Zápis ze schůze výboru ČDS dne 6. 5. 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:     prim. Bučková, prof. Hercogová, as. Jirásková, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 1. 4. 2010 a po e-mailovém připomínkování a doplnění schválen.

B)      Nově projednáno:
1.     Koordinace biologické léčby

Jako zástupce koordinátora guidelines biologické léčby navrhuje prof. Štork as. Kojanovou – výbor souhlasí. Výborem pověřená hlavní koordinátorka doc. Cetkovská předloží výboru ČDS před zahájením prací koncepci a metodologii ke schválení.

2.     VI. kongres slovenských a českých dermatovenerologů v Bratislavě ve dnech 3. – 5. 6. 2010
Byl rozeslán návrh vedoucích sekcí kongresu. Ve čtvrtek proběhne schůze výboru ČDS a schůze redakční rady časopisu Čs. Dermatologie. Uzávěrka programu kongresu bude 7. 5. 2010.

3.     Faktura za web ČDS
Projednána faktura za půl roku ve výši 7820 Kč a schváleno její proplacení.

4.     Přípravy 8. jarního sympozia EADV v Karlových Varech ve dnech 14. – 17. 4. 2011
Předložen návrh 1. oznámení kongresu, které bude rozdáváno na sympoziu EADV v Cavtatu.
Prof. Arenberger jednal s lokální agenturou a s představiteli v Karlových Varech o ubytování, dopravě, kulturním zázemí, apod. Kongresovým centrem bude hotel Thermal.

5.     Postgraduální vzdělání v dermatovenerologii
Při jednání (prof. Arenberger) na MZ ČR byla přislíbena perspektiva vlastního vzdělávacího kmene našeho oboru (do letních prázdnin). Pokud k tomu nedojde, byla diskutována strategie dalšího postupu (byla získána podpora mezinárodní organizace UEMS – aby vzdělávání v ČR bylo kompatibilní se strukturou vzdělávání v EU).
Dětská dermatologie obdržela grant na vzdělávání od 1. 5. 2010 s platností na 3 roky (4 místa mimo Prahu).

6.     Výkaz pro ÚZIS
Nový návrh byl připomínkován e-mailovou cestou: změnit termín jednodenní chirurgie na „péči“, neuvádět používání některých přístrojů, upravit hlášení kožních chorob z povolání – navrhované a přiznané a získat pak přehled údajů zpracovaných ÚZIS.

7.     Otázky kolem členství v ČDS
Žádosti o snížení členského příspěvku (SD – starobní důchod, MD – mateřská dovolená)
dr. Vejdělková – SD
dr. Mannsfeldová – MD
dr. Šuchmanová – MD
dr. Kylarová – MD
Všem zamítnuto.
Noví členové
dr. Duranovičová (Plzeň), dr. Blümelová (Plzeň), dr. Míková (Kyjov)
Neplatiči dluží celkem 13090 Kč – převážně z důvodů změny bydliště a nedoručení složenky. Doporučeno pozastavení členství u těchto osob (předtím se ještě pokusit o doručení složenky z ČLS).

8.     Výzva ČLK ohledně vyřazení některých výkonů z úhrady ZP  
Požaduje uvést výkony, které by neměly být hrazeny vůbec; ty, které by byly hrazeny jen za určitých podmínek a výkony, které nejsou hrazeny a do budoucna ani nebudou. Také jmenovat techniky a materiály, které by nemocný doplácel. Odpověď vypracuje prof. Arenberger – diskutovány zejména excize některých kožních útvarů, nehradit výplně a inj. botulotoxinu. Konstatováno, že nárůst cen spotřebního materiálu dnes posunul některé výkony do kategorie vhodné s doplatkem pacienta.

9.     Venerologie
Prof. Resl shrnul (60 str.) současné problémové body legislativy ve venerologii pro analýzu právníkem (bude předloženo dr. Machovi, právníkovi ČLK).

10.  Různé
a) Histopatologické nálezy z laboratoře prof. Michala v Plzni
      Diskutována úroveň popisů nálezů této laboratoře, která navíc nyní provádí předatestační školení   v dermatologické histopatologii, přitom neoprávněně jednodenní školení vydává za dvoudenní.
b) Biorep – registr biologické léčby
      Prof. Arenberger upozorňuje na nutnost (povinnost) Center zadávat aktuální údaje o léčených pacientech     do Registru. Byla pověřena pracovnice, která objede jednotlivá Centra s nabídkou technické pomoci.
c)  Melanomová a kosmetická konference v Hradci Králové ve dnech 10. – 11. 9. 2010
      ČADV a Onkologická klinika FN v Hradci Králové bude pořádat uvedenou konferenci. Výbor ČDS   poskytne odbornou záštitu melanomové části konference pod vedením doc. Ettlera.
d) MM Day 10. 5. 2010
      Dosud proběhla vystoupení některých dermatologů ve sdělovacích prostředcích i aktivitou vinohradské       kliniky. „Melanomový stan“ na Václavském náměstí ve dnech 3. – 4. 5. 2010. Konstatováno, že dosud           nebyly rozeslány dotazníky pro pacienty.
e)  Prof. Záhejský oslavil životní jubileum. Zdravice bude otištěna v Čs. Dermatologii.

11.  Příští schůze výboru ČDS: 3. 6. 2010 v Bratislavě při VI. kongresu slovenských a českých dermatovenerologů.
Návrh termínů dalších schůzí výboru ČDS: 9. 9., 21. 10. (? Brno), 2. 12. 2010

Zapsal: doc. Ettler