Zápis ze schůze výboru ČDS dne 7. 1. 2016 v Praze 

Přítomni:    prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Bučková, as. Frey, dr. Polášková
Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:             9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 26. 11. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Povolení nových kódů pro Kožní odd. Nemocnice České Budějovice
Prim. Horažďovský požádal VZP o nasmlouvání kódu PDT a kódu Chirurgické ošetření rány, což bylo zamítnuto. Výbor ČDS podporuje příznivé vyřízení nové žádosti.

2.     Státní venerologický dozor
V návaznosti na jednání s Hlavním hygienikem dne 13. 10. 2015 za přítomnosti prof. Resla, prof. Arenbergera, doc. Kuklové a Dr. Zákoucké se dne 16. 12. 2015 konala společná schůze s epidemiology na MZ ČR. Projednáno nedostatečné hlášení PN – bude proveden dotisk hlášenek. Epidemiologům byla představena „terénní“ práce venerologické depistáže – v řadě regionů ji suplují epidemiologické asistentky. Vysloven návrh uspořádat celostátní školení na SZÚ pro depistážní sestry a epidemiologické pracovníky, zdůrazněna také nutnost existence depistážních sester v každém kraji i se spolupracujícím lékařem. Kompletní převzetí depistáže epidemiology není vhodné. Stanovení kompetencí bude předmětem dalšího jednání. Žádoucí je vytvoření „Center venerologie“ v každém kraji.
Diskutována taktika dalšího postupu pro obnovení a udržení státního dozoru ve venerologii – je potřeba, aby síť byla podporována a financována hygienickou službou. V regionech s vysokým výskytem STI je vhodné posílit také venerologický dozor směrem do periférie (okresů).
Návrh organizace a sítě venerologického dozoru vypracuje venerologická sekce ČDS (prof. Resl a spol.) a bude předloženo na MZ ČR.
Znovu zdůrazněna jednota oboru dermato-venerologie a nutnost, aby každé zařízení v oboru mělo nasmlouváno venerologické kódy – výbor ČDS se bude zasazovat, aby toto bylo podporováno ze strany MZ.

3.     Dotazník z venerologie pro zmapování sítě vener. dozoru
Venerologická sekce (prof. Resl) připravila dotazník, který byl připomínkován členy výboru ČDS. Bude rozdán k vyplnění na Dermatologickém update 11. 2. 2016 v Praze a také na XIII. sjezdu SAD 8. – 9. 4. 2016 v Pardubicích.

4.     Výběrová řízení na dermatovenerologická zařízení
Zatím nebyla ukončena nominace zástupců odborné společnosti pro výběrová řízení v jednotlivých krajích – některé kraje dosud neobsazeny. Zástupce bude zodpovědný výboru ČDS a jejich jmenný seznam bude projednán výborem ČDS.

5.     Program odborných akcí na r. 2016
Je předběžně doplňován, t. č. je přihlášeno 30 odborných akcí. Přihlášky akcí zasílejte doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).

6.     Léky
Prim. Benáková referuje o problematice depotních penicilinů – Retarpen dostupný.
Locoid připomínkován.
Aknemycin cr. a sol. – žádost o zrušení max. ceny od dovozce pro možnost volného prodeje.

7.     Web ČDS
Výbor ČDS projednal na základě připomínek některých členů aktualizaci webových stránek ČDS (na adrese www.derm.cz) a úkolem pověřil doc. Ettlera s termínem do konce 1. pol. 2016. Byla diskutována struktura webu, podmínky provozu i limity nákladů. Jakékoli věcné připomínky zasílejte doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).

8.     Program Dermatologického update 11. 2. 2016 v Praze
Program třetího Dermatologického update 2016 byl koncipován opět jako jednodenní akce od 8.30 do 17.45 hod. Bude rozdělen do 4 sekcí, které budou moderovány postupně prof. Štorkem, prim. Selerovou, prim. Benákovou a prim. Drlíkem. Do 1. a 2. sekce budou zařazeny i kazuistické kvízy (prof. Štork, doc. Ettler).
Ve 13 hodin budou předána čestná členství v ČDS, která byla již vystavena a dosud nepředána.

9.     24. světový dermatologický kongres (ILDS) v r. 2018 – přednášející z ČR
Přednostové klinik budou znovu osloveni sekretariátem ČDS k dodání přednášejících a témat na 24. světový kongres v Miláně v r. 2018.

10.  Příští schůze výboru ČDS: 3. 3. 2016      

 

Zapsal: doc. Ettler