliny hyaluronové (HA)
Prof. Hercogová byla požádána ČLK, aby pro ni vypracovala stanovisko k aplikaci botulotoxinu a HA.  Výbor ČDS toto stanovisko projednal. ČLS JEP podávala již před časem prostřednictvím Společnosti korektivní dermatologie vlastní stanovisko.

8.     Informační kampaň DebRA
Prim. Bučková žádá o záštitu ČDS nad informační kampaní o EB (epidermolysis bullosa), která bude probíhat v ČR. Schváleno.

9.     Informační letáky pro pacienty
Prof. Pizinger předkládá ve dvou vyhotoveních vytištěné návrhy informačních letáků pro pacienty, týkající se jednotlivých kožních onemocnění. Oponentury se ujala prim. Benáková, která shromáždí připomínky ostatních členů výboru.

10.  Ekonomický stav časopisu Čs. Dermatologie
Náklady a výdaje časopisu Čs. dermatologie jsou t. č. v rovnováze.

11.  Stipendium EADV
Bylo vyhlášeno stipendium Dr. Hornsteina na jarní sympozium EADV v Karlových Varech. Požadavky a přihlášky jsou na www.derm.cz, kolonka Aktuality.

12.  Dětská kosmetika Johnson´s Baby
Výbor ČDS obdržel žádost firmy J&J o vydání doporučujícího stanoviska ČDS pro kosmetiku Johnson´s Baby. Výbor ČDS projedná se zástupci firmy J&J přesné podmínky – zejména vytvoření písemné smlouvy a předložení výsledku studie (případně její cílené provedení), o kterou by bylo možné případnou podporu přípravků určených k péči o dětskou pokožku opřít. Teprve po splnění těchto podmínek může výbor ČDS rozhodnout, zda bude smlouva o spolupráci podepsána.

13.  Vzdělávací portál eČLK
ČLK vyzývá dopisem výbor ČDS k příspěvkům, týkajícím se dermatologických diagnóz (3500,- Kč za téma), které musí být strukturovány dle jednotné osnovy. Informace na www.ECLK.cz, kde také budou vystaveny. Prof. Hercogová sděluje, že je garantem tohoto e-learningu ČLK za náš obor.

14.  Apiterapie
MZ ČR žádá o odborné stanovisko k apiterapii (léčba včelím jedem). V dermatologii se standardně nepoužívá.

15.  Návrhy vlastních kalkulačních listů na dermatologické kódy
Dva návrhy na kódy dermatologických excizí poprvé podány 2. pracovní skupině před 2 lety, s přesunem pracovní skupiny z VZP na ministerstvo se ztratily, proto prof. Arenberger v červenci 2010 návrhy opět předal na MZd ČR. Tam se očekává projednávání. Záležitost je nyní velmi aktuální. Kód 61129 autorské odbornosti plastické chirurgie nemá povolené sdílení pro odbornost 404, 405 - má jej však pro odb. 406, kód 61123 sice povolené sdílení má pro odb. 404, 405 a 406, ale v přílohách smluv je často odmítnut.
Návrh kódu na excimerové světlo projednán na II. pracovní skupině MZ ČR za účasti prof. Arenbergera v červnu. Dotazy byly písemně zodpovězeny o prázdninách a komise kód znovu projedná v září již bez účasti předkladatele. Naše připomínky k výši minutové režie a ke kódům epi-testů a kryalizace projednávány nebyly – není jasné, zda jsou na MZ ČR evidovány, proto výbor pověřuje dr. Vocilkovou, aby podklady znovu poslala p. sekretářce dr. Rydlové, která zajistí odeslání všech postrádaných podkladů znovu na MZ ČR.
Dr. Vocilková informuje, že ve Vyhlášce o věcném vybavení zůstala odbornosti dermatovenerologie jako jedinému oboru povinnost vybavit pracoviště dvěma toaletami. U ostatních odborností bylo od této podmínky upuštěno. Výbor ČDS nedal žádný podnět k tomu, aby byla tato podmínka uplatněna a bude usilovat o její zrušení.

16.  Další vzdělávání v oboru
Během letních prázdnin prof. Arenberger jednal opakovaně s MZd ČR ohledně popromočního vzdělávání. Ministerstvo souhlasí, že naše odbornost bude mít vlastní dvouletý kmen, trvá ale na ponechání společného kmenu pro 1. rok vzdělávání s náplní chirurgie, interna, pediatrie, gynekologie a ARO. Výbor ČDS i Akreditační komise trvá na 3 měs. chirurgie a 3 měs. interny, dalších 54 měsíců pak již na dermatovenerologii. V tomto smyslu vytvořen vzdělávací program, který prof. Arenberger doručil na MZd.

17.  Poplatky za návštěvu u lékaře
Prof. Arenberger informuje výbor ČDS, že oslovil dopisem v červenci 2010 ministra zdravotnictví na žádost dermatovenerologů a po průzkumu přání v dermatologických ordinacích. V dopisu mu nabídl svou pracovní sílu při práci nad problematikou zvyšování regulačních poplatků. Prof. Hercogová to označuje za nestandardní postup předsedy, který bez konzultace s výborem a aniž by k tomu byl vyzván, zaslal stanovisko výboru ČDS, týkající se problematiky regulačních poplatků novému ministrovi zdravotnictví. Prof. Arenberger znovu opakuje, že byl vyzván členy ČDS, nejednalo se o stanovisko výboru ČDS, ale o nabídku své pracovní síly ke spolupráci s ministerstvem. Navíc tu bylo důvodné riziko z prodlení, protože nový ministr nejen uvedl záměr o zavedení systému „gate keepingu“ v odborném i denním tisku, ale prošlo to i programovým prohlášením vlády. Ministr na dopis již pozitivně odpověděl a m.j. ubezpečil prof. Arenbergera, že návrhy na změnu regulačních poplatků budou odborné veřejnosti předloženy k diskuzi. Prim. Duchková doporučuje zachovat volný přístup zejména také kvůli venerologickým pacientům. Dr. Vocilková  potvrzuje riziko omezeného přístupu k dermatovenerologovi, které povede ke snížení kvality, dostupnosti (i k prodražení) léčebné péče.

18.  Seminář hojení ran
Vysokomýtská nemocnice (+ CEREX spol.) žádá na výboru ČDS odbornou garanci pro seminář pro sestry a lékaře o hojení ran, konané 30. 9. – 1. 10. 2010. Výbor ČDS může spolupracovat, odbornou garanci však může poskytnout odborník z oboru, který bude na semináři přítomen (Dr. Litvik, prim. Diamantová).

19.  Biologická léčba psoriázy
Prof. Arenberger informuje o jednání dne 18. 8. 2010 na ústředí VZP o úspěchu s navýšením počtu léčebných míst pro biologickou terapii psoriázy pro pojištěnce VZP na r. 2010. Z původních 345 došlo k navýšení na 481, pouze do konce tohoto roku to pro VZP znamená přidání dermatovenerologům přes 16 mil. Kč. Směrná čísla pro jednotlivá centra, která již prof. Arenberger zaslal mailem příslušným centrům, budou zakalkulována do nových rámcových smluv, které by měla VZP předložit centrům během září. Prof. Hercogová prohlašuje, že tento údaj neobdržela a žádá prof. Arenbergera o zaslání počtu pro svou kliniku.

20.  Specializace v dermatohistopatologii
Evropské guideliness pro dermatohistopatologii byly přijaty v r. 2008. Doc. Pock upozorňuje, že v nich ČR není zmíněna (uvedeno Švýcarsko, SRN, Rakousko) a doporučuje, aby EDF na to byla upozorněna.

21.  Standardy pro dermatovenerologii
Prim. Duchová zmiňuje potřebnost vypracování Standardů pro diagnostiku v dermatovenerologii. Výbor ČDS se bude problematikou zabývat až na popud MZd ČR.

22.  Kongres Biologická léčba 12. – 13. 11 2010, Praha
Prof. Arenberger žádá jednotlivá centra biologické léčby o účast na kongresu a přípravu příspěvků včetně kasuistik na avizovaný kongres. Požaduje o zaslání návrhů témat k přednáškám do 22.9.2010.

23.  EADV v Karlových Varech
T. č. ve finálních úpravách 2. oznámení o kongresu – bude distribuováno na kongresu EADV 6. – 10. 10. 2010 v Gothenburgu.
Na česko-slovenském kongresu 2011 v Karlových Varech budou odborné sekce podobné jako na kongresu na Žofíně 2009. Prof. Arenberger žádá o zaslání návrhů předsedajících i přednášek do jednotlivých tématických sekcí (imunologie a alergologie, psoriáza, korektivní dermatologie, lasery, dermatoonkologie, fotobiologie, fototerapie, fotodynamická terapie, histopatologie, flebologie, lymfologie, akné a obličejové dermatózy, dětská dermatologie, dermatoskopie a mladí dermatologové) do 22.9.2010. V předsednictvech zasednou členové obou výborů odborných společností a další významné osobnosti oboru.

24.  Registr biologik (Biorep)
Dr. Kojanová (styčná technická a odborná osoba pro centra) zpracovává podrobnější verzi registru Biorep, jednoduchá verze nadále funguje bez poruch.

25.  Různé

a) Předseda informuje, že ho prim. Urbanček za SDS požádal o připojení ČDS k žádosti o pořádání Kongresu PSO 2013 v Paříži o psoriáze. Předseda souhlasil, prezentaci připravil prim. Urbanček. Kongres získala nadnárodní psoriatická skupina.   

b) Prof. Hercogová informuje o mediální kampani „S dermatology pod kůži“, kterou připravila Česká akademie dermatovenerologie a dává k úvaze zvážení účasti ČDS a dalších subjektů působících v dermatologii. Souhlas.

c) Odborné akce na r. 2011: Výbor ČDS vyzývá potenciální pořadatele odborných akcí v oboru, aby zaslali své návrhy akcí na r. 2011 doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz) do 15. 10. 2010. V přihlášce musí být uveden název akce, termín (rozsah) a místo konání, pořadatel, odborný garant a kontakt (formulář přihlášky je vystaven na www.derm.cz v kolonce Aktuality. V roce 2010 se konalo více než 60 registrovaných akci v oboru a někdy docházelo i k překrývání. Je proto racionální pořádání akcí koordinovat (i redukovat).

d) Prof. Hercogová znovu sděluje své e-mailové adresy ke komunikaci: dermatology@fnb.cz a jana.hercogova@gmail.com.

e) Prof. Hercogová vznáší dotaz, kdo byl organizátorem akce v Lednici, neboť v prvním vydání „ČDS pro Vás“ za dne 7.7.2010 bylo uvedeno prof. Arenbergerem, že jde o akci výboru ČDS, pracovní skupiny Osobností výboru a Sekce mladých dermatologů, dr. Rydlová mailem ze dne 12.7.2010 informovala o tom, že jde o zasedání Dermatologického univerzitního nadačního fondu a dr. Gkalpakiotis napsal, že je organizátorem on, tj. Sekce mladých dermatologů. Prof. Arenberger potvrzuje, že se jednalo o akci Sekce mladých dermatovenerologů ČDS ČLS JEP, ke které Dermatologický univerzitní nadační fond připojil zasedání výběrové komise na granty DDG pozvané podle adresáře skupiny Osobností v dermatovenerologii a výboru ČDS, kteří pozvání do určeného termínu přijali. Paralelně s touto akcí chtěl ještě uspořádat PHC akci pro dermatovenerology pozvané firmou Astellas, ale po telefonátu Dr. Zajíce a prof. Hercogové doporučil prof. Arenberger Astellasu její přesunutí na polovinu října s tím, že místo konání se nebude měnit.

f) Byly diskutovány udělené granty Německé dermatologické společnosti (DDG) pro mladé dermatology. Ty byly vyhlášeny v listopadu 2009 v Karolinu jako granty DDG pro české dermatovenerology. V zápise ze zasedání výboru ČDS dne 4.11.2009 byla tato informace chybně interpretována jako granty pro ČDS, přitom se jednalo o granty, které budou čeští dermatovenerologové dostávat prostřednictvím Dermatologického univerzitního nadačního fondu. Prof. Hercogová se dotázala, proč nebylo udělení těchto grantů předem projednáno na zasedání výboru ČDS od listopadu 2009. Prof. Arenberger upřesňuje, že udělování grantů je v režii Dermatologického univerzitního nadačního fondu, kterému byly finanční prostředky alokovány pro rok 2010 poprvé až v červenci 2010 s nutností jejich užití do konce roku 2010. Nadační fond však nechtěl samostatně o uchazečích rozhodovat, i když je to jeho právo, a proto pozval k výběrovému řízení profesory, docenty, primáře a další dermatovenerology, kteří výběrovému řízení vytvořili důstojný odborný a demokratický  rámec, který byl uchazeči velmi kladně hodnocen.

h) Dr. Zajíc požádal na konci jednání výboru ČDS uvést do zápisu, že zaslal předsedovi volební komise EADV oficiální upozornění, že se při účasti prof. Lugera v Lednici při předávání finančních grantů mladým dermatologům mohlo jednat o nákup volebních hlasů. Tento bod byl pouze informativním sdělením Dr. Zajíce, o kterém se nediskutovalo a nehlasovalo.

Příští schůze výboru ČDS: 21. 10. 2010

Zapsal: doc. Ettler

Zápis byl schválen na zasedání výboru ČDS 2.12.2010