Zápis ze schůze výboru ČDS dne 8. 6. 2006 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, as. Frey, doc. Pock, prof. Resl, prim. Strejček, prof. Štork,  dr.Vocilková

Omluveni:      prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, prof. Hercogová, prof. Semrádová, prof. Vosmík

 

P R O G R A M

 

1.     Kontrola zápisu z 5. 4. 2006

2.     Sdílení kódů
Plánovaná schůzka lékařských odborností se zatím neuskutečnila a není známo, kdy proběhne
– prof. Arenberger je v kontaktu s dr. Votočkem, který očekává od ČLK výzvu k jednání. Přehled výkonů naší odbornosti se sdílením byl na ČLK odevzdán.

3.     II. Kongres slovenských a českých dermatovenerologů
Výbor ČDS seznámen s aktuálním programem před zahájením kongresu, společným zasedáním obou národních výborů a upřesněny organizační pokyny.

4.     Výběr kandidátů pro zahraniční stipendia
Euroderm Excellence – akce EDF – přípravný kurz pro dermatovenerology před atestací 5 dní – 2 účastníci
– cesta nehrazena – přednostně vyberou po jednom kandidátovi pracoviště z Plzně a Brna.
Scholarship na kongres AAD v USA – 1200 USD – přednostně vybere kandidáta FN v Hradci Králové
– nutno odeslat do 1. 7. 2006 – zajistí prof. Arenberger.
Michael Hornstein Scholarship – přednostně kandidát z FN Bulovka.

5.     Kategorizace léčiv
Od 7. 6. na webu nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Naše připomínky nebyly zohledněny. Platí jiná doporučení povolování pro revizní lékaře. Již byla připomínkována situace v oblasti indikace terapie interferony. Nutno postupovat v souladu s doporučením Guidelines – AJCC 2003 – klasifikace. Společný návrh ČDS a Onkologické spol. je koncipován tak, že ekonomické dopady nevedou k navýšení finančních nákladů na léčbu. Výbor souhlasí, aby v tomto smyslu předseda dopisem informoval Ministerstvo zdravotnictví ČR.

6.     Purkyňova cena ČLS
Náš návrh na ocenění – prof. Vlašín, prof. Záhejský – nebyl ČLS JEP akceptován. Byli vybráni jiní kandidáti.

7.     Sazebník výkonů
Při porovnávání chirurgických, dermatovenerologických a obecných kódů bylo konstatováno, že je rozpor
v bodovém hodnocení výkonů 09235 (odstranění malých lézí) a 44245 (snesení mnohočetných molusek). Dermatologický kód je vyhrazen pro odstraňování mnohočetných lézí. Je v něm zahrnuta aplikace topické anestézie. Zpravidla je používán pro dětské pacienty. Proto výbor považuje bodové zvýhodnění za zcela odpovídající náplni výkonu.
Prof. Arenberger zjistí, zda byly na pořad jednání 2. pracovní skupiny předány naše požadavky na změnu kódu 44113 – epikutánní testy – změna frekvence.

8.     Smlouva s firmou Unilever
ČLS JEP zatím nedoporučila podepsat prodloužení smlouvy, která zahrnuje uvádění textu „Doporučeno dermatology ČR“.  Prof. Arenberger zajistí právní názor na to, zda může o této podpoře rozhodnout výbor ČDS.

9.     Smlouva s firmou Johnson a Johnson
Ze strany výboru ČDS nejsou žádné námitky proti prodloužení dosud platné smlouvy. Tuto aktivitu podporuje i sekce pro dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání.
ČLS JEP však nedoporučila podepsat obdobné prodloužení smlouvy, která zahrnuje uvádění textu „Doporučeno dermatology ČR“. Stejně jako v bodě č. 7. prof. Arenberger zajistí právní názor na to, zda může o této podpoře rozhodnout výbor ČDS.

10.  Fotodynamická terapie
Kalkulační list znovu projednán na dohodovacím řízení 2. prac. skupiny – dr. Hegyi. Návrh nebyl přijat
z důvodů nepřesné definice mezi zdravotní a kosmetickou indikací. Bude doplněn, předložen a znovu projednán – nejspíše ale na jednání skupiny až na podzim 2006.

11.  Fotodynamická terapie – dopis p. Weilerové – tajemnici Science for Life
Odesláno písemné stanovisko výboru ČDS k používání přístrojů a uvedení přípravku s fotosenzibilizačním účinkem. Za současných podmínek je příslib spolupráce v této oblasti velmi problematický (registrace preparátu, schválení přístroje, schválení kalkulačního listu výkonu). Přes tyto těžkosti výbor ČDS podporuje rozvoj a zavedení metody PDT do klinické praxe.

12.  Hospodaření ČDS
Výbor obdržel pravidelnou zprávu o finančním hospodaření a přehled placení členských příspěvků.
Výbor schvaluje výdaj 9600,- Kč za správu webových stránek, dále výdaj 13 685,- Kč za rozeslání pozvánek na 2. konferenci psychodermatologické sekce.

13.  Fotobiologická sekce
Jedná se o dovozu substance Oxsoralenu, který by mohl být použit pro lokální aplikaci při PUVA terapii.

14.  Akce pořádané pro obor dermatovenerologie
Seznam akcí určených pro dermatology by měl být uváděn na našich www stránkách s uvedením veškerých příslušných odkazů.

15.  K-centra
V plánu je vznik center, která by měla být zaměřena na vyhledávání rizikových pacientů, nakažených např. LU nebo hepatitidami. Laici, kteří mají pracovat v těchto preventivních centrech, nesplňují požadavky na kvalifikovaný zdravotnický personál. Návrh byl připomínkován (Prof. Resl). Výbor bude trvat na tom, aby se odborníci - nejlépe členové venerologické sekce - účastnili tvorby metodického pokynu pro zřizování těchto center.

16.  Přístroj Skin Line
Prof. Resl informoval dr. Štrofa, že přístroj pracuje na principu diatermie, slouží k provádění zákroků, které přesahují rámec kosmetického ošetření a je možné používat jej jen v rámci dermatologické péče.

17.  Kongresové centrum Praha nabízí možnost spolupráce při pořádání kongresů.

18.  Informace o konání kongresu: 
International Master Course on Aging Skin – Paříž , 30. 6. – 1. 7. 2006

19.  Informace z ILD
– příspěvek za naše členství zaplacen – máme právo podat návrh na udělení ILD Award.

20.  Příspěvek do UEMS – příspěvek za letošní rok není dosud zaplacen – nutno zjistit, jaké podklady od UEMS je třeba dodat na ČLS JEP, aby byla platba provedena (zajistí dr. Vocilková).

21.  Je možné podat návrh na kandidáta, který by získal příspěvek na účast na Světovém dermatologickém kongresu. Podmínka - věk do 40ti let, přihláška do 31. 7. 2006 – grant představuje 2000 € (2500 USD).

22.  Ministerstvo zdravotnictví ČR požadovalo do 30. 5. 2006 navrhnout členy zkušebních komisí pro atestace
za ČLS JEP za jednotlivé odbornosti. Za naše 3 obory byli navrženi přednostové klinik a dále navíc v dětské a korektivní dermatologii garanti těchto oborů v akreditačních komisích.

23.  Magistrát hl. m. Prahy požádal výbor ČDS o jmenování 6-10 odborníků za ČDS do komise pro výběrová řízení. Zatím se těchto jednání účastní dr. Cabalová. Výbor navrhuje navíc dr. Vocilkovou a dr. Jelínkovou.

24.  Dne 12. 10. 2006 se v Divadle Metro bude konat Konference sekce dětské dermatologie (prim. Bučková). Výbor ČDS je spolupořadatelem této akce. Aktivní účast – kazuistiky 8-10 minut – je vítána.

25.  O slevu členského příspěvku požádala MUDr. Edita Jatšová. Výbor nemůže žádosti vyhovět, neboť členský příspěvek kryje z velké části náklady na distribuci časopisu Česko-slovenská dermatologie, který dostávají všichni členové ČDS zdarma.

26.  Prim. Stuchlík žádá o zařazení pracoviště do seznamu center pro PDT. V současné době není schválen kalkulační list výkonu PDT. Pracovní verze seznamu center byla předána na VZP, nyní není možné podklady měnit. Jakmile budou jasné podmínky provádění této terapie, bude možné o rozšíření seznamu jednat. 

27.  Jako novou aktivitu nabízí AAD možnost získat elektronické členství v AAD. Cena 200 USD/rok. V ceně je časopis JAAD a sleva při účasti na kongresu AAD. Podrobnější informace na www.AAD.ORG/AAD/aadmEMBERSHIP/INTFELLOWMEM.HTM

28.  Noví členové ČDS
Jaroslava Černá – Šumperk
Martina Víšková – Nové Město na Moravě
Irena Kolářová – Velký Bor
Bibiana Jančošková – Litoměřice
Pavel Ravčík – Karviná
Peter Frey - Olomouc

29.  Další schůze výboru ČDS v plánu: 21. 9., 26. 10. a 7. 12. 2006

                                                                                    Zapsala: dr. Vocilková