Zápis  ze schůze výboru ČDS dne 7. 12. 2006 v Praze

 

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
                        prof. Resl, prof. Semrádová, prim. Strejček, prof. Štork, dr.Vocilková

Omluveni:    prim. Bučková, doc. Pock, prof. Vosmík

Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.00 hodin

 

P R O G R A M
 

A) Kontrola zápisu z 26. 10. 2006: po komunikaci e-mailem byl zápis připomínkován a výborem schválen.

B) Nově projednáno:

1.    Společnost pro léčbu ran
Dopis na výbor ČDS, ve kterém ČSLR požaduje na MZ a ZP změnu (zvýšení) úhrady moderního krytí ran. Prim. Strejček informoval o odpovědi Flebologické společnosti ČLS na toto téma.

2.    Akreditace vzdělávacího programu
Prof. Škrha z MZ požaduje doplnění definice akreditovaného pracoviště do připraveného formuláře – ten umožňuje akreditovat až 4 typy pracovišť. Diskutovány požadavky na akreditovaná pracoviště: zatím ČDS definovalo pracoviště: I., II. typu a specializované pracoviště. Vypracováním nových požadavků pověřen prof. Arenberger a prof. Štork.

3.    Výběrová řízení na počet dermatovenerologických lůžek v krajích
Za výbor ČDS se výběrového řízení ve Středočeském kraji zúčastní prof. Štork, ve Zlínském kraji doc. Dastychová. Je vhodné zachovat alespoň stávající počet lůžek (10 lůžek na 100 tis. obyvatel).
Prof. Hercogová informuje o 18 lůžkách, které zůstaly v kapacitě motolské FN a byly předisponovány na jinou odbornost. Bylo také zrušeno lůžkové odd. v Mladé Boleslavi a v Chomutově, odd. v Mostě je před zrušením.

4.    Terapie hemangiomů Interferonema2a
Prim. Bučková upozorňuje, že tato léčba není uvedena v seznamu indikací léku a žádá, aby výbor ČDS zavedení této indikace podpořil. Výbor ČDS doporučuje, aby tato žádost byla adresována prof. Vorlíčkovi (Onkologická společnost) a v kopii prof. Švihovcovi (Léková komise).
Výbor ČDS žádost podporuje.

5.    Evropská atestace z dermatovenerologie
Koná se poprvé ve dnech 8. – 10. 12. 2006 ve Frankfurtu/Main (SRN). Žádný z českých dermatovenerologů neprojevil zájem.

6.    Centra pro biologika a Aldaru
Zatím jmenováno 11 pracovišť. O doplnění do tohoto centra žádají tato pracoviště: ÚVN Praha, KN Pardubice, Sanatorium Ústí nad Labem, VN Olomouc a Brno, Sanatorium Achillea a Prosanum. Výbor ČDS bude posuzovat jejich personální, prostorové a technické vybavení na základě vyplněných žádostí o udělení akreditace doškolování v oboru (formulář ke stažení na www.mzcr.cz nebo www.lfhk.cuni.cz/dermat, „náplň“ oboru)
– výboru ČDS zašlou pouze pracoviště, která zatím nežádala o akreditaci. Od ostatních má výbor materiály k dispozici.
Biologická léčba psoriázy
Prof. Arenberger ve svém dopisu VZP deklaroval za výbor ČDS 150 osob za rok na této léčbě v ČR (představuje to částku cca 60 milionů Kč). Nemocní budou registrováni v celostátní internetové databázi (www.biorep.cz), přístup je chráněn heslem. Pokud bude docházet k diskrepancím v počtu zařazených nemocných v jednotlivých centrech, které by ohrozily financování ze strany ZP, výbor ČDS provede regulační opatření.

7.    Zpráva ze schůze předsedů odborných společností ČLS dne 14. 11. 2006 (prof. Arenberger)
Na této schůzi byla mimo jiné projednána účast jednotlivých odborných společností na spolupráci s UEMS, uplatnění nového Zákoníku práce (od 1. 1. 2007) v organizaci pohotovostních služeb i dostatek vakcíny proti chřipce v případě pandemie.

8.    Preskripční omezení TIM a lokálních kortikoidů
Výbor ČDS informován o požadavku ČSAKI uvolnit preskripční omezení  TIM a silnějších lokálních kortikosteroidů s návrhem recipročního uvolnění antileukotrienů. Výbor ČDS si vyhrazuje právo vyhodnotit současný stav omezení po 1 roce trvání (např. na základě hlášenek nežádoucích účinků léku, popř. sledování v jednotlivých pracovištích) a poté zaujmout stanovisko.

9.    Dohodovací řízení k číselníku kódů
Dr. Vocilková a prof. Arenberger informují o probíhajícím dohodovacím řízení na VZP ohledně kódu epikutánních testů [zvýšení denního limitu ze 40 na 60, odstranění (Q)] a kryoterapie (Q).
Otevřeny jsou i další rozpracované kódy, které neprošly předchozími řízeními. Kód „digitální epiluminiscenční videomikroskopie“ (dopracuje Resl), „exstirpace sentinelové uzliny“ (dokončí Frey a Arenberger) a PDT (doplní Ettler).
Doc. Ettler také upřesní preskripční omezení fotosenzibilizátoru pro PDT Metvix creme podle konsenzuálního jednání lékařů pracujících s MAL-PDT dne 23. 11. 2006 v Brně.

10. Kategorizační komise pro léky – zastoupení ČDS
Za delegáty ČDS do Kategorizační komise byli nominováni prof. Arenberger a prof. Hercogová (prim. Benáková bude nadále v roli zástupce-náhradníka). V návaznosti na rozhodnutí z výborové schůze ze září 2006 doporučuje výbor ČDS, aby každé stanovisko bylo před odesláním vidováno, odesláno, případně podepsáno a odesláno předsedou ČDS.

11. Venerologická vyšetření
SAD upozorňuje na nízkou frekvenci vykazovaných venerologických kódů, povinnost provádění těchto vyšetření a s tím související nerovnoměrnou hladinu těchto vyšetření s ohledem na referenční období. Výbor ČDS potvrzuje, že tato vyšetření musí dermatovenerolog na základě zákonných předpisů podle potřeby provádět. Prof . Resl dohledá již podobný precedenční případ, na který jíž kompetentní orgány reagovaly a uváděly, že v zájmu státu je bojovat s STI bez jakýchkoli omezení .

12.   Centromed – žádost o povolení kódu 44239
Centromed (Praha) žádá ČDS o uvolnění kódu 44239 pro svou chirurgickou odbornost. Výbor ČDS upozorňuje, že sdílení kódů je předmětem dohodovacího jednání mezi odbornými společnostmi na půdě ČLK, které mělo být zahájeno, ale dále nepokračuje. Chirurgická odbornost však má k dispozici kód pro převaz velké rány.

13. Konzultační centrum pro nemocné lupénkou ALAEL
OS ČLK v Olomouci informuje výbor ČDS o výsledku šetření kriminální policie ohledně činnosti centra ALAEL: nebylo zjištěno spáchání trestného činu. Pouze paní Arťuchová neoprávněně užívala titul MUDr. který jí jako absolventce Krymské lékařské vysoké školy nepřísluší, protože nebyla v ČR nostrifikována. Paní Arťuchová po upozornění titul MUDr. odstranila z webové stránky, kde své služby nabízí.

14. Prezentace MEDITORIAL
MUDr. Šebek předvedl nabídku firmy Meditorial k editaci web stránek ČDS. Výbor ČDS bere na vědomí, zatím však o využití služeb této firmy neuvažuje.

15. Kongres ČDS a SDS, 14. – 16. 6. 2007 v Praze (prof. Arenberger)
Přednesen návrh odborných sekcí a jejich koordinátorů:
Kůže + imunita            Vašků, Jautová
Fotobiologická            Ettler, Hegyi
Dětská                           Bučková, Danilla
Korektivní                    Frey, Šimaljaková
Infekční                        Hercogová, Buchvald Jozef
Alergologická              Dastychová, Urbanček
Onkologická                 Arenberger, Poláková
Histologická                Pock, Adamicová
Venerologická             Resl, Péč
Varia                             Semrádová, Flimer
Mladí dermatologové  Štork, Lidaj
Kasuistiky                    Strejček, Martinásková

Jak léčím já?                Duchková, Buchvald Dušan
Výbor navrhuje v sekci Postery (Vocilková, Danilla) vyhodnotit nejlepší návrh.
Pořádáním pověřena agentura JASTA, t. č. podepisuje smlouvu s ČLS. Zatím navržena výše registračních poplatků i data přihlášek stejné jako pro kongres v Brně 2005.
Rámcový návrh programového uspořádání:
14. 6. (čt)
–   kurs dermatoskopie jako satelit LaRoche Possay, satelit Novartis, schůze výboru ČDS, SDS, redakční rada Čs. Dermatologie
                        večer: slavnostní zahájení kongresu
15. 6. (pá) – celý den odborný program (i polední sympózia s obědem),
                        společenský večer
16. 6. (so) –   odborný program, odpoledne závěr
Místem konání bude hotel TOP, Praha 4. Ve dnech 15. – 16. 6. 2006 proběhne v paralelních prostorách kongres SCUR (evropské Společnosti pro výzkum kožní ultrastruktury) s možností návštěvy navzájem. Návrh garantů sekcí ze slovenské strany vychází z podkladů, připravených výborem SDS.

16. Stipendium EADV 2007
Z došlých přihlášek byla výborem ČDS vybrána MUDr. Magda Kumpová (Plzeň); jako náhradník MUDr. Jorga Fialová (FN Bulovka)

17. Noví členové ČDS 
J. Řičař (Plzeň), D. Hanišová (České Budějovice), J. Hontiová (Karlovy Vary), E. Bradová (Praha), M. Kříž (Praha),
T. Kosztynová (Teplice), M. Pelechová (Stará Boleslav), Z. Augustovičová (Bratislava)

18. Pracovní skupina pro akné
Několik let již pracuje tzv. Akné iniciativa, která pořádá semináře a vydává časopis. Byla projednána její žádost a ustavena „Pracovní skupina pro akné“ jako sekce korektivní dermatologie ČDS ČLS JEP pod vedením doc. Rulcové (za spolupráce prim. Benákové, dr. Nevoralové a dalších).

19. Různé
a)
Členské poplatky ČDS na r. 2007 – zůstávají stejné jako v r. 2006. Časopis Čs. Dermatologie bude zasílán zdarma všem členům i v r. 2007. Neplatiči budou vyloučeni.
b) Web stránka ČDS – byla schválena faktura za webhosting 971,- Kč na nové adrese: www.derm.cz.
c) Spolupráce s policií při nespolupráci  pacientů  STI  – došlo k další úpravě legislativy, dosavadní vzory formulářů na „ nucenou léčbu nebo předvedení“ neodpovídají zákonům a vyhláškám.  Prof. Resl bude písemně informovat v odborném tisku po schválení právníky.
d) Kongres ICD 2009 v Praze – prof. Hercogová informuje o stavu příprav kongresu. Vytištěny první pozvánky, termín 20. – 24. května 2009, informace na www.icd2009.com, navržena přihláška na stipendium pro tento kongres. Jako sesterskou celodenní akci bylo schváleno uspořádat 5. kongres ČDS a SDS v pátek 22. května 2009. Prof Hercogová upozorňuje na blízkost termínů ICD 2009 a Summer Academy v Mnichově 2009. Prof. Arenberger projedná koordinaci s prof. Ruzickou.
e) Sekce alergologická – diskutováno, že posouzení závažných případů profesionálních dermatóz by mělo zůstat na kolektivním rozhodnutí celé sekce v rámci konzultačních porad.

20. Prof. Štork představuje novou sekretářku, která bude mít m.j. na starosti i administrativu časopisu Čs. dermatologie. Výbor schvaluje.

21. Kongresy
Laser Europe 2007, Atény, 25. – 27. 5. 2007
Anti-aging Medicine World Congress, Monte Carlo, 22. – 24. 3. 2007

22.  Další schůze výboru ČDS: 11. 1. 2007 v Praze.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler