Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 5. 4. 2006 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, prof. Hercogová, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:      prim. Benáková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pock, prim. Strejček, prof. Vosmík

P R O G R A M

 

1.     Kontrola zápisu ze 23. 2. 2006 – zatím byla k dispozici jen pracovní verze, do definitivní verze zbývá doplnit odstavec o jednání kategorizační komise
A/ Metvix – zatím nejsou žádné změny, přípravek pojišťovny nehradí, PDT zatím nemá vyhláškou stanovený kód. Na 2. pracovní skupině byl tento kód akceptován, jeho schvalování probíhá (prof. Resl).
B/ Návrhy změn kódu 44113 – epikutánní test – odstranění Q a změna frekvence ze 40 za den a 60 za rok na
     60 za den a 100 za rok, a kódu 44237 – kryalizace – odstranění Q – byly přepracovány a budou odeslány
     na Dohodovací řízení na 2. pracovní skupinu.

2.     Sdílení kódů
Jednání o sdílení kódů nově koordinuje dr. Votoček pro všechny odbornosti. V kontaktu je s ním prof. Arenberger. Je třeba připravit přehled stávajících kódů odbornosti 404 s odkazem na sdílení dalšími odbornostmi. (Přehled připraví dr. Vocilková, prof. Arenberger nejprve požádá o oficiální registrační listy naší odbornosti.)

3.     Konference ČLS 6. 4. 2006
Dermatologie v ordinaci praktického lékaře – proběhne v rámci výstavy Pragomedica. Přednášky připravili vyzvaní zástupci ČDS a SDS. Účast firem zajišťuje ČLS.

4.     Kategorizační komise
Kategorizační komisi v původním složení ministr dr. Rath zrušil. Jmenována byla komise v novém složení. Zástupci odborných společností mají pouze funkci přizvaných expertů. Aktuální je nyní revize přiřazených symbolů X, Z a P v Seznamu léčebných přípravků. Prof. Hercogová  zrekapitulovala současně platná omezení pro jednotlivé skupiny léčiv (zejména  lokální a celková antimykotika, lokální i celková antibiotika, topické imunomodulátory, systémová antivirotika, Metvix, imiquimod, antivirotika systémová, cyklosporin, interferony). Navrhované úpravy mají zejména zajistit co nejširší možnost předepisování léčiv naší odborností (antibiotika, antivirotika), eliminovat neracionální omezení při předepisování léků a diskriminaci některých přípravků stejné skupiny (celková antimykotika), stanovit přesně podmínky, za kterých je nebo bude možné indikovat přípravky nových skupin (imiquimod, biologika a jiné), ponechat P omezení pro předepisování u vybraných léků (topické imunomodulátory – dermatolog).

5.     Guidelines biologika
Prim. Benáková dokončí zpracování. Téma bude uveřejněno v Čs. Dermatologii.

6.     Limitace na vyšetření venerologických pacientů
Výbor ČDS obdržel dopis z Ministerstva zdravotnictví s ujištěním, že se ošetřující lékaři nemusí obávat  překročení limitů na vyžádanou péči v případě vyšetření těchto pacientů.

7.     Purkyňova cena
Na toto ocenění byli navrženi prof. Vlašín a prof. Záhejský.

8.     Cena předsednictva ČLS za práce publikované v r. 2005
Nikdo nebyl do výběru přihlášen.

9.     Logo ČDS
Logo ČDS bylo schváleno ČLS. Dořešeno bude vyplacení vypsané odměny pro vítěze autorské soutěže (doc. Ettlera).

10.  Smlouva se společností Unilever
Členové výboru pověřují prof. Arenbergera, aby projednal prodloužení smlouvy s touto společností. Uvádění textu „Doporučeno dermatology ČR“ je možné po dobu 5ti let od podpisu smlouvy na vyjmenovaných typech výrobků, které byly v ČR na našich pracovištích testovány. Za tuto formu reklamy se firma zavazuje uhradit na konto ČDS příspěvek, ze kterého bude každoročně věnována částka 43.500 Kč na rozvoj časopisu Čs. Dermatologie.

11.  Smlouva se společností Johnson and Johnson
Členové výboru pověřují prof. Arenbergera, aby projednal prodloužení smlouvy s touto společností. Uvádění textu „Doporučeno dermatology ČR“ bude schváleno pro definované typy výrobků – je však ještě třeba projednat s výrobcem, jaké testy byly již s těmito výrobky provedeny. Zástupci společnosti Johnson and Johnson budou vyzváni, aby se obrátili na sekci pro dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání. Dále bude upřesněna celková finanční úhrada, kterou výrobce za tuto formu reklamy uhradí na konto ČDS.
V plánu je věnovat z této sumy každoročně částku 43.500 Kč na rozvoj časopisu ČS Dermatologie případně umístit do tohoto časopisu inzerci ve stejné hodnotě.

12.  Dispenzarizace
Připomínky k dispenzarizaci za naši odbornost byly opakovaně předány na Ministerstvo zdravotnictví. Tato problematika je podrobně zpracována v koncepci našeho oboru. Text bude znovu předán Vědecké radě ČLK (prof. Hercogová).

13.  Odpověď na žádost pí Paroulkové – Kraslice – zpracoval  Doc. Ettler (jde o provádění fototerapie sestrou jiné odbornosti, problematický dohled dermatologa) - reakci neznáme.

14.  Dopis Dr. Vítovi (hlavní hygienik) - screeningové testy na LU a HIV – připravil prof. Resl - informace bude v Čs. Dermatol.

15.  Mgr. Kejíková  z nakladatelství Verlag Dashöfer -  naše  standardy - osloven  Prof. Resl, zda chceme novelizovat STI. Odpověď: kromě dvou zákonů z oblasti hygieny, legislativa nepokročila, klinika je stejná. Byl by konsensus mírně redukovat kontroly u LU. Ale proto není nutné nyní vydávat nové standardy. Naopak řada vypracovaných našich standardů nebyla vydána tiskem. Doporučeno, aby to nakladatelství zvážilo.

16.  Dopis dr. Němcové - podpora a  možnost indikace lázeňské léčby ve Smrdákách.
Je připravován nový indikační seznam pro koncepci poskytování lázeňské léčby. Místo absolvování lázeňské léčby mimo území ČR zatím zřejmě není možné určit.

17.  UEMS
Prof. Arenberger a dr. Vocilková se zúčastnili jednání dermatologické sekce UEMS v Bruselu 1. 4. 2006. Diskutovány otázky harmonizace ve všech oblastech oboru v zemích ES,  kredity EACCME, mezinárodní guidelines připravené EDF pro STI, aktinickou keratózu - pro národní společnosti mají doporučující význam. Projednávána příprava mezinárodní zkoušky z dermatovenerologie určená pro rezidenty a diskutován její význam.

18.  Komercionalizace internetu
Výbor ČDS zatím neuvažuje o komercionalizaci našich internetových stránek. Znovu diskutována internetová adresa ČDS.

19.  Prim. Bučková se dne 6. 4. 2006 zúčastní jednání Ústřední komise pro ozdravné pobyty Mořský koník (ÚP VZP). Do zápisu z dnešního jednání výboru doplní informaci o této schůzce.

20. Různé

Diskutováno sdělení SÚKL k topickým imunomodulátorům. Zástupci naší odbornosti sledují výsledky studií prováděných v zahraničí i v ČR. Z dosavadních zkušeností dermatologů v ČR nevyplývá žádné další omezení k předepisování topických imunomodulátorů. Ponechání omezení indikace předepisování těchto léčiv P – omezeno na odbornost DER – je v souladu s rozhodnutím zástupců naší odbornosti (výbor ČDS, zástupci
v kategorizační komisi).

Kongres
1. - 4. 11. 2006 se koná kongres rumunských dermatologů s mezinárodní účastí. Registrace do 1. 7. 2006, abstrakta do 1. 9. 2006. Více na www.srd.ro.

Příloha: Informace z Ústřední komise pro ozdravné pobyty Mořský koník ( ÚP VZP), které se dne 6. 4. 06 
                zúčastnila prim. Bučková.
                Přihlášku vypisuje pediatr na doporučení specialisty: dermatologa, dětského dermatologa,

                      alergologa.

                Dermatologické indikace rozšířeny na atopický ekzém, psoriázu, ichhtyosis vulgaris,

                      icht. lamellosa,  ichtyosis X- linked rec.,  erytrodermia icht. non bullosa v klidové fázi.

                Léčba není vhodná pro těžké formy perzistujícího  astmatu, erytrodermické formy atopické  

                      dermatitidy  nebo psoriasy, impetiginizované projevy atopické dermatitidy ,

                      eczema herpeticatum, akutní vzplanutí ichtyosiformní erytrodermie. Přímořská léčba

                     není vhodná pro děti s polyvalentní  potravinovou alergií, se solární dermatitidou.

                Přihlášky se přijímají do začátku července. Je vhodné, aby  se dermatologové do výběru pacientů
                k ozdravnému pobytu zapojili.

21.  Příští schůze výboru ČDS
Bude se konat … …

 

                                                                                    Zapsala: dr. Vocilková