Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3. 12. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
doc. Pock, dr. Polášková, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Bučková, as. Jirásková, prof. Resl

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 11.40 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 4. 11. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B)      Nově projednáno:
1.     Žádost o poskytnutí adresáře členů ČDS

Výbor ČDS seznámen s žádostí o distribuci tištěných informací o kosmetickém přípravku na dermatologická pracoviště mailingem ČLS. Výbor ČDS rozhodl jednomyslně nevyhovět.

2.     Lymfodrenáž v Jihlavě
Dr. Nevoralová (Jihlava) informuje o těžkostech při uznání lymfodrenážních kódů pro dermatologická pracoviště. Výbor ČDS podpoří žádost i se zdůvodněním, že odbornost 404 je právě nositelem těchto výkonů. Dopis odešle prof. Arenberger.

3.     Žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje o stanovisko k aplikaci kyseliny hyaluronové do kůže
Výbor ČDS trvá na dodržování živnostenského zákona, který zřejmě nepovoluje zásahy do integrity kožního povrchu v rámci provozu kosmetického salónu. O další stanovisko je vhodné požádat MZ ČR. Výbor ČDS se domnívá, že takový zásah je v kompetenci pouze lékaře – specialisty. Prof. Arenberger odpoví na žádost.

4.     Nové odborné sekce ČDS
Založena laserová sekce ČDS pod vedením Dr. Adamcové, výbor souhlasí. Výbor dále vyhoví požadavkům českých dermatovenerologů o propojení a koordinaci činností ČDS a ČADV. Proto zakládá sekci Česká akademie dermatovenerologie ČDS ČLS JEP, která má stejné konstitucionální a personální charakteristiky jako stávající akademie. Zájemci o sjednocení aktivit ve vzdělávání a mezinárodní oblasti tak mohou přejít pod tuto platformu zasláním registračního mailu na adresu cds@verum.cz. Jediným rozdílem oproti původní organizaci je požadavek vysokoškolského vzdělání lékařského směru a pracovní zařazení v oblasti dermatovenerologie. ČADV bude o této možnosti informována.

5.     Kortikoidy k lokální aplikaci
Při stanovení ceny úhrady lokálních kortikoidů zohledňuje Léková komise MZ různé faktory (počet aplikací za den, nejnižší úhrada účinné látky v EU apod.) s cílem upravit úhradu. Dr. Benáková vypracuje stanovisko ČDS, které nedoporučuje zohledňovat údaje v SPC, ale vycházet z obecné zásady, že obvykle se steroidy místně aplikují 1x/den (event. zpočátku léčby častěji).

6.     Noví členové ČDS
Dr. Sojovská (Ústí nad Labem) – výbor ČDS souhlasí s přijetím. Dr. Kofroňová (Plzeň) z důvodů mateřské dovolené žádá o snížení členského příspěvku ČDS. Výbor ČDS žádost vzhledem k předchozím precedens zamítl.

7.     Sekretářky ČDS
Výbor ČDS souhlasí s obnovením dohod o pracovní činnosti ve stávajícím rozsahu i na r. 2010 s paní dr. Rydlovou (sekretářka předsedy) a paní Sitařovou (sekretářka místopředsedy). Zároveň výbor ČDS schválil udělení odměny za r. 2009 oběma pracovnicím formou „13. platu“.

8.     Odborné akce 2010
Seznam akcí je vystaven a průběžně aktualizován na webu ČDS www.derm.cz v kolonce „Kongresy“ (doc. Ettler). Stacionární verze vyjde v prosincových číslech obou časopisů.

9.     Ekonomické výhledy
Referenčním obdobím pro úhrady zdravotní péče v r. 2010 je stanoven r. 2008 i přes protesty lékařů. Určitou obranou mohou být individuální námitky lékařů medicínsky zdůvodněné (dr. Vocilková).
Prof. Hercogová informuje o opakované diskuzi k návrhu personálního obsazení lůžkového odd. do 50 pacientů (10,8 prac. úvazku lékařů). Bude dnes projednávat VR ČLK. Prof. Arenberger připomíná, že tato diskuze již probíhala v létě mezi odbornými společnostmi a MZd a ČDS k tomu vypracovávala podklady. Dr. Vocilková ještě doplňuje, že existuje možnost získání kompenzace za ušlé poplatky od dětských pacientů: musí tvořit alespoň 25% nemocných při úvazku nejméně 0,8. Kompenzace v tom případě může dosáhnout až 50% ušlé částky.

10.  Registr biologik
Prof. Arenberger připomíná, že registr biologické léčby psoriázy Biorep je v provozu ve zjednodušené základní podobě, ale také v rozšířené verzi, a že je třeba do něj v jednotlivých centrech pacienty zadávat. Prof. Hercogová přichází s návrhem vytvoření zcela nového registru softwarovou firmou, která by mohla na to získat evropské dotace. V následné diskuzi zazněl názor, že hlavní překážkou funkce stávajícího systému je malá ochota Center zadávat do systému data. Při tom byla zmíněna i reálná představa ZP zastropovat počet nemocných léčených v jednotlivých Centrech v r. 2010 referenční hodnotou (není jisté, zda počty pacientů nebo celkový roční objem prostředků) z r. 2009.

Prof. Arenberger opakovaně vyzývá také pracoviště, která léčí melanomy, aby zadávala své pacienty i do registru melanomu na www.melanomaregister.eu. Kromě registrace dat, jejichž zadávání je zčásti automatizované, a možnosti jejich dalšího využití na pracovišti, umožňuje systém i automatický tisk zákonem nařízeného hlášení do Národního onkologického registru.

11.  Euro Melanoma Day 2010
Pro ČR zatím nestanoven, zvažovány nejvíce pondělky 3. a 10. 5. 2010. Bude doplněno po koordinaci se Slovenskem.

12.  Venerologie
Prof. Resl písemně informuje o schůzce venerologické sekce ČDS dne 26. 11. 2009, která byla svolána z důvodů dalšího kola řešení „Registru pohlavních nemocí“. Deklaruje výhrady k zápisu dr. Slezáka (MZ), který zcela neodpovídá domluvě na první schůzce. Předpokládá vypracování zprávy do příští schůze, která bude oficiálně odeslána na výbor ČDS.

13.  Akreditační komise pro obor dermatovenerologie
Prof. Arenberger odešle na MZd ČR návrh ČDS na členy Akreditační komise pro obor 404 na další funkční období. Navržení členové jsou: prof. Arenberger, doc. Ditrichová, doc. Ettler, prof. Hercogová, dr. Krajsová, doc. Pánková, prof. Pizinger, prof. Pospíšilová, prof. Resl, prof. Semrádová, dr. Strejček, prof. Štork, doc. Vašků. Jedná se o stávající dermatovenerologické členy komise doplněné o prof. Pizingera.

14.  Termíny schůzí výboru ČDS na I. pololetí r. 2010 14. 1., 25. 2., 1. 4., 6. 5., 10. 6.

Zapsal: doc. Ettler