Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne 9. září 2004 v  Praze

Přítomni:        Arenberger, Benáková, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Resl, Semrádová, Štork, Vocilková, Vosmík

Omluveni:      Strejček
Hosté:  paní Inka

P r o j e d n á n o:

A) Zkontrolován zápis z minulé schůze výboru ČDS dne 17. 6. 2004
1.      Odborné hodnocení preparátu Hylase Dessau - zatím odročeno

2.      Kongres ISD 2009: ČDS finančně participuje 50%. Výběr kongresové agentury – Guarant již pomáhal při úvodní reklamní kampani. Bude však provedeno výběrové řízení i na další agentury: předloží návrh rozpočtu kongresu. První přípravná schůzka kongresového zahraničního výboru se plánuje při kongresu EADV ve Florencii v listopadu 2004.

3.      CZADV:  Jako jedna z podporovaných aktivit České akademie dermatovenerologie se plánuje setkání pedagogických pracovníků oboru. Návrh: 14.- 16. duben 2005 (v hotelu Kozel v Hájku u Plzně?). Po diskusi, protože příprava zabere dosti času (+ mnoho podzimních akcí) se spíše uvažuje o konání v jarním termínu příští rok.  Jednotlivá pracoviště připraví sylaby, testy, způsob zkoušení, spolupráce se zahraničím, učební pomůcky (program navrhne prof. Resl). Zúčastní se přednostové a školští zástupci. Zvažováno i spojení s kurzem pro atestanty, popř. schůzí výboru. Dále CZADV udělila cestovní granty 4 mladým kolegyním (5000,- Kč) s aktivní účastí na EADV kongresu ve Florencii a Cenu prof. Janovského za r. 2003 za nejlepší práci v oboru pro doc. Cetkovskou (Plzeň).

4.      Česká lékařská akademie požadovala stanovisko ke 3 atestačním oborům (dermatovenerologie, korektivní a dětská dermatologie). Výbor ČDS považuje za optimální jeden základní obor dermatovenerologie pro novou "euro-atestaci", v případě zachování všech 3 oborů vhodné považovat dermatovenerologii za „kmenový“ obor. Prof. Arenberger již toto stanovisko sdělil ČLA.

5.      Nesdílené kódy jiných odborností: Prof. Arenberger sestavil obsáhlý seznam kódů, které mají nasmlouvána různá kožní pracoviště a nejsou sdíleny naší odborností. Prof. Hercogová jej předala Dr. Klimovičové z ČLK, která se pokusíprojednat s jinými odbornosti sdílení pro 404, 405 a 406.

6.      Stacionáře v dermatologii (připravila prim.Benáková): navrhuje se vyžádat stanovisko MZd. Dále dopilovat právní stránku (právní odd. ČLK), posoudit obsah výkonu 00041 (ošetřovací den ve stacionáři). V dermatologii budou zejména zvýšené náklady na prádlo. V jiných oborech stacionáře existují. Pro dermatologii bude nutné stanovit podmínky pro nasmlouvání tohoto kódu. Zejména s postupujícím rušením lůžkových kožních zařízení je přiznání statutu stacionáře vhodným řešením. Předložený návrh prim.Benákové bude dopracován po připomínkování členy výboru ČDS a zaslán na MZd (Resl) a ČLK. 

7.      Kandidatura do výboru EADV: Prof. Hercogová je jediným uchazečem za ČR.

8.      Společný kongres českých a slovenských dermatologů 2005: přípravy probíhají. Dr. Urbanček navrhuje zařazení sekce „Co je nového?“ Doc. Danilla doplnil návrh slovenských členů organizačního výboru. Přihlášky k aktivní účasti je vhodné podávat do konce r. 2004, aby mohly být utvořeny příslušné sekce. Prof. Semrádová referuje o organizačních podrobnostech: zač. 9.6. odpoledne (čt), konec 11.6. dopoledne (so). Konkretizován návrh rozpočtu, který je mírně ziskový. Sjezdový poplatek navržen ve výši 600 Kč. Během kongresu doporučeno udělit ocenění zasloužilým členům ČDS a SDS (bude zkontrolován seznam oceněných).  Organizací kongresu bude pověřena agentura Medica Publishing and Consulting s.r.o.

9.      Travel grant pro 63. mítink Americké akademie dermatovenerologie (obsahuje 1 kurz a volný vstup na kongres) – nikdo se nepřihlásil (termín do 20.9. 2004)

10.  Členské příspěvky ČDS na r.2005: poplatek v UEMS činí asi 4 EUR/rok, členství v ILDS činí 7,50 USD/rok za osobu. Bude podána informace pro členy ČDS (v časopise ČDS) se zdůvodněním členství v těchto mezinárodních organizacích. Ve světle začleňování naší země do evropských a světových struktur je navržen členský poplatek ČDS na r. 2005 ve výši 350 Kč.

 

 

 

B) Události mezi výborovými schůzemi

 

1.        Rušení  pohotovostních služeb na dermatovenerologické klinice FNUSA v Brně: Prof. Arenberger napsal dopis řediteli nemocnice. Zatím tedy služby zachovány.

2.      Dohodovací řízení VZP a ČLK: Dvou prázdninových zasedání se účastnili střídavě Prof. Arenberger a Hercogová, As. Frey a Dr. Vocilková. Týkalo se obecné části sazebníku – klasifikace lékařů dle stupně odbornosti: musí se sladit s pravidly v EU. Ze strany ČDS bez připomínek.

3.      Dohodovací řízení 7.9.04: Účastnili se Prof. Arenberger a Hercogová, Dr. Vocilková. Nasmlouvání kódů lokálního ošetření nad a pod 25% povrchu těla je možné pro každého dermatologa a není vázáno na existenci stacionáře (dle slov dr. Pokorného, VZP). Kód  synchronní balneofototerapie (TOMESA) nebyl dosud projednán v dohodovacím řízení (i když je v sazebníku), bude předložen do příštího dohodovacího jednání v současně platné podobě, ale s podmínkou přístupnosti pro všechna pracoviště vybavená tímto zařízením. V problematice navýšení minutové režie nechtějí ZP ustoupit. Index navýšení minutové režie je státem stanovený, a proto nelze měnit. U 2 kódů „aplikace zevní terapie pod a nad 25% povrchu těla“ žádáme o zrušení omezení frekvencí 1x denně na 2x denně za podmínek a) lůžková zařízení a stacionáře a b) u vybraných diagnóz (jejich návrh dodá Prof. Hercogová Prof. Arenbergerovi, ten je postoupí VZP). Podá se i kód pro navigační chirurgii (lymfadenektomii). Kód digitální dermatoskopie také dosud nebyl projednán v dohodovacím řízení, bude předložen.

4.        Dermatologicko-kosmetická praxe na Staroměstském nám. v Praze – zástupkyně paní Inka referuje o svých záměrech a určitých potížích s úřady (podala trestní oznámení k Evropskému soudu). ČDS podmiňuje slovo „dermatologicko-„ účastí atestovaného dermatologa. Pokud nebude, nesmí být toto slovo použito (možné např. péče o problematickou pleť).

5.        Smlouva mezi výborem ČDS (resp. ČLS JEP) a firmou Johnson and Johnson: bude zrevidováno ohledně výčtu preparátů (pouze již existující přípravky řady Neutrogena), doby (do konce r.2005) a povolených sloganů. Výbor s podpisem předložené verze nesouhlasí.

6.      Dopis na SÚKL kvůli nežádoucím účinkům ketoprofenu: podán návrh na výdej pouze na rp. vzhledem k velmi vysokému počtu kontaktních fotoalergických reakcí.

7.      Navýšení minutové režie: přestože panuje negativní postoj ZP, existuje naděje na průchodnost cestou vyjmenování výkonů, které jsou více nákladné (zvažuje se na půdě ČLK).  

8.      Dopis dr. Březovského (MZd) k cellulitis: prof. Resl vypracoval vyjádření, kde vymezuje léčebné úkony, které jsou lékařské a které nelékařské.

 

C) Nově projednáno

 

1.        Dopis dr. Merhauta (MZd) k zákonu 438/2004 Sb.: primárně adresován České diabetologické společnosti. Týká se možnosti individuálního nasmlouvání hodnoty bodu a možnosti pro ZP omezit platby v závislosti na množství finančních prostředků. Výbor projednávání odložil.

2.        Guidelines pro biologickou léčbu psoriázy: vypracovala prof. Hercogová (rozešle členům výboru ČDS). 

3.        Seminář dětské dermatologie 14.10.2004 (informuje prim. Bučková) v Praze pod záštitou ČDS, další program s podporou fy Fujisawa.

4.      EADV Scientific Committee: Prof. Hawk vyzval k doplnění databáze speakerů za ČR a jejich témat. Prof. Hercogová dodá seznam z minulosti a ten bude aktualizován. Případní zájemci o zařazení se přihlásí prof. Arenbergerovi (mohou uvést až 3 přednášková témata).

5.      Dr. Šípková si stěžuje výboru ČDS na regulaci ze strany OZP ohledně fototerapie. Výbor ČDS upozorňuje, že, pokud má fototerapeutické kódy nasmlouvané se ZP, pak tato ZP automaticky akceptuje její statut odborného pracoviště a platbu lze provést. V tomto směru se může obrátit na právníka ČLK.

6.      Dr. Fojtková vybrána pro postgraduální kurz do Francie a její přihláška byla postoupena francouzské straně.

7.      Nakladatelství Olympia bude od 1.2. 2005 vydávat časopisy ČLS JEP (tedy i Čs. dermatologii). Navrhovaný rozpočet prý pokryje případné ztráty některých časopisů.

8.      Došel dopis doc. Dastychové vysvětlující současný seznam specialistů pro profesionální dermatózy (seznam bude průběžně každý rok aktualizován). Prof. Hercogová námitkuje (co to je za slovo!) tento současný seznam a vyžaduje vyhlášení objektivních  kritérií pro zařazení do seznamu. Problematiku projedná přímo s doc. Dastychovou.

9.      Koncepce oboru: Znovu je vyžadována MZd. Tč. existuje  jako schválená na webu MZd i webu ČDS. Výbor ČDS doporučuje neměnit, výhledově uvažovat o doplnění stacionářů.

10.  CME program na 21. světovém dermatologickém kongresu v r. 2007 v Buenos Aires: ze strany ČDS zůstává bez připomínek.

11.  Léková kategorizační komise: K žádosti o preskripci desloratadinu pro dermatology odeslán dopis předsedy SUKLu a MZd. MZd doporučuje přednést na kategorizační lékové komisi. Prof. Hercogová referuje o situaci na této komisi, kde se zřejmě jednání zúží jen na cenová ujednání a nikoli lékařská omezení podložená vyjádřením odborných společností.

12.  Dapson je možné získat individuálním dovozem, ale za cenu asi 800 Kč/bal. O částečné úhradě (ve výši dosavadního Disulone tbl.) se jedná. Zmíněna možnost dovozu ze Slovenska a Polska, kde je snad cena nižší.

13.  Odpověď bývalého eurokomisaře Teličky na dopis Prof. Arenbergera a Resla: podporuje roli dermatovenerologa v boji proti AIDS.

14.  Venerologie: Prof. Resl referuje o odběrech na HIV prováděných dermatovenerology: má největší výtěžnost ze všech odborností (45 pozitivních). Zaujímáme 3. místo v počtu odběrů. K 31.7.04 je v ČR 691 HIV /171 AIDS/ pozitivních osob (celkem dosud zjištěno 901 případů). Dne 21.9.04 na MZd bude porada o státním epidemiologickém dozoru a tzv. Regionálních programech HIV/AIDS, které se týkají postupů proti PN a HIV. Diskutována nutnost stáže epidemiologů na venerologických odděleních. Dle nového zákona bude nutnost pro dermatovenerologa stážovat 3 týdny na infekčním odd. s jednotkou HIV a 2 týdny na odd. mikrobiologie. Do 15.10. 2004 (nutné dodržet termíny a formu podání!) je nutné podat žádosti o grant na podporu řešení HIV a PN (Formulář dle Zprávy CEM, 2004, 13, č.6)  na MZd, odbor HEM, k rukám dr.Waltera.

15.  Zákon o regulaci prostituce. Jeho návrh byl připomínkován členy výboru ČDS a venerologickou komisí, připomínky zpracuje prof. Resl.

16.  Plán odborných akcí na r. 2005: zájemci o pořádání odborných akci musí poslat žádosti na výbor ČDS do konce září 2004. Přihláška musí bezpodmínečně obsahovat název akce, hlavní téma, datum a místo konání, kontaktní osobu (vč. tel. a e-mailu), typ akce (kongres, konference, sympozium, pracovní schůze) a jednací jazyk (akce mezinárodní). Formulář bude také k dispozici na webu.

17.  Celiakální sprue: Na žádost dr. Špačka (MZd) vypracuje výbor ČDS do 30.9.2004 stanovisko k Memorandu o celiakální sprue, které sestavila interdisciplinární lékařská komise. Výbor ČDS pověřuje dr. Salavce (Hradec Králové).

18.  Na účtu ČDS tč. bezmála 1 mil. Kč.

19.  Nedoručené zásilky: dr.Vašíček, prof. Danda (zemřeli), as.Frey (chybná adresa)

20.  ČLK oslovila několik dermatovenerologů jako potenciálních kandidátů do akreditační komise MZd. Prof. Hercogová zpracuje ve spolupráci s Prof. Arenbergerem do 22.9. pro ČLK definitivní seznam.

21.  Zpráva ÚZIS za rok 2003 – projednána.

22.  Prof. Vosmík informoval výbor o požadavcích epidemiologie a mikrobiologie na doplnění Vzdělávacího programu z dermatovenerologie - požadují zařazení 3 týdnů na infekčním odd. se zřízeným AIDS centrem a 2 týdny na lékařské mikrobiologii do povinné doplňkové praxe v dalších oborech, na což přistoupil. Výborová schůze schvaluje.

23.  Žádost o pověření experta pro posouzení podnětu manželů Vostalových (žaloba ohledně podezření na zanedbání lékařské péče s následkem smrti – trombóza, embolie). Doporučena prof. Pospíšilová.

24.  Prof. Hercogová požaduje aktualizaci webových stránek ČDS (konkrétně změnit Dermatovenerologická klinika – Bulovka, Kožní oddělení – Motol).

25.  X. pražské sympozium 13.- 15.11.2004 (referuje prof. Hercogová). Bude předána medaile UK Prof. Braun-Falcovi. Přijede Prof. Giannetti, president EDF.

26.  Kongresy:

      10. Alpsko-dunajský-adriatický kongres o STD, 26.- 28. 11. 2004 ve Vídni

      Symposium ke 150. výročí narození Alberta Neissera ve Wroclavi, 27.- 29. 5. 2005

      3. letošní Pražský kazuistický seminář je přesunut na 1.12.2004 na Bulovce.

      Pracovní schůze "Netzwerk Rheumatologie", 9.- 11.9.2004, Duesseldorf

      Symposium estetické chirurgie, 12.- 14. 11. 2004, Řím

      Mezinárodní kurz o stárnutí kůže, 6.- 8.1.2005, Paříž

Další termíny schůzí výboru ČDS na r. 2005: 13.1., 10. 2., 10. 3., 14.4., 12.5., 9.6.

Zapsal: Ettler