Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3. 9. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,

                        prof. Hercogová, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková,

                        dr. Zajíc

Místo:            Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 4. 6. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Vzdělávání postgraduální

Vyhláška o postgraduálním vzdělávání vyšla 1. 7. 2009. Vzdělávání v oboru je naroubováno na dvouletý interní nebo chirurgický kmen (alespoň dílčí úspěch ročního intenzivního tlaku na úřady), zbylé 3 roky budou ve vlastním oboru (toto schéma se týká i řady ostatních specializovaných oborů). Tato koncepce byla z naší strany opakovaně připomínkována na MZ ČR, požadovali jsme vlastní dermatovenerologický kmen, nebylo zohledněno. Diskutovány další kroky ve snaze změnit nynější stav.

2.     Vzdělávací program v oboru dermatovenerologie (návrh předkládá prof. Štork)
Uchazeč musí být zaměstnán nejméně v úvazku 0,5 na akreditovaném pracovišti s výjimkou studenta Ph.D.), přitom pořadí stáží může být libovolné. Praxe musí být nejméně 5 let. Podmínky připuštění k atestaci: splnění požadované praxe a logbooku, úspěšné vyplnění písemného testu, vypracování písemné práce nebo doložení publikované práce. Prof. Štork zfinalizuje a odešle prof. Arenbergerovi jako předsedovi Akreditační komise.

3.     Vzdělávací program v dětské dermatovenerologii
Prim. Bučková seznamuje s problematikou Vzdělávacího programu pro certifikovaný kurz (dříve nástavbová specializace) z dětské dermatovenerologie. Návrh: výchozí vzdělání je  specializace z dermatovenerologie nebo pediatrie, na níž navazuje 3 letý certifikovaný kurz z dětské dermatovenerologie. Absolventům dermatovenerologie se pro tyto účely započítávají 2 roky odborné praxe, kterou absolvovali v rámci specializační přípravy k atestaci z dermatovenerologie. Tedy ve výsledku tito mají kurs dětské dermatovenerologie v trvání 1 roku. Návrh MZ ČR pro pediatry byl pouze 1 rok (tedy pediatrie 4 roky +1 rok dětská dermatovenerologie), což je pro zvládnutí kožní problematiky nedostačující a neodpovídá odborné úrovní absolventa dermatovenerologie (5 let dermatovenerologie + 1  rok dětská dermatovenerologie).  Téma široce diskutováno, výbor se ujednotil na nutnosti symetrie a tedy výše uvedeném závěru. Prim. Bučková zfinalizuje a odešle prof. Arenbergerovi jako předsedovi Akreditační komise.

4.     Vzdělávací program v korektivní dermatologii
Prim. Frey seznamuje s problematikou Vzdělávacího programu pro certifikovaný kurz Korektivní dermatologie. Ve stávající náplni doplněn požadavek na absolvování části vzdělávacích akcí v tomto podoboru na pracovišti katedry korektivní dermatologie IPVZ. Diskutována otázka minimálního počtu provedených výkonů (zákroků) tak, aby absolvent byl schopen samostatně tyto výkony zvládat – „byl způsobilý“. Na druhé straně v korektivní dermatologii nemohou být počty výkonů jako u plastické chirurgie. Prim. Frey zformuluje vymezení slovně. Typy akreditovaných pracovišť pro korektivní dermatologii navrhuje dva: jednak základní typ (analogický I. typu specializační náplně v dermatovenerologii) a specializovaný typ (analogický II. typu). Výbor souhlasí, prim. Frey zpracuje a odešle prof. Arenbergerovi jako předsedovi Akreditační komise a na MZ ČR.

5.     Biologická léčba psoriázy
Prof. Arenberger informuje o schůzce se zástupci ZP ohledně biologik u psoriázy, kde zazněl požadavek na OS stanovit pořadí volby biologik. Není t.č. možné, celosvětově není dostatek hodnocení biologik „head to head“, dle zásad medicíny založené na důkazech. Prof. Arenberger - ke zmapování situace jako podklad pro další jednání - vyzval písemně všechna centra k nahlášení počtu pacientů na biologické léčbě, což zopakoval ústně pro členy výboru, kteří se touto problematikou zabývají.

6.     Léky (MTX, Daivobet)
Prim. Benáková informovala o proběhlé komunikaci v agendě léků: Lachema má výpadek (dlouhodobý, resp. asi trvalý) p.o. methotrexátu. Zprvu bylo nutno žádat o mimořádný dovoz alternativního preparátu, spojený s hlášením neregistrovaného léčiva, úhradou pacientem, resp. žádostí o úhradu RL a dalšími zatěžujícími formalitami. Naše OS apelovala na nutnost rychlého řešení, problém byl svízelný zejména pro revmatology. V posledním dopise z konce srpna t.r. prof. Švihovec informuje (přeposláno všem členům výboru), že náhradním preparátem je methotrexát Tewa, u kterého proběhnou zrychleně nutné formality a bude běžně dostupný v lékárnách a hrazený ze ZP.

7.     Dále informovala o proběhlé emailové komunikaci s prof. Švihovcem, ohledně žádosti, jak formálně iniciovat jednání o navýšení úhrady preparátu Daivobet (firma Spirig se opakovaně snažila argumentovat, nebylo zohledněno). Prof. Švihovec přislíbil pomoc, musí stav věcí analyzovat.

8.     Zdravotní pojišťovny
Dr. Vocilková, dr. Duchková informuje o účasti na jednáních DŘ o výši bodu - mezi zástupci ZP a AS nedošlo k dohodě (ZP nechtějí připustit jakékoliv navýšení, AS trvají na alespoň minimálním). Tedy rozhodnout musí MZ ČR – s novým obsazením po volbách. Příznivou zprávou je, že VZP deklaruje, že letos nebude uplatňovat regulační srážky (výkony, léčiva, indukovaná péče). Není zatím jasné, jaká situace bude v roce 2010. Zda budou použity výsledky z tohoto roku pro hodnocení prvního pololetí roku příštího. Tedy srovnávání referenčních období.

9.     Mezinárodní stáže pro ambulantní dermatovenerology, travel grant na EADV
Dr. Zajíc informuje o možnosti krátkých mezinárodních stáží pro ambulantní dermatovenerology, zájemci nechť se obrací na něj ohledně náležitostí žádosti.

      Prof. Arenberger informuje o možnosti získání travel grantu na Jarní symposium EADV 2010 v Cavtatu.

      Návrhy s potřebnými náležitostmi (viz web EADV) doručit do příští schůze výboru ČDS.

10.  Konference SAD
Dr. Zajíc dále žádá o poskytnutí odborné záštity výboru nad akcemi SAD: Národní konference 9.-10. 4. 2010 v Pardubicích a 1. sjezd českých a slovenských ambulantních  dermatologů 23.-25. 9. 2010 v Ostravě. Výbor souhlasí.

11.  Noví členové ČDS
Prof. Arenberger předkládá k posouzení žádosti o členství v ČDS nových členů: dr. Jászberényiová  (Mladá Boleslav), dr. Wiedenová (Mladá Boleslav), dr. Frühaufová (Semily), dr. Kudělková (Ostrava), dr. Hartová (Semily), dr. Marková (Semily), dr. Kuchařová (Semily), dr. Honzíková (Brno), dr. Štěpánová (Mladá Boleslav), dr. Šimečková (Opava), dr. Kvítková (Beroun), dr. Konečná (Praha), dr. Dočkálková (Praha).
Výbor schvaluje.

12.  Solária
Fotobiologická sekce připravila ve spolupráci s vedením výboru ČDS manuál pro provozovatele a uživatele solárií. Bude distribuován pro informaci i členům ČDS.

13.  Jednání o lécích v centrech
Prof. Arenberger informuje, že byl na základě svého dopisu VZP pozván na příští týden na jednání o centrových lécích. Bude prosazovat navýšení o 100 pacientů za rok u biologik na psoriázu. Nebude to jednoduché kvůli výraznému nedočerpávání stávajících nasmlouvaných míst. Dále bude prosazovat vyjmutí imiquimodu z center s možností preskripce všemi dermatovenerology.

14.  Venerologie
Prof. Resl upozorňuje na to, že existuje „Rada pohlavních nemocí“. Zřídili ji epidemiologové bez přítomnosti dermatovenerologů. Prof. Resl bude jednat s dr. Slezákem o nutnosti komunikace s námi.
Dne 23. 10. 2009 bude v Praze konference na téma chlamydie – nepořádají dermatologové (ani není jejich spoluúčast).

15.  Nabídka nakladatelství Karger
Týká se vybraných dermatologů (členů výboru nebo další specialistů - přednostů klinik). Na základě určení výboru ČDS budou poskytnuty adresy. Nakladatelství navrhuje zasílat vědecké informace, které se týkají našeho oboru. Na příští schůzi bude dohodnut adresář.

16.  Časopis Čs. Dermatologie
Prof. Arenberger informuje, že se ekonomická situace časopisu za poslední dvě čísla při zavedení úsporných opatření ve výdajové stránce a při zvýšení příjmů zlepšila.

17.  Příští schůze výboru ČDS
Prof. Arenberger navrhuje změnu termínu prosincového zasedání výboru na 3. 12. 2009 - schváleno (ostatní termíny zůstávají v platnosti tj. 1. 10. a 4. 11. 2009).

Zapsali: Dr. Benáková,  doc. Ettler