Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 9. 6. 2005 v Brně

Č D S

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Hercogová, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Omluveni:      doc. Pock, prim. Strejček

S D S

Přítomni:        prof. Buchvald, doc. Danilla, dr. Flimer, doc. Hegyi, doc. Jautová, dr. Lidaj, prof. Péč, dr. Rybárová, dr. Urbanček, dr. Zelenková

Omluveni:     

S p o l e č n á    s c h ů z e    v ý b o r ů    Č D S    a    S D S

1.     Deklarace spolupráce obou odborných společností
Prof. Arenberger a doc. Danilla úvodním vystoupením deklarovali vzájemnou spolupráci mezi ČDS a SDS.

2.     Informace o 1. Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů (prof. Semrádová)
Přihlášeno 468 účastníků, 110 odborných sdělení, 28 farmaceutických firem. Úvodní večer 9. 6. ve velkém sále hotelu Voroněž bude slavnostním shromážděním, na kterém budou udílena čestná členství. Program kongresu je umístěn ve Sborníku kongresu. Přednášky zahraničních hostů mají vyhrazeno 20 minut, kasuistikám 7 minut a ostatním sdělením 10 minut. Společenský večer 10. 6. se koná v prostorách Moravské chalupy. Zakončení bude 11. 6. v 15.30 hod., do té doby bude uzavřeno hlasování o novém logu ČDS.

3.     Časopis Česko-slovenská dermatologie (prof. Štork, prof. Hercogová)
Oficiální časopis ČDS a SDS je rozesílán českým členům zdarma, od r. 2006 bude i slovenským. Je rozšířen na 60 stran, obráží nejen odborné příspěvky (je dvojitě recenzován), ale i zprávy z obou společností. Kriticky hodnocena činnost tiskového střediska ČLS JEP. Od č. 5 bude do Čs. Dermatol. přikládána anglicky psaná „Dermatology Tribune“.

4.     Internetové stránky ČDS a SDS (doc. Ettler, prim. Lidaj)
Doc. Ettler informuje o web stránce ČDS na adrese www.lfhk.cuni.cz/dermat (tato krkolomná adresa je způsobena bezplatným umístěním na univerzitním serveru) a deklaruje její nezávislost na sponzoringu a reklamě.
Prim. Lidaj vede slovenské web stránky na adrese www.sds-sk.sk a upozorňuje na nové jazykové verze. Mezi stránkami ČDS a SDS a naopak existuje hyperlinkové spojení.

5.     Atestační náplně oborů
V ČR jsou deklarovány 3 odborné způsobilosti: dermatovenerologie, dětská a korektivní dermatologie.
Prof. Vosmík informuje o nové náplni 5leté přípravy pro jedinou atestaci: 1 rok musí uchazeč pracovat na akreditovaném pracovišti, stanoven nový logbook požadovaných výkonů (začne platit zák. 95/2004 od 1. 7. 2005). Současní nositelé I. atestace v oboru mohou požadovat při splnění požadavků logbooku pro II. atestaci na MZ ČR přiznání specializace v oboru. Prim. Bučková poukazuje na model 83 specializací v ČR, které asi budou omezeny, podobně i prim. Frey: pro korektivní dermatologii bude příprava 6letá s možností zpětného započtení 5leté praxe obecné dermatovenerologie. Stále však existuje diskuzní fórum s oborem plastické chirurgie. Prof. Resl přináší zprávu ze zasedání VR MZd: uvažuje se o novelizaci zák. č. 95/2004, zejména pro vysoký počet atestačních oborů. IPVZ bude zřejmě transformován na úřad o evidenci doškolování, zvýší kompetence LF v procesu doškolování. Pro Ph. D. bude započítávána i lékařská praxe u klinických oborů. Poskytování financí na školení bude ještě projednáváno, mělo by však být vázáno na konkrétního školence pro pracoviště, kde se bude školit. Školení bude na akreditovaných pracovištích.
Na SR se koncepce doškolování ještě připravuje. Prof. Péč se zúčastnil zasedání  UEMS v Bruselu, kde bylo navrženo pro EU 42 základních oborů, plus 9 specializací. Dermatovenerologie zařazena jako základní obor. Jako nástavbové obory schválena dermatohistopatologie, připravuje se korektivní dermatologie, činěny pokusy o dermatologickou alergologii (zatím odmítáno alergology, kteří by přestali existovat jako samostatný obor). Slovenská koncepce náplně oboru se velmi podobá české, doporučeno také proto, aby byly mezinárodní atestace (zkoušeno v SRN, od příštího roku prvních 50 uchazečů). V SR návrh na vytvoření Výboru z řad SDS, který by posoudil uchazeče se starou I. atestací. Navrženo, aby český (slovenský) obsah náplně oboru byl přeložen do angličtiny a předložen Evropskému výboru k posouzení.
Evropský návrh atestací zatím po právní stránce nemusí být přijat v ČR. Také lékařská praxe v cizině může být započtena do předatestační přípravy pouze max. do délky 1 roku, upozornila prof. Hercogová.
Do budoucna zřejmě naroste úloha lékařských komor, zejména při přidělování a umisťování nových lékařů.

6.     Příští společný kongres
Bude se konat v Bratislavě, první týden v červnu 2006.

 

S a m o s t a t n á    s c h ů z e    v ý b o r u    Č D S

A)   Kontrola zápisu z 12. 5. 2005

 

1.        Reklama o soláriích
Doc. Ettler zaslal dopis dr. Machovi (právník ČLK) s žádostí o prozkoumání možností obrany před invektivami ASSP.

2.        Změna termínů schůzí výboru ČDS na II. pololetí 2005
Nově určeny: 15. 9., 27. 10., 1. 12. 2005

 

B)   Nově projednáno

 

1.        Školení rezidentů v Římě – Euroderm (2. – 6. 11. 2005)
Přihlášeny dr. Šipulová a dr. Drozenová, výbor jejich nominaci schválil.

2.        Podmínky záštity ČDS nad akcemi
Diskutována záštita ČDS nad zdravotnickým prostředkem (návrh 500 000 Kč), veškeré záštity nad akcemi jsou zpravidla zpoplatňovány. Ve sporných případech posoudí Výbor ČDS. Žádost podá uchazeč vědeckému sekretáři nejpozději 2 měsíce před konáním. S těmito dodatky původní návrh ceníku prof. Hercogové přijat.

3.        Česko-slovenská dermatologie
Projednávány finanční aspekty časopisu s ohledem na inzerci, zmíněna potřeba spolufinancování ze slovenské strany. Navrženo vyčlenění prostředků ČDS (2 x 10 000 Kč za rok) na redakční náklady pracovišť obou šéfredaktorů. Navíc doporučeno uhradit DPH (6 200 Kč za 2 čísla) za časopis z prostředků Výboru ČDS. Úhrada se provede až po vyúčtování celého roku, aby peníze ČDS nebyly částečně použity i do solidárního fondu ČLS JEP. Výbor souhlasí s touto úhradou na r. 2005. Na výbor ČDS projednáno znění na 3. straně časopisu, kde se před slovo časopis se uvede slovo oficiální a pod tím jsou společnosti + akademie. Na obálku by se přidalo slovo oficiální před časopis a za ním je pouze dermatovenerologických společností (je vhodné ještě dotázat výbor SDS).

4.        Referátový výběr
Výbor ČDS pověřuje právní odd. ČLS JEP jednáním o kauze záštity ČDS nad časopisem Referátový výběr. Vzhledem k možným ekonomickým konsekvencím pro výbor ČDS se bude o stanovisku příště hlasovat.

5.        Vědecké akce na r. 2006
Výbor vyzývá ke včasnému sestavení seznamu odborných akcí na r. 2006 i k zasílání jednotlivých návrhů, aby mohly být zařazeny do průběžného kalendáře a otištěny v časopise (zasílat k rukám sl. Chládkové na CsDerm@fnb.cz nebo fax: 266082359).

6.        Euromelanoma Day 2005
V r. 2005 bylo 4783 vyšetření (zapojeno 172 lékařů), což je o 60% více než v minulém roce(podrobnosti budou zveřejněny až po kompletaci vyplněných dotazníků). Je nutné včasné dodání dotazníků do konce června 2005, aby mohli být lékaři zařazeni do slosování o 10 členských poplatků ISD. Akce Euro-Melanoma Day v ČR hodnocena jako úspěšná.

7.        Platy lékařů
Prim. Duchková upozorňuje na diskrepanci mezi proklamovaným zvyšováním platů lékařů, které se týká státních lékařů (má platit od 1. 10. 2005). U soukromých lékařů se tento krok nepromítne? Upozorňuje dále na plánovanou anketu o úrovni zdravotnických zařízení. Navrhuje požádat MZd o vysvětlení – výbor doporučuje až v okamžiku, kdy bude k dispozici právně závazný dokument.

8.        Léky
Od. 1. 7. 2005 biologika a Metvix ung. kategorizovány pro vyhrazená centra a schválení revizním lékařem. Úhrada virostatik byla schválena na úrovni generického acykloviru, takže pro vysoké doplatky budou ostatní virostatické preparáty špatně ekonomicky dostupné. V prof. Švihovcem dodaném elektronickém znění nové vyhlášky  k 1. 7. 2005 se uvádí navzdory našim připomínkám předpis lokálních antimykotik až po mykologickém vyšetření, ostatní připomínkovaná omezení „P“ zůstávají beze změny. MZd pravděpodobně naše připomínky ignorovalo.

9.        Stacionáře
VZP odpovídá na náš dopis a uvádí, že neexistuje vzor kalkulačního listu pro stacionáře. Přikládá kalkulaci OD ve stacionáři (umožňuje navíc vykázat 64 b. za práci sestry).
Prof. Arenberger doporučuje převzít podklady hotového kalkulačního listu lymfologického stacionáře v Brně pro vytvoření dermatoflebologického, lymfologického a fototerapeutického stacionáře (prim. Benáková bude pracovat na listu o  balneo-fototerapeutickém stacionáři).

10.     Kurzy v lymfologii
Prof. Eliška, předseda lymfologické společnosti, oslovil předsedu ČDS a navrhuje spolupráci s IPVZ při provádění lymfologických kursů, které jsou dvoutýdenní - 50% teorie a 50% praxe ve vybraném zařízení. Výbor podporuje uspořádání tohoto kursu na jaře 2006 v rámci akcí pořádaných Katedrou dermatovenerologie IPVZ. Prim. Strejček pověřen inovací kurzu klinické lymfologie v roce 2006: byla vypracovaná struktura kurzu teorie/praxe 1:2. Vybor Cs. lymfol. spol. bude osloven stran případné pomoci s vyučujícími a určení  pracovišť vhodných pro praktickou část kurzu.

11.     Dermatologická lůžka
Předseda ČDS odpověděl na dotaz MZd a podpořil navýšení lůžkové kapacity o 7 lůžek na kožní klinice Na Bulovce v Praze.

12.     Záloha na kongres ISD 2009
Je možné poukázat z prostředků výboru ČDS po předložení zálohové faktury. Dle smlouvy s ISD je však možné složit až půl roku před kongresem, zaplatíme až po vyjasnění podmínek.

13.     Výroční sympozium alergologické sekce ČDS
V r. 2006 na podzim u příležitosti 50. výročí sekce dermato-alergologické bude uspořádáno sympozium v rámci 12. Pražského dermatovenerologického sympozia.

14.     Dopis z IPVZ
Žádají o odhad migrace lékařů do zahraničí – pokud bude citelný, lze uplatnit projekt podpory.

15.     Stipendium Francouzské dermatologické společnosti na sympozium 6. – 10. 12. 2005
Možné uplatnit uchazeče francouzsky mluvícího, ne staršího 35 let, podmínkou je vyplnění přihlášky s osobními údaji, zaslání abstraktu a doporučujícího dopisu od vedoucího oddělení do 8. srpna 2005. Pro celkem 8 uchazečů je vyčleněno 12 000 €.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler