Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3. 3. 2016
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Benáková, prim. Bučková, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, dr. Polášková, prof. Štork
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 7. 1. 2016 – schválen s připomínkou prim. Benákové: Končí speciální léčebný program pro Retarpen a není dostupný ani jiný preparát stejného složení. Informaci s upozorněním na tento neuspokojivý stav připraví pro MZ ČR prof. Resl a prof. Arenberger formou dopisu.

B)      Nově projednáno:

1.     Zhodnocení Dermatologického updatu 2016
Seminář byl hodnocen ze strany zúčastněných kladně. Celkem se zúčastnilo 414 českých dermatovenerologů.

2.     Venerologie
Konstatováno, že VFN Praha 2 hlásí cca 70-80 % případů GO z celkového počtu v ČR zjištěných onemocnění, což je za rok 2015 cca 250 případů a za hospitalizace bylo v tomto ZZ léčeno ve stejném období cca 170 pacientů s LU. Obdobná čísla jsou i ve FNKV. Aktivitu zdravotnických zařízení v oblasti venerologie lze posuzovat zejména s ohledem na počet hlášených PN. Venerologická sekce chystá ve spolupráci s výborem ČDS doporučení pro terénní lékaře jak postupovat v situaci, kdy je zjištěna HIV pozitivita při anonymním testování. Bude osloven JUDr. Mach se žádostí o právní stanovisko.

3.     Evropská síť center vzácných onemocnění
Výbor ČDS nadále podporuje zapojení nominovaných center do evropské sítě vzácných onemocnění.

4.     Žádost o zařazení do preventivního onkologického programu
Žádost Dr. Horáčkové z DERMA PDH Blansko o zařazení její ordinace do preventivního onkologického programu a schválení statutu pigmentové poradny – schváleno.

5.     Nástavbové atestace
Na MZ ČR odevzdáno stanovisko výboru k nástavbovým atestacím z oboru korektivní dermatologie a dětská dermatovenerologie – výbor prosazuje jejich zachování.

6.     Sazebník zdravotnických výkonů – angiologie
V sazebníku zdravotnických výkonů byl zrušen angiologický kód 12220. Byl nahrazen kódem 12235, opět autorská odbornost angiologie. Na návrh České angiologické společnosti nebylo navrženo jeho sdílení. Nasmlouvání se tak pojišťovny u některých zařízení brání. Výbor bude v této věci dále jednat, i když průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o problém jen u několika pracovišť.

7.     Centra pro biologickou léčbu hidradenitis suppurativa
Výbor potvrzuje předchozí závěr ponechat možnost péče o tyto pacienty ve všech současných centrech pro biologickou léčbu. Pokud by tento návrh nebyl průchodný, pak alespoň na pracovištích, kde s touto léčbou jsou již zkušenosti například v rámci klinických studií.

8.     Odborné akce 2016
Odborné akce lze stále do seznamu roku 2016 doplňovat.

9.     Léková agenda za uplynulé období
-   Hodnotící zpráva pro přípravek Hemangiol – odesláno na SÚKL.
-   Vyjádření k přípravku Stelara pro SÚKL.
-   Výbor bere na vědomí, že mezi antimykotika s úhradou jsou zařazeny tyto lokální léky: Batrafen, Micetal,         Pevaryl a Imacort.

10.  Telefonní paušál pro asistentku ČDS p. Čížkovou – schváleno.

11.  Členství v ČDS
Výbor byl seznámen s přihláškami do ČDS ČLS JEP, se změnami v evidenci členů a s doprovodnou korespondencí. Hlasováním rozhodl takto:
Adamcová Hana (Praha) – schváleno; Jászberényiová Simona (Praha) – schváleno; Koblížková Kateřina (Praha) – schváleno; Kratochvílová Monika (Praha) – nutno doplnit; Lešková-Andraščiková Katarína (Liberec) – schváleno; Lvová Veronika (Valašské Meziříčí) – schváleno; Niesnerová Marie (Olomouc) – schváleno; Ondráčková Soňa (Třebíč) – schváleno; Pokoráková Lenka (Šumperk) – schváleno; Polášková Jana (Bohdalovice) – schváleno; Stumpfová Alena (Ústí nad Labem) – schváleno; Zajíc Petr (Ostrava) – neschváleno; Schmiedbergerová Renata (Praha) – žádost o prominutí příspěvků neschválena.

12.  Různé
a) Příspěvky do UEMS a ILDS budou za rok 2016 uhrazeny. 
b) Z návrhů nových webových stránek ČDS byly k dalšímu jednání vybrány dvě varianty (1 a 6), výbor ČDS      bude na těchto návrzích dále pracovat.

13.  Příští schůze výboru ČDS: 7. 4. 2016           

Zapsala: Dr. Vocilková