Zápis ze schůze výboru ČDS dne 4. 6. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Duchková, as. Jirásková

Místo:            Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 16. 4. 2009 po elektronickém připomínkování a schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Ošetřování ran v dermatologii

Bylo konstatováno, že v péči o rány (např. bércové vředy) se angažují jiné odbornosti a tato problematika nám postupně uniká – jak z odborného hlediska, tak i v oblasti úhrad.
Prof. Resl navrhuje:
•    Obnovit naši flebologickou sekci (nebo ji přejmenovat na léčbu chronických ran – když máme sesterskou
      flebol. společnost).
•    Společná konference naší Dermatologie a Flebologie (inzerovat pospolitost a vedoucí role v této oblasti
      – souvisí s tím i obsáhlá inzerce ku prospěchu našeho základního časopisu; množství firem, které se vidí na všech pravidelných flebologických konferencích, na našich jsou málo kdy).
•    Angažovat všechny zájemce o problematiku, zejména mladé.
•    Vypsat řadu doktorandských úkolů a dohlížet nad obhajobou.
•    Angažovat dermatologické sestry.
•    Řízené publikace do styčných a všeobecných časopisů (Čas. lékařů českých, Prakt. lék., Gerontologie, Chirurgie, Interna, atd.).
•    Společná setkání na téma ran a diabetes a metabolické poruchy s internisty, diabetology.
•    Rehabilitace, lázeňství, fyzikální léčba – vstupy do jejich časopisů, společná setkání plánovaně.
•    Mít pod kontrolou a ovládnout Společnosti pro léčbu chronických ran.
•    Aktivně zřídit střediska pro léčbu ran při FN a velkých nemocnicích s pravidelným školením našimi lidmi,dát to do plánů nemocnic, navrhnout ředitelům.

2.     Kategorie lékařů
Současný trend ZP směřuje k tomu, že mladí lékaři pracující pod dohledem nemohou vykazovat ani jedničkové kódy. Výbor ČDS vyjádří stanovisko, ve kterém odkazuje na kategorizace lékařů definované v Seznamu výkonů (zpracuje prof. Arenberger) a bude tak k dispozici pro zdravotnické zařízení, ve kterých tento problém vzniká.

3.     Neotigason cps. – úhrada
Situace se mezitím vyřešila, od 1. 5. 2009 již má cenovou kalkulaci (pod kódy 85 246, 85 247) a lze jej v indikovaných případech opět normálně předepisovat.

4.     Kurz rezidentů
Koná se v Syllabově posluchárně v Praze na Vinohradech ve dnech 5. – 6. 6. 2009. Zatím přihlášeno 100 účastníků.

5.     Léky
a)  TIM (pimecrolimus, tacrolimus)
      Výbor ČDS připomínkuje podmínky úhrady TIM: doporučuje, aby se zohlednila SPC přípravků. Nelze slučovat zařazením do skupiny s jinými přípravky (např. lidokainem), umožnit preskripci i v dospělosti a dětském věku pro obě koncentrace a preskripčním omezením „P“.
b)  Vysokodávkovaný interferon α u maligního melanomu
      Dosud používán ve středně dávkovaném  schématu. Prof. Arenberger doporučuje doplnit pro vysoce rizikové nemocné ve stadiu III o možnost podávat IFNα i ve vysokých dávkách.
c)  Enbrel® inj. – indikace u psoriázy v dětském věku
      Výbor ČDS projednal formulaci indikačního omezení „P“, které je v souladu s indikačním omezením
      v dospělosti. Problematiku řeší pracovní skupina dermatovenerologů vedená prim. Bučkovou.
d)  Úhrada přípravku Daivobet ung.
      Prim. Benáková upozorňuje na nízkou úhradu přípravku a bude iniciovat projednání o navýšení úhrady.

6.     Nabídka firmy AV Media a. s.
Firma AV Media předkládá výboru ČDS návrh na služby a produkty v oblasti pronájmu audiovizuálních a prezentačních technologií pro akce pořádané ČDS. Výbor ČDS bere na vědomí.

7.     Kompenzace regulačních poplatků v dětském věku od 1. 4. 2009
MZ ČR (dr. Kaplan) reaguje na připomínku výboru ČDS, že dojde k poklesu příjmů lékařů při ošetřování dětí. Dr. Kaplan informuje, že při novém způsobu zastropených úhrad zdravotní péče v r. 2009, dojde k navýšení plateb o 9%. Diskuzi však připouští až ve 2. pol. 2009, kdy budou k dispozici první výsledky finančních analýz. Upozorňuje také, že zdravotní pojišťovny nyní vyčlenily 150 mil. Kč na kompenzaci.
Sdružení amb. specialistů t. č. jedná s VZP a Sdružením zdravotních pojišťoven o kompenzaci poplatků dětských pacientů (referuje dr. Vocilková) – dohoda zatím nebyla uzavřena.

8.     Faktura za vedení www.derm.cz
Doc. Ettler předkládá fakturu webmastera za 1. pol. 2009 ve výši 8860,- Kč. Výbor ČDS schválil proplacení.

9.     Psychodermatologická sekce
Prim. Selerová informuje o schůzce sekce psychodermatologie s účastí zahraničních odborníků. Zpráva o schůzce bude k dispozici na www.derm.cz, sekce psychodermatologie. Výbor ČDS schválil proplacení částky 14500,- Kč za pronájem prostor.

10.  Stipendia a granty
Výbor ČDS projednal přihlášky uchazečů o stipendia na významné kongresy. Byly vybrány tyto uchazečky:
Dr. Lednová (Hornstein)
Dr. Jiráková (BSPD)
Dr. Kružicová (AAD), Dr. Jiráková (AAD)

11.  Schůzka programového výboru jarního sympozia EADV 2011 v Karlových Varech
Koná se dne 20. 6. 2009 v Praze za účasti SPC komise EADV (předpokládané schválené náklady 62000 Kč).

12.  Zdravotní pojišťovny
a)  Dr. Horák (VZP) žádá prof. Blahoše (předsedu ČLS JEP), aby informoval odborné společnosti, že při individuálních žádostech o úhradu nových léčebných postupů musí být přiloženo stanovisko odborné  společnosti. Doporučuje přitom vycházet ze stávajících kalkulačních listů výkonů.
b) Kódy Q – dr. Vocilková referuje o zaslání dopisu na MZČR s žádostí o zrušení omezení Q (nemožnost vykázání spolu s klinickým vyšetřením) u dermatologických kódů.              

13.  Noví členové ČDS
a)  Žádost o slevu členského poplatku z důvodu mateřství: dr. Fojtková (Praha 6) – ČLS vyhověla (o 100 Kč)  po doložení rodného listu dítěte.
b) Noví členové – dr. Antal (Praha), dr. Eftimovská (Praha), dr. Fialová (Brno), dr. Hanáková (Přerov),
      dr. Chríbiková (Strakonice), dr. Kopečková (Třebíč), dr. Neumannová (Chomutov), dr. Rakvicová (Zlín), dr. Rendlová (Čes. Budějovice).  

14.  Termíny schůzí II. pol. 2009
3. 9., 1. 10., 4. 11. (st. – ČDS+SDS), 10. 12.

15.  Konkurz na místo primáře dětského kožního odd. Dětské kliniky FN Brno
Výbor ČDS vypracoval doporučení pro prim. Bučkovou.

16.  Pracovní skupina „Osobnosti v dermatologii“
Navrženo, aby se zástupce této skupiny prof. Pizinger zúčastňoval jednání Výboru ČDS. Diskutována i účast zástupců dalších zájmových skupin v dermatologii.

17.  Registr dermatoonkologických přípravků v Centrech
Výbor ČDS projednal a schválil návrh dr. Antala na strukturu a vedení registru přípravků Metvix cr., Targretin cps. a Aldara creme. Výbor ČDS požádá MZ ČR o vyjmutí Aldara cr. z registru, event. plnou úhradu ze ZP v případě nutnosti pokračovat v zadávání do registru.

18.  Různé
a)  Výkonný výbor ISD
      Prof. Hercogová byla zvolena do výkonného výboru International Society of Dermatology na 5 let.
b) Kurz pro dermatology a patology
      Kurz, který se měl konat dne 16. 10. 2009, byl zrušen.

19.  Vzdělávání v oboru
Dne 17. 6. 2009 proběhne na MZ ČR jednání se zástupci oboru o koncepci dalšího vzdělávání, které má vejít v platnost již 1. 7. 2009. Prof. Arenberger znovu námitkoval zařazení dermatovenerologie do kmene interních oborů (6 měs. interna, 2 měs. chirurgie, 1 měs. ARO – povinné, ostatní stáže dle návrhu odborných společností). Akreditační komise posoudila návrhy na školící místa v dermatovenerologii a rozdělila takto: 2 Brno, 3 Praha.

20.  Příští schůze výboru ČDS se koná dne 3. 9. 2009 v Praze.
 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler