Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 8.6.2017 v Olomouci

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Vocilková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork
Omluveni:    0
Místo:           Olomouc, hotel Clarion
Čas:              14.15 – 15.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 20. 4. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Kongres v Olomouci 2017
Na kongresu vznikl převis přednášek, navíc se většina aktivních účastníků ucházela o zařazení do pátečního programu. Došlo tak v některých případech k nezařazení přihlášených přednášek.
Počet přihlášených byl k dnešnímu dni 741 osob.

2.     Registrační řízení kombinace preparátů Zelboraf/Cotellic a Taniflar/Mekinist
Prof. Arenberger vypracoval hodnocení.

3.     Biorep – poskytování informací
Firma Quintiles IMS požádala o možnost správy databáze Biorep. Výbor ČDS není této alternativě nakloněn.

4.     Léková agenda SÚKL (prim. Benáková)
V mezidobí od minulé schůze přišly požadavky na stanovisko u těchto léků:
Urovaxom – bereme na vědomí
Aldara – bez připomínek (snížení úhrady a specifikace hrazené a nehrazené indikace)
Doslovné znění: E/DER
P:
Imiquimod je hrazen výhradně při léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. Imiquimod není hrazen z veřejných prostředků při léčbě zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata), kožních bradavic, aktinických keratóz nebo jiných dermatóz a dalších kožních onemocnění
Esbriet – bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (plicní fibrosa)
Soolantra – bez připomínek (konečně dosaženo úhrady)
Doslovné znění:E/DER
P
: Ivermektin je hrazen v léčbě dospělých pacientů se středně těžkou a těžkou papulopustulózní rosaceou. V případě, že nedojde ke zlepšení po 3 měsících, léčba není dále hrazena.
Dalacin T – SÚKL neobdržel naše stanovisko,  dojasněno s prof. Švihovcem, zasláno znovu: souhlasíme se zrušením úhrady (a s perspektivou obnovení dodávek na trh v ČR)
Cancidas, Ecalta, Mycamin - bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (echokandiny)
Ovixin – bez připomínek (lokální generický mometason furoát, krém- snížení původní úhrady, dosud v ČR neobchodován)
Pegasys, Pegintron – bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (pegylovaný interferon alfa 2, indikace chronická hepatitida)

5.     Pracoviště onkologické prevence ZP 211
Dr. Dragon (Ústí n. L.) a dr. Kotrlá (Šumperk – Červená Voda) žádají o podporu při žádosti o získání statutu pracoviště onkologické prevence ZP MV ČR. Výbor ČDS tyto žádosti podporuje.

6.     Zpráva z kongresu SAD 2017
Prim. Duchková referuje o podnětech ze SADu: dermatovenerologické výkony jsou podhodnoceny. V řadě regionů zůstávají ukončené ordinace bez nástupců.
SAD vyzývá k další žádosti o navýšení minutové režie na MZ ČR (to je prý povinno do 10 dní odpovědět), např. na úroveň chirurgie (odhlasovalo 101 dermatologů).
Prim. Benáková bude kontaktovat dr. Žampachovou, ujasní si požadavky a vypracují žádost.

7.     Metodický pokyn z venerologie (prof. Resl)
V Metodickém pokynu by měla být zohledněna nejen klinická, ale také organizačně administrativní část (např. i krajské členění, apod.). Prof. Resl žádá o podněty a připomínky, které by mohly být zakomponovány do Metodického pokynu při dalším „čtení“. Zřízení „center“ by snad umožnilo přijmutí a udržení depistážních sester. Vyžadovalo by to také definici „centra“ – podmínky, vybavení, dostupnost, apod.

8.     Vyhlášení nejlepší publikace v dermatologii za posledních 5 let
Ze zaslaných návrhů výbor ČDS vybral jednu – 2. vydání učebnice Dermatovenerologie prof. Štorka.

9.     Faktura za web
Faktura za web (8100 Kč) za půlroční vedení webu schválena.

10. Noví členové
Lojkásková Lenka (Ostrava), Mikitová Simona (Ostrava-Poruba), Bognerová Natália (Zlín), Drmota Tomáš (Dolní Dobrouč), Drochytková Jana (Brno), Maliňaková Denisa (Turnov), Lilla Smižanský-Bari (Olomouc), Kremsenko Maryna (Kutná Hora), Erbenová Jana (Hradec Králové), Autratová Pavlína (Brno) 
Změny: Chrpová Maulenová Tereza (Ústí nad Labem), Maxová Hana (Ústí nad Labem), Kýrová Jana (Brno), Stumpfová Alena (Ústí nad Labem)

11. Různé
a)  Společnost maxilofaciální chirurgie žádá o sdílení kódů:
      61123 excize kožní léze 2-10 cm
      61129 excize kožní léze 2-10 cm
      Autorskou odborností, kterou je třeba požádat, je však chirurgická společnost.
b) Klasifikace hospitalizačních procedur pro ÚZIS v rámci projektu DRG Restart – ÚZIS žádá o jmenování   konzultantů za obor dermatovenerologie – výbor ČDS navrhuje prim. Drlíka.

12. Redakční rada časopisu Čs. Derm. (prof. Štork)
Množství příspěvků je sice stabilní, ale poměrně nízké. Pohybuje se kolem 30 prací. Také počet odmítnutí je stálý. Ekonomicky je hospodaření vyrovnané, závislé na podpoře reklamou.
Korespondenční cestou byla provedena volba nejlepších publikací v Čs. Derm. za r. 2015 a r. 2016 a vyhlášeny výsledky. Diplomy a odměny z fondu ČDS ČLS JEP pro nejlepší týmy se předají dnes na slavnostním zahájení kongresu.
Po delší době se vydává supplementum časopisu Česko-Slovenská dermatologie č. 1/2017) „Globální zpráva o psoriáze“. U příležitosti kongresu v Olomouci současně vychází i standardní č. 2/2017.
Prof. Štork vyzývá k vyššímu počtu zasílaných příspěvků.

13. Termíny schůzí výboru ČDS na II. pololetí 2017: 21. 9., 2. 11., 14. 12.

Zapsal: doc. Ettler