Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 8. 1. 2004 v Praze
 

Přítomni:        Arenberger, Benáková, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Semrádová,
Štork, Vocilková, Vosmík,

Omluveni:      Strejček

 A) Zkontrolován zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 11. 12. 2003

1.        Rajonizace odečítání histopatologických preparátů na pracovištích patologie (doc. Pock)
Další kolo jednání proběhne v březnu 2004. Očekává se odloučení privátních patologů od Patologické společnosti ČLS JEP.

2.        Návrhy kalkulačních listů (prof. Arenberger)
Vyhotoveny a budou odeslány na ústředí VZP (dr. Pokorný) dle pokynů OP99.vzp.cz

3.        Členské příspěvky ČDS a předplatné časopisu Čs. dermatologie (prof. Arenberger, doc. Štork)
T. č. se připravuje rozesílání složenek s průvodním vysvětlujícím dopisem – bude dořešeno do konce ledna 2004. Další varianta členských poplatků ČDS (z pohledu daňového přiznání) bude připravována na r. 2005.

4.        Léková komise (dr. Benáková)
Dr. Benáková referuje o připomínkách ČDS k návrhu MZd k nové úhradě léčiv – odesláno.
Mezitím došel návrh plných úhrad některých léků – např. 15 lokálních antimykotik hrazeno plně. Stále ještě figurují v seznamu některé léky, které již nejsou k dispozici (např. Locacorten Tar). Tento návrh jinak ČDS nepřipomínkuje.

5.        Stipendia na zahraniční kongresy
Přihlásila se dr. Slonková (Brno-FNUSA) a dr. Plachá (Brno, dětská FN), Výbor ČDS doporučuje dr. Slonkovou pro účast na Jarním sympoziu EADV v Budapešti v rámci stipendia CEEDVA. Dr. Plachá požádá výbor ČDS o úhradu cesty z prostředků ČDS. Na ostatní stipendia se zatím nikdo nepřihlásil.

6.        Společný kongres ČDS a SDS
Předběžné jednání s výborem SDS proběhlo ve Smrdákách dne 12. 12. 03 (doc. Ettler), výbor SDS zaujal vstřícný postoj. Další podrobnosti projedná prof. Arenberger s doc. Danillou. Rýsuje se možnost prvního společného kongresu v Bratislavě (1. červnový týden 2004).

7.        Kožní klinika UK 2. LF (doc. Hercogová)
Rozhodnutím ředitele motolské nemocnice měla být přesunuta kožní klinika z Motola na Bulovku k 1. 1. 2004. K přesunu dosud nedošlo (nepodepsala ministryně zdravotnictví), zřejmě z důvodů finančních (nutných pro přestavbu). Dořešení přesunu se čeká do konce ledna 2004 (41 lůžek, bude mít i dětská kožní lůžka).

B) Nově projednáno

1.        Rušení dětské kožní kliniky v Brně (prim. Bučková)
Vedení nemocnice navrhlo společný lůžkový fond pediatrie a dětské dermatologie v Brně. T. č. probíhá jednání, za výbor ČDS podpořil nutnost zachování lůžkového fondu dětské dermatologie písemně prof. Arenberger (19 postelí však bude redukováno na 14 postelí).

2.        Kožní oddělení v Novém Městě na Metují (referuje doc. Ettler)
Současná primářka Macháčková zcela nenaplňuje kritéria kvalifikace ČLK pro primářskou funkci (má II. atestaci, ale chybí jí 1,5 roku do 10 leté praxe). Výbor ČDS podpoří prim. Macháčkovou a požádá Vědeckou radu ČLK o udělení výjimky.

3.        Časopis Čs. dermatologie (doc. Štork)
Zatím pokrývá z 99% náklady a bude zachováno. Ruší se časopisy Čs. hygiena a Čs. fyziologie. Dle pokynů pro autory pro příspěvky je stále nutná papírová forma (nejen elektronická); při vydání Suppl. je nutné pokrýt náklady a odeslat všem předplatitelům.

4.        Venerologie (prof. Resl)
Pro pracoviště je možné objednat si osvětové materiály o STD u dr. J. Jedličky, CSc. – manažera pro Národní program AIDS, SZU, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, www.szu.cz.
Dr. Březovský (MZd) odpovídá na apelaci ČDS kvůli výskytu kongenitální lues: MZd nepovažuje za účelné vydávat nový pokyn ohledně plošného vyšetřování sérologie na lues. Doporučuje připomínkovat stávající vyhl. 440/2000 Sb. (22. 1. 2004 projedná prof. Resl na MZd, dr. Kaštánková a dr. Zákoutská).
Prof. Resl děkuje členům ČDS za podporu existence depistážních venerologických sester. Na každý kraj (13) by měl být úvazek 1,0 depistážní sestry. Diskutován venerologický dozor v Praze, v Brně bude dohlížet dr. Račovská. Prim. Duchková rozešle materiál o situaci dermatovenerologie v severočeském regionu členům výboru ČDS.

5.        Situace v dermatovenerologii v severočeském regionu (prim. Duchková)
V říjnu 2003 byl vydán dokument, popisující koncepci zdravotnictví v severočeském regionu. Zde se počítá s 0,1 lůžkem na 1000 obyvatel. V regionu má dojít k redukci ze 210 na 180 dermatologických lůžek (plánováno zrušení kožního oddělení v Chomutově, zrušení 3 lůžek v Ústí nad Labem).

6.        Kalkulační list digitální dermatoskopie (prof. Resl, prim. Duchková)
Bude připomínkováno a do příštího výboru ČDS finalizováno.

7.        Členství v EADV
Bude jednáno s farmaceutickými firmami event. sponzorování.

8.        L´Oreal – program k léčbě atopického ekzému (dr. Benáková)
Žádají o vytipování 50 lékařů pro možnou studii k léčbě atopického ekzému a uspořádání konference s účastí těchto lékařů (projedná prof. Arenberger).

9.        Úhrada lékařské péče na 1. pololetí 2004 (prim. Duchková)
Regulace úhrad na 1. pololetí zůstávají stejné. Je vhodné doložit podklady z více dermatologických pracovišť o zvýšení nákladů na provoz ambulance, aby se pro další období podařilo navýšit úhradu režie – výbor ČDS vyzývá lékaře amb. zařízení o poskytnutí režijních nákladů ordinace (telefon, nájem, otop, elektřina, voda, spotřební materiál, odpad) za poslední 2 roky pro jednání s představiteli VZP (shromažďuje prim. Duchková). Upozornění, že po vstupu do EU se chystá navýšení DPH (z 5% na 22%).
Prim. Duchková znovu upozorňuje na kategorii „e“: samostatný nositel výkonů (např. sestra obsluhující fototerapii v nepřítomnosti lékaře) – vhodné zahájit velmi opatrné jednání s VZP (aby nebylo zrušeno těm, kteří již mají).

10.     Sesterské standardy (doc. Ettler)
Sestra Kubátová (Pardubice) předložila první standard sesterské péče pro lokální fotochemoterapii. Za ČDS bude oponovat doc. Ettler.

11.     Melanoma Day 2004 (10. 5. 2004)
I v tomto roce jsou členové ČDS vyzváni, aby se aktivně zapojili do této celoevropské akce a otevřeli v daný den své ambulance pro vyšetřování pigmentových lézí. Výbor ČDS a fotobiologická sekce plánuje uspořádání semináře, i další materiály a aktivity související s Melanoma Day 2004. Výbor ČDS vyzývá tímto další subjekty (např. farmaceutické firmy, odborné společnosti, společenské organizace) o podání návrhů možné spolupráce (k rukám doc. Ettlera, Klinika nemocí kožních a pohlavních FN v Hradci Králové).

12.     Kongresy
Konference STI, 7. – 9. 10. 2004, Řecko – ostrov Mykonos
První novoveské dermatologické dny, 30. 1. – 1. 2. 2004, Ostrožská Nová Ves
Dermatologický seminář, 4. 2. 2004 na II. kožní klinice (U nemocnice 2, Praha 2)

13.     Příští schůze výboru ČDS se koná 26. 2. 2004 v Praze na II. kožní klinice.
 

 

Zpracoval: doc. Ettler