Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3. 6. 2010 v Bratislavě

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, dr. Polášková, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Duchková, prof. Hercogová, as. Jirásková, doc. Pock, prof. Resl

Místo:            Hotel Bonbón, Bratislava - Petržalka

Čas:                11.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis z minulé schůze výboru ČDS ze dne 6. 5. 2010 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B)      Nově projednáno:
1.     Zápisy ze schůzí výboru ČDS

Diskutován proces autorizace zápisů ze schůzí výboru ČDS a jeho zveřejnění. Nakonec doporučeno ponechat současný stav, tzn. projednat a schválit na příští schůzi a poté zveřejnit na www.derm.cz a v časopisech. Aktuality budou zveřejněny ihned po schůzi elektronicky.

2.     Léky v Centrech
Prof. Arenberger informuje o dodatcích ke Smlouvám s VZP v Centrech pro biologickou léčbu; t. č. po průzkumu na všech centrech má 6 Center snížen počet léčebných míst pod stávající stav. Bude pokračovat jednání s centrálou VZP na úrovni předsedy ČDS s počty, které Centra dodala k 19. 5. U ostatních se bude pracovat s posledními známými údaji k 13.4. nebo z Biorepu, pokud tam bude počet vyšší.
Prim. Bučková podává žádost o vytvoření pracoviště Centra biologické léčby v dětské dermatologii – výbor ČDS žádost podporuje.
Prim. Duchková znovu podává výborem již dříve schválenou žádost o zřízení Centra pro biologika pro Sanatorium v Ústí nad Labem.

3.     Vzdělávací program v dermatovenerologii
Náplň nového dermatovenerologického kmene, který již snad po 23 měs. úsilí bude zřízen novelou vyhlášky MZd ČR, byla předpřipravena Akreditační komisí MZd ČR a výborem ČDS a je prakticky shodná s původním osvědčeným vzděláváním. Nový dvouletý dermatovenerologický kmen by se měl skládat ze 3 měsíců chirurgie, 3 měsíců interny a 18 měsíců dermatovenerologie. Zbývající 3 roky se nemění. Akreditovat k poskytování vzdělávání v ambulantní dermatovenerologii se mohou nově také ambulantní dermatovenerologové. V novém návrhu je řešen také problém úvazků (např. počítat i s přípravou k Ph.D.), je navrhována i možnost vykonávat předepsané stáže v libovolném pořadí.

4.     I. mezioborový kongres o biologické léčbě 12. – 13. 11. 2010 v Praze
Prof. Arenberger informuje o posunu termínu o 1 den a vyzývá k odborné náplni dermatologické části. Zatím navrženy přednášky o guidelines, kazuistiky z Center, nežádoucí účinky, kombinace jiné léčby s biologiky, Biorep.

5.     Biorep – registr centrové léčby
Prof. Arenberger informuje o práci s as. Kojanovou na rozšířené verzi programu. Ta bude i kontaktní osobou pro Centra. Žádá důrazně o zadávání pacientů minimálně do základní verze, protože údaje jsou určeny nejen ke sledování účinnosti a bezpečnosti preparátů, ale také k jednání s pojišťovnami o počtech léčebných míst v jednotlivých centrech.

6.     Časopis Čs. Dermatologie
Prof. Arenberger informuje o nákladech spojených s poskytováním časopisu Čs. Dermatologie členům ČDS a o možné podpoře ze strany Dermatologického univerzitního nadačního fondu.

7.     Rybičky v kosmetologii
Výbor ČDS obdržel žádost hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních o vyjádření se k provozování metody kosmetického okusování kůže klientů rybičkami při koupelích. Výbor ČDS se již vyjádřil MZd ČR k léčebnému použití rybiček, kosmetické využití není předmětem jednání odborné společnosti.

8.     7. kongres ČDS+SDS (12. – 14. 4. 2011) a 8. jarní symposium EADV 2011 v Karlových Varech (14. – 17. 4. 2011)
Bude v dubnu 2011 v Karlových Varech jako spojená akce (schváleno výborem ČDS již v listopadu 2009). Jednáno o ubytovacích kapacitách, podařilo se také domluvit uvolnění centrálních prostor Thermalu. Asistentka kongresu Vanda Říhová rozesílala již žádosti o souhlasy k předsedání na sekcích (termín návratky 18. 6. 2010). Schváleno vypsání 3 grantů společně se SDS na bezplatnou účast na kongresu v Karlových Varech.

9.     Schůzka zainteresovaných subjektů v dalším vzdělávání
Členové výboru ČDS obdrželi informaci, že dne 15. 6. 2010 jiný subjekt pořádá schůzku s farmaceutickými firmami. Vzhledem k měnícím se podmínkám v dalším vzdělávání lékařů (omezení činnosti IPVZ, přesun na lékařské fakulty, nová vyhláška) výbor ČDS rozhodl uspořádat koordinační schůzku dne 15. 6. 2010 v době, kdy nedojde k překrývání akcí, aby firmy mohly dostat kompletní informace.

10.  Noví členové ČDS a členské záležitosti
Přijata Dr. Krajčová Hana (Praha 5) a Dr. Hatoň Ondřej (Frýdek-Místek).

Dr. Klimešová Andrea (Praha 4) z důvodů mateřské dovolené žádá o snížení členského příspěvku ČDS. Výbor ČDS žádost vzhledem k předchozím analogickým případům zamítl.

11.  Euromelanoma Day (EMD)
Funkce koordinátora EMD v každé zemi je volitelná. Výbor ČDS jako nového koordinátora EMD nominuje doc. Ettlera. Výbor ČDS děkuje předchozí koordinátorce prof. Hercogové za dlouholetou práci v této funkci.

12.  Grant AAD
AAD vypisuje grant pro mladé dermatology na účast na 69. kongresu AAD v New Orleans ve dnech
4. – 8. 2. 2011. Podrobnosti jsou na www.derm.cz, přihlášky nutné zaslat k rukám prof. Arenbergera
do 25. 7. 2010.

13.  I. česko-slovenský kongres ambulantních dermatologů (SAD) – změna termínu (dr. Zajíc)
Kongres SAD byl přesunut na 1. – 2. 10. 2010 z důvodů MS v basketbalu žen v původním pro kongres navrhovaném termínu.

14.  Zprávy z redakce časopisu Čs. Dermatologie
Prof. Štork informuje o obsahovém programu časopisu a vyzývá k příspěvkům. Dále děkuje za spolupráci všem zúčastněným. Finanční bilance časopisu je t. č. vyrovnaná.

15.  Konference Melanom a estetická medicína, 10. – 11. 9. 2010 v Hradci Králové
Doc. Ettler oznamuje, že přijal funkci prezidenta konference „Melanom a estetická medicína“ pořádanou ČADV, ČDS, klinikami kožními (Bulovka a FN HK)  a onkologickou ve FN v Hradci Králové.

16.  Příští schůze výboru ČDS: 9. 9. 2010 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler