Zápis ze schůze výboru ČDS dne 4. 11. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Bučková, doc. Ettler, doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Benáková, prim. Duchková, as. Frey, prof. Hercogová, as. Jirásková, dr. Polášková,
dr. Vocilková

Místo:            Rytířský sál, Žofín, Praha

Čas:                10.00 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 1. 10. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B)      Nově projednáno:
1.     Ceny za nejlepší publikace – Čs. Dermatologie

Výbor ČDS seznámen s návrhem oceněných prací za r. 2008. Letos ceny sponzoruje „Dermatologický univerzitní nadační fond“. Ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány v Karolinu dne 7. 11. 2009.

2.     Seznam odborných akcí na r. 2010
Seznam akcí k 31. 10. 2009 čítá cca 60 akcí. Došlo k několika termínovým kolizím, ale vesměs geograficky vzdálených akcí. Na r. 2011 se plánuje 10. jarní sympozium EADV v Karlových Varech (14. – 17. 4. 2011). Dr. Zajíc vzhledem k časové blízkosti s prioritní akcí mezinárodního významu v ČR (Spring EADV v Karlových Varech – duben 2011) navrhne výboru SAD možnost pořádání tradiční jarní pardubické konference SAD v dubnu 2011 formou satelitního sympozia v rámci Spring EADV 2011 v Karlových Varech. Výbor ČDS dále schválil konání VII. kongresu českých a slovenských dermatologů také při EADV 2011 v Karlových Varech.

3.     Postgraduální vzdělávání v dermatologii
Proběhla jednání na MZ. Návrh za dermatovenerologii se podstatně neměnil, je platný od 1. 9. 2009.

4.     Registr dermatoonkologik
Zatím program vytvořen, ale dosud prakticky nerealizován.

5.     Registr biologik (Biorep) a melanomů
Funkci programu předvedl jeho tvůrce p. Peřina (na setkání Center pro léčbu psoriázy) a registr byl připomínkován. Byla uvedena zkrácená verze. Upozorněno na vytvoření registru melanomů, který umožňuje i automatický výtisk hlášenky do Národního onkologického registru.

6.     Venerologie
Připomínkovány venerologickou sekcí guidelines „Herpes genitalis“ (dr. Salavec, dr. Benáková). Po dopracování bude publikován v časopise Čs. Dermatologie.
Jednání ohledně změn v hlášenkách PN dosud neukončeno (prof. Resl) a proběhne dne 26. 11. 2009 při schůzce venerologické sekce ČDS.

7.     Úhrady léků
SÚKL t. č. mění úhrady léků. Z našeho oboru se týká zejména lokálních kortikoidů (pokles úhrady je např. závislý na frekvenci denní aplikace).

8.     Inventura  
V inventáři výboru ČDS t. č. notebook, který je uložen u místopředsedy.

9.     Faktura za web
Fakturu za web za půl roku ve výši 8250,- Kč výbor ČDS schválil.   

10.  Noví členové ČDS
Dr. Čelakovský (Plzeň), dr. Pojezná (Praha).

11.  Stipendium na jarní sympozium v Cavtatu
Doporučena dr. Kristlová (České Budějovice) a jako náhradník dr. Kružicová (Bulovka, Praha).

12.  Kongres ČDS-SDS-DDG
Program kongresu je velmi bohatý a časově bohatě zaplněn. Prof. Arenberger seznamuje také se společenským a kulturním programem. Klíčový odborný program bude tlumočen. DDG udělí ČDS finanční podporu na 5 let 75 000 € na práci mladých vědců. Během slavnostního zasedání v sobotu v poledne v Karolinu dojde k udělení čestných členství a ocenění.

13.  Jednání ČDS a ČADV
Proběhne dne 6. 12. 2009 v průběhu kongresu a bude se týkat další spolupráce ČDS a ČADV.

14.  Časopis Čs. Dermatologie
Časopis se dostal do finančně vyrovnaného stavu, bude i nadále zasílán členům ČDS zdarma. Nabídka článků k publikacím je t. č. uspokojivá, je snaha o udržení termínů pravidelného vydávání čísel časopisu. Prof. Štork uvádí občasnou obtíž se získáváním recenzentů. Abstrakta V. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů budou otištěna v 6. čísle časopisu Čs. Derm. 2009. Prof. Štork pochválen za odpovědnou a pečlivou práci šéfredaktora.

15.  Příští schůze výboru ČDS se koná 3. 12. 2009 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler