Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 9. 12. 2004 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Omluveni:      prof. Semrádová

P R O G R A M

A)   Zkontrolován zápis ze schůze výboru dne 11. 11. 2004.

1.        Česko-slovenský kongres 2005
Diskutovány další organizační otázky kongresu – ještě chybí host z Polska. Pozvánky rozeslány. Jako logo ČDS zatím ponecháno dosud používané, o nové bude vyhlášena veřejná soutěž.
Vedoucí sekcí do konce února 2005 předloží předběžný program sekcí (6 přednášek). Termín zaslání odborných příspěvků je do 15. 3. 2005.

2.        Dopis pro ministryni zdravotnictví, doc. Emmerové (prof. Arenberger)

Týkal se návrhu úhrad lokální imunoterapie (TIM) a antimykotik. Obdobný dopis psal i přes Vědeckou radu MZ prof. Resl. Výsledek nás neuspokojil. Reakcí bylo snížení úhrad antimykotik a zrušení oborového omezení: terbinafin by mohl na doporučení dermatologa napsat i praktický lékař. Výbor ČDS se rozhodl tento postup námitkovat: léčba celkovými antimykotiky patří zcela do rukou dermatologa.     

3.        Péče o diabetickou nohu
Vstřícný krok ČDS nebyl oceněn. Diabetologové vytvořili vlastní standard.
O klasické dermatologické léčbě i úloze kožních lékařů tam již není ani zmínka. Prof. Arenberger bude připomínkovat a požadovat uvedení naší odbornosti ve standardu.

4.        Logo ČDS
Výbor ČDS vyhlašuje soutěž o nejlepší logo ČDS. Návrhy zasílejte prof. Arenbergerovi do konce dubna 2005. Návrh musí být v elektronické podobě, obsahovat „Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, založeno 1922“. Návrhy budou vystaveny v průběhu Česko-slovenského kongresu v červnu 2005 v Brně, bude o nich hlasováno členy ČDS. Vítězný návrh bude finančně oceněn částkou 10.000,- Kč.

5.        Časopis Čs. Dermatologie (prof. Štork, prof. Hercogová)
V roce 2005 bude mít časopis nové rubriky, je připraven ediční plán, je zajištěno financování časopisu tak, aby bylo možné honorovat autory článků a recenzenty. Šéfredaktoři požádali členy výboru, kteří jsou zároveň předsedy sekcí ČDS, aby vypracovali zprávy o činnosti těchto sekcí. Současně požádali Dr. Freye o sdělení jmen kolegů, kteří atestovali z korektivní dermatologie v letech 2003-2004. Seznam bude publikován pouze se souhlasem atestantů. V časopisu bude vyhlášena soutěž o nové logo ČDS. Diskutovány podmínky členství v redakční radě časopisu, ve výboru ČDS neexistuje jednotný názor, podle zákona však rozhoduje o jejím složení vydavatel (ČLS JEP).

6.        Časopis Referátový výběr
Bude vyžádáno předložení současné smlouvy o záštitě časopisu ČDS. Diskutována otázka možného finančního krytí této záštity (do příštího výboru v lednu 2005), v tomto směru bude dotázána Dr. Jarmila Drhlíková, jednatelka vydavatelství Czechopress. Prof. Hercogová se dotazuje prof. Arenbergera na cenu autorského honoráře Ref. výběru za jednu normostranu. Ten jako řadový člen redakční rady doporučuje
oslovit s tímto dotazem šéfredaktora nebo vydavatelství.

7.        Seznam sdílených kódů
Odeslán dr. Pokornému (VZP) – je snahou dát do dohodovacího řízení (prof. Arenberger). Cestou je také vytvoření vlastních kódů, ale znamená to dlouhodobý proces (2-3 roky). Potenciálně je ohroženo vykazování 2 chirurgických kódů (61129, 61123). Vypracování dermatochirurgických kódů se ujala prim. Benáková. Do příštího výboru (13. 1. 2005) zašlou ostatní členové výboru předsedovi seznam 20-30 „nejpotřebnějších“ sdílených kódů. Podle výsledků jednání DŘ a ČLK budou event. vypracovány vlastní kalkulační listy.

8.        Stacionáře v dermatologii (prim. Benáková)
JUDr. Mach (právník ČLK): lze vyřešit bez nové legislativy při dohodě s MZd a ZP. Bude nutné dále prosazovat jako náhradu zrušené lůžkové péče: zatím čekáme na stanovisko MZd, zda uzná vůbec existenci stacionáře v dermatovenerologii.

9.        Ústecký kraj (prim. Duchková) – situace v dermatovenerologii
Prim. Duchková informuje o probíhajících jednáních o náhradě zrušeného lůžkového zařízení v Chomutově stacionářem – problém se týká okruhu do 40 km (okresní město). V podobných případech je potřeba spěchat, aby nedošlo k rozpuštění školeného zdravotního personálu a rozptýlení technického vybavení
po zrušení oddělení. V případě schválení by se jednalo o příkladný precedens.

10.     Akreditovaná pracoviště z hlediska dalšího vzdělávání (prof. Arenberger, prof. Resl)
Předběžně navrženy kliniky fakultních a krajských nemocnic. Bude upravovat připravovaný zákon, dosud nejsou prováděcí předpisy.

11.     Venerologie – státní dozor (prof. Resl)
Seznam lékařů odpovědných za venerologický dozor v jednotlivých krajích je vystaven na webu ČDS, sekce venerologická. Prof. Resl informuje o finanční dotaci grantu na některá pracoviště ČR z MZd. Dále prof. Resl připomínkuje zásady sérodiagnostiky a klinické klasifikace (které deklaroval ÚZIS). Informace budou upřesněny v článcích otištěných  v Čs. Dermatologii v r. 2005.

12.     Plenární členské shromáždění ČDS (Praha, 15. 11. 04)
Zúčastnil se velmi nízký počet členů ČDS – svědčí to o jejich nezájmu o dění v české dermatovenerologii? Přednesené referáty budou publikovány v Čs. Dermatologii.

13.     Ketoprofen (dr. Vocilková)
Odpověď SÚKL: v červnu 2004 byla informace o nutnosti ochrany před expozicí UV zářením prosazena
do příbalového letáku i na obal přípravku, na nově vyrobených přípravcích již skutečně uvedena. Ve volném prodeji však zůstávají. Prof. Resl informuje o agresivitě firmy vyrábějící Fastum gel na referát o reakcích a o vlastních pozorováních přednesených na regionálním semináři v Plzni MUDr. M. Novákem.

B)   Nově projednáno:

 

1.        Smlouva mezi výborem ČDS a Janssen Cilag (prof. Arenberger)
Týká se podpory preparátu Nizoral šampon. Výbor v obecné rovině souhlasí, o podmínkách bude jednáno  na příštím výboru.

2.        Celulitida  (prof. Resl)
 Dr. Březovský (léč.prev.náměstek MZČR) požádal ještě o další podporu a vysvětlení při soustavném tlaku laických kosmetologů, kteří chtějí zasahovat do léčby celulitidy. Vyjádření se mělo týkat zejména pojmu „celulita“ a používání některých přístrojů. Prof. Resl vypracoval odpověď, utřídil pojmy a vymezil působnost laických a lékařských kosmetologů a dermatologů. (bude otištěno v Čs. Dermatologii).

3.        Dohodovací řízení VZP a jednání ČLK 2. 12. 2004, stanovisko SAD (prof. Arenberger, dr. Vocilková)
Kromě připomínek jiných odborností, které ve většině případů nebyly přijaty dohodovacím řízením, je nyní v popředí diskutovaných problémů ve zdravotnictví:

a) Vyhláška o úhradách zdr. péče na I. pololetí 2005: týká se nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné a akutních ošetření v nesmluvních zdrav. zařízeních. Zavádí výkonový systém v nemocnicích. Pojišťovny varují, že toto opatření by vedlo k navýšení jejich nákladů o 15%, což je nad jejich možnosti.Vyhlášku týkající se úhrady ambulantních specialistů zatím MZd nevydalo, k dohodě segmentu s pojišťovnami nedošlo.

b) Dalším diskutovaným dokumentem je Návrh koncepce péče o zdraví. Tento rozsáhlý materiál obsahuje jednoznačné formulace, dle kterých má být  ambulantní specializovaná péče integrována do nemocnic, jejichž práce má být financována  formou tzv. globálních rozpočtů. Nesouhlas s tímto dokumentem  vyjadřuje SAD.

c) Problematickým se jeví i návrh zákona o neziskových nemocnicích. Ambulantní specialisté reagovali na tento návrh zákona negativně především proto, že celý zákon připisuje neziskovým nemocnicím nebývalá privilegia, jako je na příklad automatická smlouva se všemi pojišťovnami a daňové úlevy. Jeho součástí je (pod bodem 50. doprovodných změn jiných zákonů) věta, dle kterých by v nemocnicích mohly být jen ambulance příjmové, pohotovostní a superspecializované. S touto formulací nesouhlasí především přednostové dermatovenerologických klinických pracovišť.

4.        Vědecká rada MZd (prof. Resl)
Prof. Resl se dotazuje výboru na problémové okruhy dermatovenerologie, které by měly být na této Radě předneseny. Vzhledem k brzkému termínu setkání s ministryní zdravotnictví budou členy výboru ČDS vytipovány klíčové otázky a dodány prof. Reslovi korespondenčně do 17.12. 2004.

5.        Kategorizační a etická komise MZd (prim. Benáková, prof. Hercogová)
Kategorizační léková komise MZd zrušena, nová zatím neustavena.

6.        Hylase (prim. Strejček, prim. Benáková)
Po opakovaném projednání na výboru ČDS bude firma Dessau vyzvána k zahájení kategorizačního řízení k úhradě přípravku Hylase. Zatím je k dispozici jako nehrazený.

7.        Koncepce péče o zdraví (prof. Resl)
Vypracován návrh MZd. U prof. Resla se shromáždí připomínky k této koncepci.

8.        Koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje (prim. Duchková)
Dop. 0,1 lůžek dermatologických na 1000 obyvatel. Přehled lékařů v kraji, zařízení, vybavení. Od toho se pak odvíjejí i finanční prostředky věnované krajem na zdravotnictví. Z toho bude také vycházet rozbor k navýšení minutové režie (3,20 Kč) na úroveň např. infekcionistů.

9.        Záštita ČDS
Prof. Hercogová navrhuje projednat pravidla zpoplatnění záštity ČDS nad odbornými akcemi, popř. dalšími aktivitami.

10.     Členství ČR v EADV (prof. Hercogová, prof. Arenberger)
ČR: 46 členů českých dermatologů je členy EADV (po Rumunsku 2. nejvíce zastoupená bývalá východoevropská země). Ve Florencii bez hlasovacího procesu byla česká zástupkyně vyřazena z boardu EADV. Výbor nesouhlasí s tímto postupem, a proto prof. Arenberger vypracuje dopis pro prezidenta a generálního sekretáře EADV a rozešle předem členům výboru ČDS. Také nebyla zatím poukázána částka cca 40 000 € za kongres v Praze 2002 na účet CzADV. Prof. Arenberger to v dopisu též připomene.

11.     Disulone (prim. Benáková, prof. Arenberger)
Konstatován stále neutěšený stav: individuální mimořádný dovoz je pro ordinujícího lékaře pracný a navíc za jeho podávání přebírá zodpovědnost. Protože chybí registrace léku, nemůže být ani kategorizován. Jedinou cestou řešení se zdá přesvědčit výrobce (dovozce) ke vstupu do registračního a kategorizačního řízení.

12.     Průměrné náklady 404 u OZP za I. pololetí 2004 (prof. Arenberger)
Přehled zahrnuje údaje průměrně vykazovaných bodů za výkony a průměrné náklady za indikovanou péči a předepsaná léčiva – vše se zohledněním věkových skupin ošetřených  pacientů. Dermatovenerologie (výkony 195 - 369 Kč/Q/r.č., jen v 6ti ze 18ti skupin přesahuje 300 Kč/Q/r.č.) je na předposledním místě (před TV lékařstvím). Diskutovány cesty řešení. Jedním z problémů oboru je v naprosté většině případů přítomnost několika diagnóz, které jsou řešeny v rámci jediného vyšetření, což není nijak zohledněno při vykazování vyšetření pojišťovně. Další oblastí, na kterou je nutno znovu poukázat, je výše minutové režie, která neodpovídá zařazení naší odbornosti.

13.     Převod Epidatu, resp. registru PN SZU na  ÚZIS  a ještě na systém BSN (Basic Surveillance Network) Evropské komise (jednání řídí MUDr Zákoucká (NRL) a prof. Resl)
Epidat je systém sledování infekčních (i venerických) chorob v ČR a krajích – má k dispozici lékař státního dozoru, který spolupracuje s epidemiology. Je to systém aktuálnější a pružnější než dosavadní informace z ÚZIS. Evropská komise převádí jinak diagnózy a nepoužívá MKN 10 klasifikaci. Týká se i dalších infekčních nemocí. Podloženo je to Věstníkem MZČR, prosinec 2002, částka 13. Vysvětlení bude uvedeno v samostatném článku v Čs.Dermatologii.

14.     ÚZIS – Registr lékařů 2003 (prof. Arenberger)
Ke dni 31. 12. 2003: 836 dermatologů v ČR, 20 bez specializací, 42 má specializační index, 13 je spec. v jiném oboru, 6 má II. + nástavbovou atestaci současně.

15.     Dopis ředitele FN v Hradci Králové, doc. Hegera (prof. Arenberger, doc. Ettler)
Doc. Heger v něm informuje o přestěhování kožní kliniky do budovy č. 22 v centrálním objektu FN v Sokolské ul.581, 500 05 Hradec Králové. Ujišťuje v něm, že vedení FN v Hradci Králové má velký zájem pěstovat dermatovenerologii nadále na co nejvyšší úrovni a zároveň zve výbor ČDS k návštěvě pracoviště. V úvahu by připadlo výjezdní zasedání výboru 14. 4. nebo 12. 5. 2005.

16.     Kongresy
- mezinárodní kurz o stárnutí kůže (IMCAS), 6. – 8. 1. 2005, Paříž
- 5. BADV, 2005, Vilnius, 8. – 10. 9. 2005 (www.badv.lv)

17.     Gerda Frentz Fellowship na Spring Symposium EADV 2005 v Sofii a CEEDVA Session v Sofii
Do příštího výboru ČDS (13.1. k rukám předsedy, prof. Arenbergera) se mohou hlásit dermatovenerologové mladší 35 let s přednáškou nebo posterem na EADV Spring Symposium v Sofii. Vybraný uchazeč obdrží stipendium 1000 EUR a volnou registraci (nesměl obdržet již v minulosti). Musí být také přítomen během CEEDVA Session 19. 5. 2005 v 16 - 18 hod., kdy přednese krátké odborné sdělení, které bude také informací o zajímavé práci prováděné v mateřské zemi (termín dodání (do Sofie) souhrnu originální prezentace i tohoto informativního sdělení je 15.1.2005, bude součástí Sborníku symposia).

18.     Různé
Nabídky kongresových (2) agentur k pořádání odborných akcí. Nabídka nakladatelství Medical Tribune CZ k otištění odborných článků z dermatovenerologie.

19.     Příští schůze výboru ČDS se koná dne 13. ledna 2005.

 

Zapsal: doc. Ettler