Zápis ze schůze výboru ČDS dne 30. 10. 2008 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková,
dr. Zajíc

Omluveni:     -

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 14.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 25. 9. 2008 a  po připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Sdílené kódy, kalkulační listy

Sdílené kódy lze podat ve zkrácené verzi po připsání našich odborností. Domluvil prof. Arenberger s Dr. Cabrnochovou (optimálně do pol. listopadu 2008). Formuláře na nové kódy přepošle as. Frey.
Dr. Vocilková doporučuje zažádat o navýšení minutové režie (žádost již připravila prim. Duchková) – žádost celé odbornosti, ale mohou podávat i individuální ordinace, zejména s hojnějším přístrojovým a výkonovým vybavením. Dále budou připomínkovány kódy epi-testů (zvýšit frekvenci 60/den, 100/rok; zvýšit cenu – ZÚM), kryalizace (zdražení N2 – o 17,20 Kč/l, zrušit Q).

2.     Logbook a vzdělávací program v dermatovenerologii (prof. Štork)
Provoz, kde probíhá stáž, musí trvat nejméně 4 hod. denně. Znovu projednány délky povinných a fakultativních stáží. Seznam akreditovaných školitelů pro jednotlivé podobory bude vystaven na www.derm.cz, vždy v příslušných sekcích. V části dermatologické histopatologie diskutováno limitní rozpoznání 2 preparátů ze 4 vylosovaných (zhruba ze 70 typických diagnóz) u atestace. Znovu projednány počty požadovaných výkonů. Po schválení bude vyvěšeno na webu ČDS (www.derm.cz, vzdělávání).

3.     Léky
Dr. Benáková informuje o kategorizaci léků: jiné odbornosti mohou předepisovat slabé a středně silné lokální kortikoidy (zůstává stejný stav), preskripci silných a velmi silných kortikoidů a TIM může dermatovenerolog delegovat jinému lékaři na 3 měsíce.

4.     Lokální organizační výbor 10. kongresu ICD (Praha, 2009)
Prof. Hercogová informuje o nebývalém zájmu o kongres ICD: došlo více jak 200 žádostí o stipendium. K dnešku přihlášeno asi 2000 delegátů, většina je pozvaných (z toho 250 vedoucích sekcí). Plánuje se asi 1000 řečníků. Proces registrace je vázán na získání hesla. Odborný program je velmi bohatý (53 sympozií). Je přihlášeno 23 sesterských společností (většina ve středu, 3 během kongresu – EADV, AAD, ICIC). Fórum rezidentů bude v sobotu (poslední možnost k přihlášení). Pronájem ND a Žofína uskutečněn.
Finanční stav: t. č. je pokryto 20% rozpočtu ICD z firemních příspěvků a 5% z registračních poplatků.
Diskutován problém financování kongresu ICD, kterému chybí cca 36 mil. Kč. Prof. Hercogová považuje pořádání listopadového kongresu ČDS a SDS spolu s kongresem DDG za konkurenční a požaduje doplnění zápisu ze schůze výboru 5.6.2008, že s kongresem v listopadu nesouhlasí. Jeho případné zrušení by však nevedlo k pokrytí uvedeného deficitu. Tento kongres je schopen generovat jen méně než desetinu chybějící částky, navíc řada firem nechce rozpouštět své prostředky, určené pro české a slovenské dermatology, do špatně definovatelného cílového prostředí s mezinárodní účastí. Za této situace se jeví získání 12 mil Kč jako velký úspěch. Česko-slovenská účast už na začátku nebyla dobře odhadnuta – 1000 delegátů z těchto dvou zemí není reálných. Dosud vždy účast na česko-slovenských akcích nepřesáhla 700. Navíc česko-slovenská účast je na kongresu ISD zajištěna v rámci Sister Society Meetingů, organizaci převzal doc. Ettler. Executive vice-president kongresu ISD prof. Arenberger navrhuje pro získání více prostředků na kongres vypsání grantů, které by byly financovány z prostředků ČDS. Dále výbor ČDS požádá farmaceutické firmy o finanční podporu. Bude požádáno MŠMT o grant na vzdělávací akci. Výbor ČDS je schopen vypsat cestovní granty na kongres ISD za podmínky, že bude podepsána již 2 roky připravovaná smlouva o spoluorganizování, která už cca 1 rok čeká na připomínkování od CZADV. (Při kontrole zápisu dorazila 1 písemná připomínka, která však nemohla být z důvodu absence autora projednána).

5.     Akreditační řízení nemocnic moravského regionu
Nemocnice Olomouc a Prostějov se dostaly pod správu společnosti AGEL a proběhlo výběrové řízení na MZd (zúčastnil se prof. Arenberger).

6.     Stipendium EADV Michael Hornstein (pro jarní sympózium Bukurešť 2009)
Výborem ČDS doporučena MUDr. Jiráková z Kožní kliniky na Bulovce (Praha).

7.     Přehled hospodaření časopisu Čs. Dermatologie
T. č. stále 200000 Kč ztráta, prof. Arenberger zaslal dopis ČLS a osobně jednal se sekretariátem, byl ubezpečen, že se předpokládá vyrovnání bilance do konce r. 2008. Šéfredaktoři však upozorňují, že se musí dořešit problém provize ČLS JEP. Na příští r. 2009 se jeví zlepšení sponzorování. Otevřené zůstává finanční pokrytí slovenským dermatologům. Současný náklad činí 1700 výtisků (do SR 469 výtisků). O finanční situaci bude informován dr. Buchvald – předseda SDS (vyřídí prof. Hercogová).

8.     Faktura za web ČDS
Projednáno a schváleno zaplacení faktury za web hosting za 1 rok ve výši 1200 Kč a dále faktura webmastera ve výši 8000 Kč.

9.     „Český den“ na 10. kongresu ICD 2009 v Praze
Dne 20. 5. 2009 (středa) proběhne v rámci sesterských společností. Sestavením odborného programu pověřen doc. Ettler, kterému je vhodné zasílat odborné příspěvky.

10.  Sekce mladých dermatovenerologů
Byla založena na setkání mladých dermatovenerologů ve Znojmě dne 11. 10. 2008 jako sekce ČDS. Výbor ČDS schvaluje její existenci a bude jí vytvořena stránka na www.derm.cz.

11.  Zasedání center pro biologickou léčbu
Proběhlo 24. 10. 2008 v Brně. Byl projednán počet léčených v jednotlivých centrech a zadávání nemocných do národního registru Biorep. T. č. je do biologické léčby psoriázy zařazeno cca 320 nemocných.

12.  Evropský den melanomu 2009
Prof. Hercogová referuje, že v zemích zapojených již delší dobu, klesá počet vyšetřených. Dne 22. 11. 2008 bude koordinační schůzka k EU MM Day v Bruselu, ze které plyne termín 4. 5. 2009. Pro ČR se zatím v přehledu zdají být reálné tyto aktivity:
Dotazníky pro lékaře a pacienty.
Stan na Václavském náměstí 20. – 21. 4. 2009.
Seminář Fotobiologické a Dermatoonkologické sekce ČDS dne 2. 4. 2009.
Brožura o klimatologických změnách UV záření a dopadu na zdraví obyvatel.

13.  Světový den psoriázy 29. 10. 2008
Tento den je ze strany ČDS aktivně zajišťován z hlediska informovanosti pro pacienty (koná se každoročně) a dále jako odborný seminář pro lékaře (byl předložen návrh na konání ob 2 roky). Rozhodnutí se dořeší do příští schůze ČDS. Bylo by vhodné, aby se v pořádání prostřídala jednotlivá centra pro biologickou léčbu v ČR.

14.  Nová web stránka CzADV
CzADV má novou web stránku (www.dermanet.cz), která mimo jiné poslouží k informaci veřejnosti
o dostupných dermatovenerologických službách. Část věnovaná psoriáze (www.psoranet.cz) je zatím nefunkční.

15.  Venerologická sekce
Sekce připravila metodický pokyn pro opatření při chlamydiových infekcích (prof. Resl) a přehled platných právních předpisů pro venerologii.

16.  Příští zasedání výboru ČDS: 11. 12. 2008.
                                                                                   Zapsal: doc. Ettler