Zápis ze schůze výboru ČDS dne 7. 4. 2011
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, as. Frey, prof. Hercogová, prof. Resl, doc. Ettler, dr. Polášková, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Pock, prof. Štork

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Uctění památky as. Jiráskové a prof. Hegyiho

2.     Noví členové
Přijati Veronika Paťavová (Valašské Meziříčí), Lucie Vrbová (Praha 9)

3.     Závěrečná schůzka jednání ohledně „Hlášení PN“ (prof. Resl)
Hlášení PN musí odpovídat požadavkům EU, musí být kompatibilní se systémem TESA. Prof. Resl vypracuje souhrnný článek, který bude publikován v Čs. Dermatologii.  Připravuje se tabulka významu jednotlivých vyš. metod u jednotlivých diagnóz PN.
Prof. Resl dále referuje, že nedostal od Hlavního hygienika odpověď na dopis, ve kterém upozornil na výpovědi dermatovenerologům, které od 1. 1. 2011 obdrželi od spádových hygienických stanic a žádá nápravu. Bude provedena urgence s žádostí o odpověď. Hygienická služba je povinna dle zákona výskyt pohlavních nemocí sledovat.
Prof. Arenberger bude také urgovat JUDr. Macha (právník ČLK) o stanovisko k legislativě v oblasti pohlavních nemocí.

4.     Vzdělávací program dermatovenerologie – úpravy a komentáře MZ, redakční rada (prof. Arenberger)
Redakční rada se koná 27. 4. 2011.  Prof. Hercogová připomínkuje školící místa pro dermatologickou histopatologii – žádá připsání i pracovišť patologie. Diskutovány také počty jednotlivých výkonů uváděných povinně v log booku (např. spermiogram). Upravit slovo ordinář na „odborník“. Návrh vzdělávacího programu v oboru bude ještě rozeslán k připomínkování přednostům a primářům.

5.     MZ: Zápis z PS k seznamu zdr. výkonů (sdílení plastickochirurgických kódů) (prof. Arenberger)
Při jednání s odborností plastické chirurgie na Ministerstvu zdravotnictví (Arenberger, Frey, Tvrdek, Vocilková) ohledně sdílení operačních kódů formulovalo rozdílná stanoviska dermatovenerologů a plastických chirurgů na sdílení kódů 61123 a 61129. Komise MZ se však přesto přiklání k našemu stanovisku a navrhuje v zápise, aby diskutované kódy byly povoleny i dermatovenerologům. Zkrácený zápis z tohoto jednání přikládáme k tomuto zápisu ze schůze k volnému použití při jednání s lokálními pobočkami VZP a ostatních pojišťoven při nasmlouvávání kódů 61123 a 61129. Zápis bude odeslán všem českým dermatovenerologům i poštou.

6.     Financování biologické léčby (prof. Arenberger)
VZP je zatím zdrženlivá, má k dispozici vyúčtování z nemocnic z r. 2009, nikoli ještě za r. 2010. Teprve po uzavření r. 2010 lze očekávat případné navýšení z hodnot roku 2009. Příznivou zprávou je současné snížení cen biologik. Dne 13. 4. v Karlových Varech proběhne shromáždění Center biologické léčby, pozvána také dr. Friedmannová z VZP. Původně předjednané „nepodkročitelné minimum“ z konce r. 2010 tedy zatím neplatí. T.č. je léčeno v ČR ve všech pojišťovnách přibližně 700 osob, předpokládaný „optimální“ počet v ČR je 1000. Diskutováno zveřejňování počtů léčených v jednotlivých centrech, některá centra k tomu ale nedala souhlas.

7.     MZ: požadavek na OS ČLS o stanovisko ke 2 připravovaným vyhláškám –  30/4 (prof. Arenberger)
O preventivní péči (renovovaný návrh)
V této vyhlášce není výslovně uveden dermatovenerolog, týká se zejména praktických lékařů pro děti a dospělé, gynekologů a stomatologů.
O dispenzární péči (nový návrh)
Tyto návrhy budeme připomínkovat (Kožní choroby má dispenzarizovat dermatovenerolog bez duplicity praktického lékaře – vypracuje prof. Arenberger).

8.     7. kongres ČDS-SDS, 8. jarní symposium EADV (program, registrace, finance) (prof. Arenberger)
Program byl vytištěn, bude ještě doplněn přímo na akci 8-stránkovým materiálem s aktualizací, seznamem členů výborů, podporujících farmaceutických firem a informací o záštitě ministra zdravotnictví ČR.
Na ČDS-SDS kongres přihlášeno 425 českých a slovenských dermatovenerologů, 28 firem. Prof. Arenberger předkládá předběžné zálohové náklady (kolem 1 mil. Kč) financované agenturou JASTA. Prof. Hercogová požaduje rozpočet kongresu do jeho zahájení (ověřeno, že byl předložen ČLS JEP firmou JASTA po podpisu smlouvy).  Podrobné vyúčtování bude k dispozici v termínu stanoveném smlouvou mezi JASTOU a ČLS JEP. Do budoucna je tedy vhodné konzultovat s ekonomickým odd. ČLS JEP.
EADV: odhady současných nákladů 495 800 EUR, příjmy 547 000 EUR (předpokládaná pozitivní bilance 52 000 EUR). T. č. registrováno 1620 účastníků (ze 74 zemí), celkový počet účastníků téměř 1800, asi 300 přihlášených čs. účastníků.
Prof. Arenberger popisuje některé problémy spojené s pořádáním (např. shánění sponzorů).  Prof. Hercogová kritizuje, že někteří členové lokálního organizačního výboru nejsou řádnými členy EADV (jedná se o 3 členy výboru Slovenské dermatovenerologické společnosti, kteří jsou privátními dermatovenerology, a členství Dr. Buchvaldovi odmítli). Diskutováno rozdělení 20% budoucího předpokládaného zisku kongresu, který dostane pořadatel, mezi ČDS a SDS, zřejmě v poměru dvě třetiny pro ČDS a jedna třetina pro SDS, ještě není uzavřeno, počká se na konkrétní částku.

9.     Otevřený dopis prof. Hercogové prof. Arenbergerovi (prof. Hercogová)
a) EADV – v dopise chce mimo jiné upozornit, že je příznivá situace k většímu zapojení českých dermatovenerologů do struktur EADV. Prof. Hercogová deklaruje, že podpoří jakoukoli myšlenku i osobu, která podpoří českou dermatologii. Také prohlašuje, že ve své funkci bude podporovat české dermatology a bude podávat bezprostřední informace o dění v EADV, pokud bude přímo oslovena. Dále diskutována kandidatura na druhého českého zástupce do Boardu EADV. Prof. Arenberger upozorňuje, že ze zkušenosti z pořádaného kongresu (nebylo jednoduché obsadit volná místa významnými českými osobnostmi z oboru) je zatím zájem o práci pro EADV relativně malý a vyzývá všechny zájemce, aby se aktivně hlásili.  
b) Evropský den melanomu 2011 – Fotobiologická sekce ČDS pořádá tradiční seminář k EDM dne 4. 5. 2011 v Parlamentu ČR. K dalším aktivitám patří např. vyšetřovací stany FNKV (např. na Václavském nám. a na 2 dalších místech)
c) Spolupráce ČDS s EADV, ČADV – prof. Arenberger zdůrazňuje, že je důležitá. Bude řešena do budoucna na dalších jednáních. Prvním testovacím krokem je návrat ke korektní interní a externí politice.

10.   – ve 12.10 hod. odchází dr. Benáková
– ve 12.20 hod. odchází prof. Hercogová

11.  Minutová režie (prim. Duchková)
Tabulky, kde je vidět vzestup nákladů na elektřinu a vodu, viz níže. Další faktor, který významně zvyšuje režii, je provoz sterilizátorů (2x roční mikrob. kontrola, která kdysi stála 400 Kč, nyní 1150 Kč, k tomu 1x roční technická kontrola cca 1300 Kč. Kyrety a průbojníky na jedno použití nejsou ve výkonech započítané.

  NÁKLADY NA ELEKTRICKOU ENERGII A VODU

Rok

Roční paušál za jistič (Kč)

Sazba (za kWh)

2006

588

3,882

2007

708

4,113

2008

756

4,327

2009

828

4,698

2010

828

4,535

2011

815

4,851

Roční paušál zvýšen ve sledovaném období 2006-2011 o 28%.         
Sazba za kWh o 20%.

Rok

Vodné

Stočné

Celkem

2006

28.17

24.38

52.55

2007

29.54

25.59

55.13

2008

32.22

28.10

60.32

2009

34.49

30.05

64.54

2010

37.41

32.60

70.01

2011

37.41

32.60

70.01

Zvýšení nákladů na vodu o 30,11% HD.

12.  Různé
a)
Dr. Vocilková informuje, že Prof. Arenberger byl zvolen dermatovenerologickým boardem UEMS jeho vědeckým sekretářem.
b) Druhý kongres biologické léčby (pořádá ČLS JEP, spolupořádají opět dermatovenerologové, revmatologové a gastroenterologové) se koná 25. – 26. 11. 2011 v Praze.

13.  Příští schůze výboru ČDS: 19. 5. 2011
Zapsal: doc. Ettler