Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 8. září 2016 v Kuníně

Přítomni:    prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Pánková, 
                prim. Selerová

Omluveni:  prim. Duchková, as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková
Místo:       Zámek Kunín
Čas:         18.00 – 19.45 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 9. 6. 2016 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Schůzky výboru ČDS na II. pololetí 2016
14. 10. (pá – 12.00) v Praze, 8. 12. (čt – odpol.) v Praze

2.     Zhodnocení kongresu SDVS-ČDS v Jasné
Byl vyhodnocen jako velmi zdařilý. Výbor ČDS zaslal děkovný dopis výboru SDVS.
Příští společný kongres se bude konat ve spolupráci s agenturou Jasta v Olomouci v hotelu Clarion, 8. – 10. 6. 2017, Dermatol. update 16. 2. 2017 v Praze.

3.     Požadavky pro zlepšení hodnocení dermatologických výkonů
V rámci přípravy na jednání na MZ ČR dne 22. 9. 2016 byly zformulovány a odeslány na Pracovní skupinu
k SZV tyto požadavky:
a) Dermatologické výkony by měly všechny mít jednotnou kategorii nositele L3, a to včetně výkonu 09235 –   návrh podává SAD, výbor žádost podporuje a aktivně se účastní na přípravě argumentace.
b) Minutová režie – její navýšení na úroveň interních (infekčních) hodnot je u výkonů klinických vyšetření  smysluplné současně s navýšením bodové hodnoty výkonu, a tudíž je spojeno i s příslušným navýšením  časového trvání výkonu. De facto se jedná z hlediska hodnocení v Seznamu výkonů o zařazení   dermatovenerologie do kategorie interních oborů, a to na úroveň infekčního lékařství.
c) Pracovní skupina se dotazuje, jak s odbornostmi 405 a 406. Toto navýšení hodnocení je navrhováno   primárně pro odbornosti 404 (kde by tak došlo i k sjednocení hodnocení výkonů klinických vyšetření  dermatologie a venerologie, a to na vyšší hodnoty) a pro 405. U odbornosti 406 je navrhováno ponechat       stávající stav (tj. ponechat v chirurgické kategorii hodnocení). Zazněly obavy z časové regulace (dříve   KORKO) – ta se již ale neprovádí a navíc izolované navýšení minutové režie je sice možné, ale korunové  navýšení oproti stávajícímu stavu je pak minimální. Izolované navýšení bodů bez navýšení časů       klinických vyšetření není reálné. Prim. Benáková provedla analýzu výhod a nevýhod uvedených     požadavků, po diskuzi výbor ČDS doporučil podat návrh komplexně, tj. hodnocení klinických vyšetření    navýšit zařazením v Seznamu výkonů na úroveň infekčního lékařství.
Pozn.: Bod b) a c) výbor z jednání 22. 9. 2016 stáhl a zažádal o jiný termín – jednak pro malý časový prostor pro tak důležité jednání a jednak pro nepochopení naší žádosti ze strany zdravotních pojišťoven, jak vyplynulo z jejich písemných reakcí.

4.     Léková komise (prim. Benáková)
Ze SÚKLu jsme obdrželi, prostudovali a reagovali na hodnotící zprávy následujících léků:
-    Alpicort, Alpicort F, Triamcinolon S, E, Momesalic, Fucidin H, Belosalic, Diprosalic, isotretinoin
      (Aknenormin, Curacne), cyklosporin (Ciclosporin Mylan, Equoral, Sandimmun Neoral), Wartec,    imiquimod – bez připomínek.
-    Benlysta (dermatolog nepreskribuje) – vzato na vědomí.
-    Picato – expertní stanovisko zpracoval doc. Ettler.
-    Mesocain gel (žádost/prosba Zentiva) – potencionální dermatologické indikace, zpracovala prim. Benáková.
-    Aubagio, Lonquex, Noxafil, Uro Vaxom (dermatolog nepreskribuje) – vzato na vědomí.
-    Iruxol mono, Batrafen, Micetal, Pevaryl, Curatoderm, Silkis, adapalen (Belakne, Differin), Eclaran,   Dalacin T (není opět v distribuci!) – bez připomínek.
-    připomínkován Neotigason – formulace indikačního omezení i pro vzácnější indikace – oficiální dopis    pro SÚKL zpracovala prim. Benáková, návrh znění projednán a schválen. Dále SÚKLem navrhované      snížení úhrady – SÚKL upozorněn na riziko stažení preparátu z trhu a jeho nenahraditelnosti.
-    Envarsus, Gecrol, Tacni, Tacrolimus Sandoz (takrolimus k celkové léčbě, dermatolog nepreskribuje),   Revlimid (dermatolog nepreskribuje) – vzato na vědomí.
-    připomínkován flukonazol p. o. – náš návrh zrušení nutnosti mykolog. vyš. u krátkodobé akutní léčby
      (1 – 7 denní) u slizničních kandidóz, naopak doplnění indikace na dermatofytózy kožní a nehtové, kde je  mykologické vyšetření pro dlouhodobější léčbu žádoucí. Oficiální dopis pro SÚKL zpracovala
      prim. Benáková, znění stanoviska projednáno a schváleno.
-    připomínkován diflucan – je zde původní formulace indikačního omezení, jako bývala u flukonazolu, tj.   dop. sjednotit a dále zohlednit naše připomínky – viz flukonazol p. o. Oficiální dopis pro SÚKL   zpracovala prim. Benáková, znění stanoviska projednáno a schváleno.
-    kortikoidy silné až velmi silné RS 33/2 – žádost ALG, ONK, SPL o uvolnění preskripce – široká diskuze   ve výboru  i mimo – resumé neuvolňovat halogenované KS této RS, oficiální dopis pro SÚKL zpracovala   prim.  Benáková, znění stanoviska projednáno a schváleno.
-    Differine, Belakné – zvýšení úhrady, vzato na vědomí.

5.     Pacientka s necrobiosis lipoidica (NL)
Nemocná s dg. NL požádala MZ ČR a to pak i výbor o řešení svého onemocnění, které nebylo dle ní na stávajícím dermatologickém pracovišti uspokojivě léčeno. Problému se ujal prof. Arenberger a dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady v Praze.

6.     Úhrada přípravku Humira, úhrada Zelborafu (prof. Arenberger)
Úhrada přípravku Humira v indikaci dětské psoriázy a hidradenitidy bude řešena v září 2016.
Úhrada Zelborafu při léčbě metastazujícího melanomu – nelze srovnávat s dacarbazinem, podobně se nelze vyjádřit u dabrafenibu.

7.     Venerologie
Dotazníková akce Venerologické sekce ČDS proběhla zač. r. 2016, bude zpracována k publikaci v Čs. Derm. (prof. Resl, dr. Zákoucká).
Tzv. Národní venerologický kongres (který pořádá kožní klinika nemocnice Na Bulovce ve dnech
23. – 24. 9. 2016) se dle programu sice věnuje medicínské problematice, neřeší organizaci venerologické sítě a péče o veneriky a zajištění podmínek pro poskytování této péče, což jsou palčivé problémy v této oblasti. Je to nepopulární, časově náročná a nevděčná činnost, které se výbor ČDS, resp. prof. Resl a další členové venerologické sekce ČDS dlouhodoběji věnují. V červnu až září vzhledem k probíhajícím dovoleným probíhala intenzívní práce venerologické sekce ČDS především korespondenčně. Předpokládané další zasedání sekce se plánuje na říjen. Do venerologické sekce se hlásí řada nových členů, jejich expertizy se využije při vytvoření poradní skupiny odborníků.
Osobně se dr. Zákoucká a prof. Resl zúčastnili několika zasedání mezirezortní Koordinační pracovní schůze pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS a dodali včas materiály s poznámkami k vytvářenému novému Metodickému programu HIV/AIDS. Rovněž se zúčastnili koordinace a přípravy 2 výzkumných studií (vedoucí výzkumu je manažerka programu HIV/AIDS Veronika Šikolová).
Dne 7. 9. 2016 se dr. Zákoucká a prof. Resl opět zúčastnili schůze Koordinační komise HIV/AIDS, tentokráte pod vedením nové Hlavní hygieničky. Hlavním programem byla ev. možnost zavedení Pre-expoziční profylaxe HIV (PrER) v ČR. Existuje již obsáhlá literatura, včetně WHO Guidelines, ale má to mnoho i rozporuplných aspektů.
(Stručně některé oblasti řešené problematiky: Značná podpora ze strany ČSAP, nebezpečí vzrůstu rezistence, vedlejší příznaky podávání, možný nárůst ostatních STI, podávání dětem, gravidním, drogově závislým, nutnost laboratorních kontrol kvůli průběhu i z důvodů užívání léků, ekonomické aspekty hrazení, atd. V některých státech již zavedeno, existují i rozsáhlé studie).     

8.     Centrum Debra a dětská dermatologie
Byla konstituována akreditační komise pro dětskou dermatologii, jejíž zasedání se uskuteční dne 26. 9. 2016 na MZ. Dětská dermatologie zůstává i nadále jako nástavbový obor a letos oslaví 20 let trvání sekce.
Centrum Debra nominováno na cenu Český Goodwill 2016. Dne 21. 10. 2016 se v Praze ve Francouzském centru koná schůze této sekce.

9.     OZP, divize Severní Morava
Žádá seznam odborných zástupců pro jednotlivé kraje – výbor ČDS doporučuje vedoucí lékaře/primáře příslušných krajských oddělení a klinik.

10. Výkon UZ vyšetření kůže
Prim. Tomková ze Zlína podala návrh na zařazení tohoto výkonu do Seznamu výkonů. Pro podání na MZ ČR je třeba zpracovat kompletně a dle příslušných pravidel Registrační list výkonu, k čemuž jí výbor bude nápomocen (prim. Benáková, prof. Arenberger) a návrh podpoří.

11. Faktura za web ČDS (www.derm.cz)
Webmaster předkládá fakturu ve výši 25000 Kč za tvorbu nového webu. Výbor ČDS schválil její proplacení.

12. Doc. Ettler urguje vedoucí sekcí, AK, šéfredaktora časopisu a další, aby aktualizovali a doplnili texty příslušných rubrik pro nový web a zaslali mu je.

13. Kalendář akcí na r. 2017
Doc. Ettler vyzývá k podávání návrhů odborných akcí na r. 2017 do konce října 2017. Instrukce k přihláškám jsou na webu ČDS (www.derm.cz) v kolonce Aktuality (z minulých let beze změny).

14. Noví členové ČDS
Dr. Bosáková (Praha 3), dr. Biolková (Ostrava), dr. Kováčová (Znojmo), dr. Kovariková (Olomouc),
dr. Palkovičová (Znojmo), dr. Profeldová (Praha 3); výbor ČDS schválil a bere na vědomí změny v údajích: dr. Miková, dr. Molínová, dr. Vysloužilová.

15. Různé
a)  Larvální terapie vředů
      Výborem ČDS pověřena prim. Diamantová o podání odborného stanoviska na MZ ČR. Kódy může vykazovat zatím pouze chirurgická odbornost (od r. 2003).           

Zapsal: doc. Ettler