Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 7. 4. 2005 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler,
prof. Hercogová, prof. Resl, prof. Semrádová, dr. Vocilková, prof. Vosmík

Omluveni:      dr. Frey, doc. Pock, prim. Strejček, prof. Štork

P R O G R A M

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 10. 3. 2005.

1.     Školení atestantů 13. 5. 2005
Upřesněny některé organizační otázky školení atestantů dne 13. 5. 2005 v Plzni. Zatím závazně přihlášeno 24 uchazečů, kapacita školení je však větší. Certifikát bude zajištěn (prof. Resl, prof. Hercogová).
Do budoucna (při systému jen jedné atestace) bude koncipován i nový systém školení.

2.     Zápisy z výboru ČDS
Kompletní zápisy po připomínkování členy výboru ČDS budou uloženy u předsedy a vystaveny na webu ČDS. V časopisu Čs. dermatologie budou publikovány stručné výtahy ze zápisu.

3.     Smlouva s firmou Quent
Firma Quent (kosmetika Dove) akceptuje naše návrhy a vypracuje smlouvu o spolupráci.

 

B)   Nově projednáno:

 

1.        Školení atestantů 13. 5. 2005
Účastnický poplatek pro nečleny ČDS stanoven na 1000,- Kč.

2.        Kongres ČDS + SDS v Brně v červnu 2005
Dokončována kompletace zahraničních přednášejících. Již na čtvrtek 9. 6. je přihlášeno 145 lékařů k ubytování, předpokládáme účast nejméně 200 – 250 lékařů v první den kongresu. K dnešnímu dni přihlášeno: 325 lékařů, 90 přednášek a 18 posterů.
Diskutována organizace firemních sympozií. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených přednášek doporučeno vytvoření paralelních odborných sekcí.
Programový výbor provede výběr přednášek podle kvality abstrakt. Projednáván návrh společenské části kongresu.

3.        Zasedání UEMS
Projednávána otázka uznávání odbornosti v EU. Lékaři jen s I. atestací budou muset zažádat na MZd o certifikaci (upřesní prof. Vosmík). Na zasedání UEMS projednávána jednotná certifikace některých postgraduálních doškolování (prof. Arenberger) – tyto certifikáty však nemusí být uznávány ve všech zemích EU.

4.        Postgraduální školení v oboru
Lze v příštím měsíci podávat návrhy na VR MZd (prof. Resl) za obor.

5.        Vyhláška o povinném uvádění specifikací přístrojů do dokumentace pacientů
Na VR MZd doporučeno pozastavení platnosti této vyhlášky, která zatěžuje zdravotnictví zbytečnou administrativou.

6.        Očkování proti papilomavirům
Prof. Resl navrhuje přiřazení zástupce venerologické sekce ČDS do nově ustavené pracovní skupiny (vedené prof. Klenerem) při MZd.

7.        Publikace grantových zpráv v časopise Praktický lékař
Výbor ČDS odeslal dopis dr. Jahnovi (MZd), ve kterém požaduje, aby uznávaným publikačním médiem pro grantové zprávy z dermatovenerologie byla Čs. Dermatologie a nikoliv pouze Praktický lékař.

8.        Surveilance nemocí MZd
Prof. Resl informuje o sledovaných nemocech v populaci. Ohradil se na vědecké radě MZd ČR, že byly vynechány STI, zejména syfilis.

9.        Léková komise (prof. Hercogová, prim. Benáková)
Pro IVLP doporučen ponechat stávající stav jako kategorie „dermatologika“.
Informace o zasedání  kategorizační komise, kde schválena limitace P pro Metvix® creme a Raptiva® inj. Výborem  ČDS projednána a schválena centra pro PDT a biologickou léčbu  (Raptiva) psoriázy: 
FN Brno – Bohunice
FN Brno – u sv. Anny
KN České Budějovice
FN Hradec Králové
FN Olomouc
FNsP Ostrava
FN Plzeň
VFN Praha 2
FNB Praha 8
FNKV Praha 10
MN Ústí nad Labem

10.     Registrační list PDT
Projednán a po připomínkování schválen (dopracuje doc. Ettler). Dokud nebude speciální kód PDT zařazen do Sazebníku výkonů, doporučeno používat kombinaci těchto stávajících výkonů:
44023 kontrolní vyšetření
09235 odstranění malých lézí
44261 aplikace zevních léčiv do 25%
44217 lokální fototerapie (nebo 21117 fyzikální terapie IV)
(44119 Woodova lampa má limitaci Q)

11.     Sdílené kódy
Prof. Arenberger znovu zaurgoval dopisem návrh ČDS se seznamem sdílených kódů do dohodovacího řízení.
Prof. Hercogová znovu odeslala dr.Klimovičové na VR ČLK k projednání seznam kódů výkonů, které požadujeme schválit jako kódy sdílené. Dr. Klimovičová přislíbila projednat na dalším zasedání VR ČLK (20. 4. 2005), kterého by se měli zúčastnit další zástupci oboru (např. prim. Strejček a prof. Arenberger).

12.     Dopis na EADV
Prof. Arenberger odeslal dopis pro dr. Pace (kopii prof. Ringovi) s výhradou proti ukončení členství prof. Hercogové v boardu EADV a neprovedení závěrečné platby za kongres EADV v Praze 2002.

13.     Stacionáře
Odeslán dopis dr. Pokornému (VZP) s žádostí o řešení uznání stacionářů v dermatologii – zařazení do dohodovacího řízení. Zatím ve věci stacionářů nedošlo k posunu.
Doporučeno obrátit se na odbor rozvoje zdravotního pojištění MZd.

14.     Vyšetření v zástinu
Prim. Duchková a prof. Resl vypracují novou kalkulaci výkonu „vyšetření v zástinu“. Důvodem je jeho nízké ohodnocení.

15.     Setkání ČDS a Německé dermatologické společnosti v r. 2009 v Praze
Navrženo konání v termínu blízkém česko-slovenskému kongresu a kongresu ISD v Praze (19. – 25. 5. 2009).

16.     Fellowship CEEDVA pro EADV Londýn 2005
Posouzeno 5 uchazečů, vybrán dr. Nečas (Brno). Ostatním uchazečům doporučeno podat své přihlášky na CzADV.

17.     Dny ochrany před sluncem (pořádá Vichy)
Projekt, který osloví 100 lékáren v ČR: 3 dny budou provádět bezplatné poradenství o fotoprotekci kůže.
Za případnou záštitu ČDS nad touto akcí navržen požadavek uhrazení členství v EADV a ISD pro členy Výboru na dva roky.

18.     Faktura za web
Předložena a schválena k proplacení faktura za tvorbu www stránek ČDS za období 11/04 – 04/05 ve výši 7250,- Kč.

19.     Různé
a) Čs. dermatologie

Prof. Hercogová předložila návrh na zasílání časopisu Čs. Dermatologie zdarma členům redakčních rad, pokud nejsou členy ČDS. Dále jednáno o zahraničních čestných členech ČDS - časopis bude zasílán jen česky mluvícím.
b) Euro Melanoma Day 2005 (prof. Hercogová)
K dnešnímu dni přihlášeno 16 lékařů. Dotazníky a plakát byl přílohou Čs. Derm. č. 2/2005. Dne 12.4.2005 se v Praze uskuteční tisková konference k Euro Melanoma Day, na kterou pozváni členové Výboru a prof. Dienstbier (který je představitelem Ligy proti rakovině - její akce, Květinový den (11. 5. 2005), je také věnován melanomu).

20.     Vzdělávací programy + logbook v dermatologii (prof. Vosmík)
Předložen logbook s počty výkonů jako požadavek k atestaci z dermatovenerologie podle nového zákona. Návrh bude projednán na konferenci pedagogů v dermatovenerologii dne 8. 4. 2005.

21.     Akce pod záštitou ČDS (Zásady pro zpoplatnění akci pod záštitou ČDS předloženy prof. Hercogovou, diskutováno v souvislosti s konkrétními akcemi, avšak konečná podoba zatím nebyla schválena).

22.     Příští schůze výboru ČDS se koná 12. 5. 2005 v Plzni.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler