Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 7. 2. 2013
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Polášková,
prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Drlík, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prim. Selerová

Místo:            Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 11.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 13. 12. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám a poté schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Finanční situace ve zdravotnictví
Letošní rok je charakterizován snížením některých položek v úhradách. Dermatovenerologie je jedním z oborů, pro které jsou tyto položky významné, a proto je reálná obava z dalších redukcí. Výbor ČDS bude nadále vykonávat další kroky k tomu, aby se případná restrukturalizace neprováděla spontánně až živelně bez posouzení odborného stanoviska případného omezení péče. Vyzýváme opakovaně všechny členy ČDS, aby neprodleně informovali výbor, pokud v jejich okolí hrozí zásah do stávající struktury dermatovenerologické péče.

2.     Prof. Barták zemřel
Prof. Barták ve věku 85 let skonal po delší nemoci dne 4. 2. 2013. Nekrolog do Čs. Dermatologie napíše
prof. Arenberger.

3.     Termíny atestací v r. 2013
V jarním termínu (v týdnu od 13. 5.) budou ve FN Brno, podzimní (ve dnech 25., 26., 28. 11.) se budou konat v Praze – FN Vinohrady.

4.     Připomínky k Sazebníku výkonů
Naše předchozí připomínky k Sazebníku výkonů, dodané prostřednictvím webového portálu MZd ČR, z databáze MZd zmizely. Nyní se jedná o novém sazebníku, který má být uzavřen do 1. 7. 2013, aby byl k 1.1. 2014 platný. Bude zpracováno znovu (prof. Arenberger, dr. Vocilková). Jedná se o zvýšení minutové režie. Přes opakované výzvy nebyly od členů ČDS doručeny výboru žádné argumenty pro navýšení minutové režie části kódů, jak nám dalo za úkol před časem MZd. Plošné zvýšení minutové režie po zkušenostech z minulých jednání na MZd zřejmě neprojde schválením. Vybrat z výkonů naší autorské odbornosti ty, které by si zasloužily/resp. nezasloužily zvýšení minutové režie, je obtížné. Pokusíme se jít nadále s argumentaci, že jsme převážně infekčním oborem, a aktualizací cen použitých materiálů (např. obinadel).
Dr. Duchková podala návrh na zvýšení minutové režie a kopii předala všem členům Výboru ČDS. Navýšení minutové režie je dlouhodobě projednávaný problém.

5.     Mykologie
Díky akreditacím s obtížně splnitelnými požadavky hrozí ztráta mykologických laboratoří z dermatologických klinik (pokud je ještě mají). Řešením je navržení a prosazení vlastních kódů komplexní mykologické diagnostiky a definování standardních postupů (prof. Arenberger ve spolupráci s doc. Skořepovou).

6.     Léková problematika (prof. Arenberger, prim. Benáková)
Beloderm sol. byl registrován.
Plně hrazené antimykotikum je Pevaryl krém a 30 g plně, částečně Micetal krém 15 g, sprej 30 g, Batrafen sol. a krém. Pimafucin je v řízení ohledně zrušení maximální ceny, podobně i Altargo.
Ve věci depotních penicilinů se Výbor ČDS velmi angažuje. Chybějící Pendepon inj. byl již vyroben v testovací sérii a je nyní zkoušen. Byl vysloven požadavek, aby Retarpen inj. byl přechodně hrazen – tzn. vytvořit specifický léčebný program, což je nesmírně komplikované. Opět bude požádán Hl. hygienik o řešení (syphilis je léčen benzatin PNC – to se uvádí v řadě evropských guidelines).
Hloubkové revize všech referenčních skupin léků t. č. probíhá.
Dále se řeší preskripční omezení dle odborností – prakt. lékaři požadují rozšíření lokálních kortikoidů, podobně i ORL. Výbor ČDS souhlasí s uvolněním preskripce lokálních kortikoidů fluocinolon acetonidu a hydrocortison butyrátu pro SPL a ORL. Výbor ČDS se zabýval žádostí jiných odborností o uvolnění antivirotik a rozhodl, že zůstane jen acyclovir. Dále bylo rozhodnuto, že preskripci TIMů nedoporučujeme delegovat na SPL (praktikům).

7.     Adjuvantní léčba melanomu
Dosud se za indikaci adjuvantní léčby považuje III. stádium. Prof. Pizinger žádá Výbor ČDS o prosazení rozšíření na II b, II c. Z odborného hlediska je tento požadavek podle některých zdrojů správný. Výbor předá tento požadavek regulátorovi, ale dá se očekávat, že v dnešní ekonomické situaci nebude jednoduché toto prosadit. Navíc případné schválení zasáhne negativně finanční rozpočty pracovišť, která interferony podávají.
Prof. Arenberger dále pokračuje v jednáních o úhradách ipilimumabu a vemurafenibu na dermatoonkologických pracovištích.  

8.     Registr Melanom a BIOREP
Před dokončením jsou smlouvy na zajištění financování Biorepu na r. 2013. Prof. Arenberger předává na VZP opět každoroční zprávu o účinnosti a bezpečnosti cenově náročné léčby podle údajů z Biorepu a melanomového registru, což je podmínkou hrazení tohoto typu terapie ze zdravotního pojištění i v letošním roce.

9.     Časopis Čs. Dermatologie
I pro rok 2013 se podařilo zajistit financování distribuce časopisu v SR přes dlohodobého parnera – firmu Spirig - Galderma.
Schváleno prodloužení proplácení činnost šéfredaktora a sekretářky redakce na r. 2013.

10.  Příprava kongresu ČDS-SDS v r. 2013
T. č. probíhá rezervace TOP hotelu v Praze, aktuálně proplacena záloha na služby a nájmy. Budou navrženy odborné akce a jejich vedoucí (čes., slov.) do 17. 2. 2013 k rukám prof. Arenbergera.
Prim. Bučková navrhuje satelitní sympozium (školící) o epidermolysis bullosa. Diskutováno osazení zahraničních řečníků (zatím prof. Zoubulis).

11.  COST – projekt implementace evropských standardů v prevenci profesionálních kožních nemocí
Od letošního roku bude probíhat evropský projekt COST TD. Prof. S. M. John (SRN) požádal doc. Ettlera
o zajištění zastoupení ČR v této akci. Doc. Ettler pověřen Výborem ČDS o zajištění čs. zastoupení ve spolupráci se sekcí pro profesionální dermatózy.

12.  Stipendia EADV
Bude vyvěšeno na www.derm.cz, v kolonce Aktuality. Přihlášky zasílat prof. Arenbergerovi do 18. 3. 2013, aby mohli být vybráni uchazeči z ČR na zasedání Výboru ČDS dne 21. 3. 2013.

13.  ILDS – Dermalink Grant, ocenění
Možnost získat grant ILDS (ve výši 3 a 5 tis. $ - přihlášky do 1. 3. 2013) na výzkumný projekt.
Dále je možnost navrhnout významného dermatologa k udělení některé z cen ILDS. 

14.  Noví členové
Výbor ČDS schválil přijetí nových členů ČDS: dr. Dejmek (České Budějovice), dr. Wágnerová (Praha),
dr. Džambová (Praha), dr. Kašička (Kolín), dr. Kotrbancová (Kolín), dr. Hupačová (Plzeň), dr. Dudková (Praha), dr. Černá (Kladno), dr. Kulašová (Mladá Boleslav)
Dr. Flášarová (Brno) žádá o snížení příspěvku ČDS během mateřské dovolené – Výbor souhlasí s prominutím poplatku ČLS, ale neschválil snížení poplatku ČDS.

15.  Různé
a) Prim. Duchková znovu žádá o status Centra pro léčbu psoriázy pro Sanatorium Ústí nad Labem, Výbor  ČDS podpoří.
b) Dr. Vocilková zůstává (spolu s prof. Arenbergerem) zástupkyní ČDS v UEMS.
c)  Zdůvodnění indikací TIM – mohou vzniknout jednání s revizními lékaři, kteří budou požadovat racionální  zdůvodnění lokálních imunomodulátorů.
d)  Preskripce magistraliter přípravků: zvýšení taxa laborum z počátku r. 2012 zvýšilo náklady na léky. Zdr.   pojišťovny mohou vypočítat zastoupení magistraliter léčby u jednotlivých lékařů a dle toho ev. navýšit úhradu. 

16.  Příští schůze Výboru ČDS: 21. 3. 2013 v Praze.   
 

Zapsal: doc. Ettler