Zápis ze schůze výboru ČDS dne 8. 2. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                        prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork,

                       dr.Vocilková

Omluveni:    prof. Vosmík

Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                9.30 – 14.00 hodin

 

P R O G R A M
A) Kontrola zápisu 11. 1. 2006: připomínkován e-mailem a po doplnění schválen

     ad 14) členské poplatky EADV – platbu administrativně vyřídí dr. Vocilková
B) Nově projednáno:

1.   Připomínky k vyhlášce Kategorizační komise (za výbor ČDS podá společně prof. Arenberger a prof. Hercogová)
a) Interferon α
         Bude požadováno, aby byla dermatologie zařazena jako odbornost s povolenou preskripcí. Dále bude požadováno, aby preskripce u melanomu odpovídala aktuálním guidelines (zejména včetně stádia IIB a IIC, samozřejmě i III) a také upřesněna centra.
         Za centra navržena: Chomutov, Liberec, Pardubice, VFN, FN Vinohrady, FN Bulovka, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Sv. Anna, FN Brno, Kožní odd. I. dětské interní kliniky FN Brno, FN Olomouc,          FN Ostrava, KN Ústí nad Labem, KN České Budějovice
b) Metvix cr.
         Navrženo: Léčba karcinomu in situ (např. aktinická keratóza, m. Bowen) a superficiálního/nodulárního      bazaliomu, jako metoda 2. volby vzhledem k lokalizaci (hlava, krk), rozsahu, mnohočetném výskytu,              recidivám nebo celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Bude doporučeno, aby do přijetí kódu PDT             bylo možné připsat Metvix cr. jako ZULP ke kódu 44217 (lokální fototerapie optimálním UV světlem).       c) Aldara cr.
         Současný stav doplnit o indikaci aktinická keratóza.
d) Biologika
         V současném znění uvedeno omezení na 2 roky – ČDS bude námitkovat (toto omezení nemá odborný          podklad, nevzniklo na půdě ČDS, může být riskantní pro nemocného).
         Nová centra pro biologika: žádosti došlé na výbor ČDS byly doplněny o počty léčených psoriatiků. Kritéria se musí sjednotit. ČDS musí poskytovat garanci kvality vůči VZP  
         – na příštím výboru bude projednáno a žádost jako nová iniciativa bude předložena do dohodovacího          řízení.

2.    Kódy
a) PDT
               Doc. Ettler předkládá nové znění registračního listu: omezení na 6 pracovišť vybavených PDT                zářičem s minimem 20 PDT léčeb za rok, prováděné vyškoleným lékařem s atestací.
b) Epiluminiscenční mikroskopie
               Prof. Resl informuje o omezeních výkonu: 4x za rok, bez omezení počtu, trvá 30 minut, přístroj                v ceně 500 tis. Kč, 5 let životnost.

3.    Akreditace
Přehled číselných údajů získaných z žádostí o akreditaci předkládá prof. Hercogová (chybí údaje
ze Šumperka). Kožní odd. v Novém Jičíně má pouze stacionář. Diskutovány minimální požadavky pro rozdělení pracovišť do typů:

 

 

 

I. TYP

II. TYP

Oddělení s lůžky

15 lůžek

20 lůžek

Počet ambulantních ošetření za rok

5 000

25 000

STD

ano

ano (zástin. mikroskop)

Subspecializace

4
alergologie (epitesty, min. 40/rok)
fotobiologie (zářič lokální
a celkový)
angiologie (Doppler)
korektiva (sálek, kauter)

nejméně 6
(+ zbylé nasmlouvat)

 

4.    Léky s problematickou preskripcí
a) Retarpen
         Zprávy o nedostupnosti přípravku (K. Vary). Bude proveden dotaz na Komisi pro kategorizaci, kde tkví   problém (prof. Resl, prof. Arenberger).
b) Krytí ran
         Diskutováno (na návrh Společnosti pro hojení ran) vyjmutí ze schvalování revizním lékařem.
         ČDS podporuje tuto žádost (vyřídí prof. Resl).
c) Disulone tbl.
         Dr. Salavec předkládá specifický léčebný program. Po jeho dopracování bude předložen k oponování          členům výboru ČDS a poté zaslán na MZ a VZP (vyřídí doc. Ettler).

5.    Vyjádření k laseru Merlin (650 nm, 5 mW/cm2)
Prof. Resl vypracoval posudek pro MZ (odbor zdr. péče) – nedoporučuje k provozu mimo léčebnou péči.

6.    Kongresy, kurzy
a) Anti-aging Medicine Specialization: 2 letý kurz od března 2007, Nice (Francie) – www.euroscia.org
b) 2. World Congress on Work-Related and Environmental Allergy, 13. – 16. červen 2007, Weimar (SRN)

7.    Výběrové řízení na Medicin-Servis, s. r. o. (Karlovy Vary)
Za dermatologii delegována prim. Němcová.

8.    Venerologie – regulace venerolologických kódů
Odpověď hlavního hygienika ČR: předal k vyřízení odboru MZ ČR, který požaduje konkrétní lékaře a údaje o uplatnění regulace venerologických kódů. Bude postoupeno SAD k doplnění. Vyřídí prof. Resl: zašle také nový dopis na MZ se žádostí o koncepční řešení.

9.    Ocenění zasloužilých dermatologů
Návrhy na ocenění zpracují prof. Resl a prof. Arenberger. Bude také doplněn seznam z řad SDS. Navrhovaný prof. Borreli obdržel již medaili v minulém roce.

10.  Členské příspěvky UEMS
Personální změnou pokladníků v EBD UEMS nebyly vyžádány příspěvky od ČDS za rok 2006.
Dosud také nebylo uhrazeno cestovné dr. Vocilkové a prof. Arenbergera na schůzi UEMS na jaře 2006. Tyto náklady by mohly být odečteny od členského příspěvku. Vyřídí Dr. Vocilková a prof. Arenberger.

11. ILDS (International League of Dermatological Societies)
Nelze nominovat člena do výboru ILDS, protože z regionu Evropa je již kvóta zaplněna. Je možné nominovat zasloužilého dermatologa na udělení medaile ILDS za pomoc rozvojovým zemím.
Dotazník na strukturu dermatologické péče v ČR vyplní prof. Arenberger. Možnost stipendií ILDS – bude vznesen návrh, aby kandidáty nejdříve projednal výbor ČDS. Zatím to není nutné.

12. Kongres ČDS a SDS
Druhé pozvánky na kongres rozeslány členům ČDS a SDS. Jsou také vyhlášena stipendia na tento kongres (uchazeče projedná výbor ČDS). Je možné se informovat na www.derm.cz.

13. Různé
a) Časopisy „Dermatologie im Beruf und Umwelt“ a „Allergologie“ – impaktový časopis (SRN) – výzva s možností publikovat.
         Více informací u prof. Arenbergera nebo na www.dustri.de.
b) EUNI – dr. Finsterle vyzývá spolupracovat na virtuálních vzdělávacích stránkách. Výbor ČDS bere
         na vědomí a nebrání členům ve spolupráci s EUNI.
c) Kongres ČLS JEP: za ČDS se zúčastnil prof. Arenberger (prof. Blahoš prezidentem i nadále).
d) Časopis „Dermatologie pro praxi“ (vydavatelství Solen s. r. o., Olomouc): Tento časopis začal nově          vycházet a je určen pro dermatology a praktické lékaře. Výbor ČDS považuje vznik nových časopisů v oboru za oslabování pozice kmenového časopisu Čs. Dermatologie.

14. Příští zasedání výboru ČDS: 22. 3. 2007.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler