Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 9. 1. 2014
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     doc. Pánková

Místo:            Pizza Coloseum, Praha

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 21. 11. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Léková agenda SÚKL (prim. Benáková, prof. Arenberger)
a) Hodnotící zpráva TIM: výbor doporučuje u takrolimu 0,03% ponechat stávající stav, tj. přiznat jednu další     zvýšenou úhradu a nesnižovat úhradu. U takrolimu 0,03% a pimekrolimu doporučuje rozšíření indikace i   na dospělé. Preskripčně doporučuje umožnit delegovatelnost na jiné odbornosti, zejména na  PL pro děti a dospělé a alergology.
b) Hodnotící zpráva bukový dehet (Višněvského emulze) – bereme na vědomí.
c)  Hodnotící zpráva Isotretinoin bereme na vědomí, preskripce nadále vázána pouze na dermatologa.
d) Biologika – podobně jako jiné odbornosti nesouhlasíme se zastaralým zněním indikačních kritérií, v tomto      duchu zaslán dopis cestou prof. Švihovce. Prim. Benákovou zpracovány dvě verze verze indikačních kritérií pro léčbu psoriázy pro účely SÚKLu (a tedy i Číselníku léčiv), dáno k širší diskusi – smyslem je co nejjednodušší formulace, která neumožňuje desinterpretaci.
e)  Hodnotící zprávy dalších léků (Neomycin/bacitracin, Mometason furoát + kyselina salicylová,  Triamcinolon a antiseptika) – bereme na vědomí.
f)   Diskutována problematika pozitivních listů, pro dermatologii se týká desloratadinu a omeprazolu.

2.     Výkon dermatologické mykologie (dr. Vocilková)
Návrhový list byl vypracován a předložen členům Výboru ČDS. Nyní diskutovány nákladové kalkulace.

3.     Dermatohistopatologie (prof. Štork, prof. Arenberger)
V souvislosti s přepravami evropských směrnic je vhodné vytvořit i českou paralelu: musí však být akreditovaná laboratoř, akreditovaný školící program, akreditovaný garant (s mezinárodním diplomem), kvalifikovaný personál a také školenci po dostatečně dlouhou dobu.

4.     Úhradové zásady pro r. 2014 (prim. Duchková)
Diskutována taktika nepodepsání úhradového dodatku na r. 2014. Za referenční rok bude považován r. 2012. Při překročení nákladů nad 40 % bude uplatněna přísná regulace.

5.     Minutová režie
Návrh na zvýšení byl vloni zpracován prim. Benákovou, členy výboru prodiskutován a schválen, odeslán za výbor prof. Arenbergerem na MZ ČR.
Zatím se neřeší – prý bude řešeno komplexně pro všechny obory.
Jako obor po zrušení omezení Q máme prý navýšení příjmů o 18 %.

6.     Regulace kožní ambulance v Hlinsku (dr. Horčička)
Dr. Horčička informuje o výrazné regulaci za výkony za r. 2012, kdy překročil náklady při nízkém počtu unicitních r. č. Výbor ČDS doporučuje vyvolat smírčí řízení po analýze a zdůvodnění nákladů, ve kterém jej může podpořit i za pomoci SAD.

7.     Kontrola biologické léčby revizními lékaři
Revize provedená na ostravském pracovišti ukázala nový regulační přístup revizních lékařů, kteří vyžadují při přesazení biologika nárůst PASI nad 10. Výbor ČDS považuje uplatňování tohoto požadavku za neoprávněné i neetické a v tomto směru podporuje prim. Vantuchovou.

8.     Členské příspěvky EADV na r. 2014
Je nutné uhradit do 31. 5. 2014 ve výši 150 € za individuální členství, kolektivní členství ČDS již řešeno.

9.     Členské příspěvky ČDS ČLS JEP
Jsou ve výši 500 Kč/rok, mateřská dovolená není důvodem k prominutí tohoto poplatku. Poplatek za členství v ČLS JEP však může být na podkladě žádosti na ústředí ČLS JEP po dobu MD snížen.

10.  Venerologie (prof. Resl)
a)  Bude 3. evropská konference o chlamydiích a HPV (23. – 24. 4. 2015) v Budapešti – je možné získat i stipendium pro účast (projekt podat do 20. 1. 2014) – bude vystaveno na webu ČDS v aktualitách.
b) Prof. Resl za venerologickou komisi vypracoval stanovisko k Zákonu o prostituci.

11.  IUSTI a Alpsko-dunajsko-adriatický kongres 2014
Za ČDS do IUSTI nominována doc. Kuklová.
ČADV plánuje pořádání ADA kongresu v Praze ve dnech 7. – 8. 11. 2014 ve spolupráci s ČDS.

12.  Ozdravný pobyt pro děti u Mrtvého moře v březnu 2014
Ještě 5 volných míst – přihlášky neprodleně zaslat prof. Arenbergerovi.

13.  Dermatologický update 2014
Program se sesazuje z lékových novinek, bude se konat v Praze dne 7. 3. 2014.

14.  Návštěva lékaře v sociálním zařízení (prim. Duchková)
Je možnost vykázat jako kód, který je hrazen ze ZP.

15.  Noví členové ČDS
Dr. Gruntová Zuzana (Šumperk) – přijata.

16.  Různé
a)  Aktualizace webu ČDS: prim. Benáková upozorňuje na potřebu aktualizovat některé informace jako je vzdělávání, seznam členů alergol. sekce ČDS, apod. Provede doc. Ettler do příští schůze Výboru ČDS.
b) Revizní lékaři VZP se specializací dermatologie mohou pomoci řešit sporné případy. Hlavním revizním   lékařem VZP pro dermatovenerologii je prof. Arenberger.
c)  Fototerapie je stále nezastupitelnou léčebnou metodou v dermatologii (i v době biologik) – shodli se na  tom členové Výboru ČDS.

17.  Příští schůze Výboru ČDS: 20. 2. 2014 v Praze    

            Zapsal: doc. Ettler