Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3. 11. 2011
v Praze

Přítomni:       prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, as. Frey, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Bučková, doc. Ettler, doc. Pánková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Zápis z minulé schůze 15. 9. 2011
Připomínky zapracovány. Zápis je přístupný na webu.

2.     Projekt OPVK Partnerství a sítě
Prof. Resl informuje o projektu OPVK Partnerství a sítě. Možnost přihlásit se jménem výboru ČDS existuje, návrh na zařazení musí podepsat prof. Blahoš. Termín přihlášení je 20. 11. 2011 (zajistí prof. Resl, prof. Arenberger).

3.     Konsultanti venerologie
Prof. Resl informuje, že dle informací z terénu není hrazená aktivita koordinátorů konsultantů pro PN. Výbor na tuto situaci dopisem upozorní hl. hygienika a MZd ČR (zajistí prof. Arenberger).

4.     Časopis Čs. Dermatologie
ČLS JEP převádí nakladatelské středisko na jiný subjekt.Vydavatel Čs. Dermatologie bude nadále ČLS JEP, nakladatel by měl být změněn. Vzhledem k ekonomickým podmínkám se nabízí možnost od r. 2012 převést časopis pod vlastní správu. Výbor rozhodl o vyčlenění časopisu ze skupiny periodik, vydávaných novým subjektem k 1. 1. 2012, a jeho výrobu vlastními prostředky. Prof. Štork byl jako šéfredaktor nadále pověřen odbornou přípravou čísel a prof. Arenberger jejich výrobou a zajišťováním financování.

5.     Rozpočet 2012
Byl projednán rozpočet na rok 2012 a inventarizace majetku. Pro rok 2012 plánujeme příjmy a výdaje ve výši 355 tis. Kč. Členské příspěvky pokryjí 240 tis. Kč. Podstatnou část výdajů: 197 tis. Kč – tvoří příspěvky do mezinárodních organizací (UEMS, ILDS, EADV).

6.     Kultivace seznamu výkonů
Přístupový kód do programu novelizovaného seznamu výkonů má prof. Arenberger. Na školení k obsluze programu na MZd byla přítomna Dr. Rydlová – sekretářka ČDS.

7.     Minutová režie
Prof. Arenberger pracuje na podmínkách pro zvýšení minutové režie kódů naší autorské odbornosti pro sazebník od r. 2013 (žádá členy o zasílání objektivních argumentů pro navýšení v jednotlivých výkonech), prosadil do sazebníku 2012 sdílení plasticko-chirurgických kódů 61123 a 61129 pro dermatovenerologii a začlenění nového kódu 44285 Fokusovaná fototerapie chronické lokalizované psoriázy monochromatickým excimerovým světlem s hodnotou 91 bodů a možností vykazovat 4x za den a 80x za rok.

8.     Seznam kódů k připomínkování
Dr. Vocilková zašle dr. Rydlové seznam kódů, které by měli členové výboru případně další kolegové, kteří se budou chtít podílet na této práci,  připomínkovat. Technickou stránku zavedení změn do sazebníku zajistí dr. Rydlová,  prof. Arenberger, případně další kolegové, kteří se budou na kultivaci seznamu podílet. Připomínky k současně platnému  Seznamu výkonů je možné poslat na e-mail vocilkova@volny.cz, nebo na sekretariát Výboru ČDS. Telefonický kontakt na dr. Rydlovou je 267 162 633.

9.     Odborné akce ČDS 2012
Kalendář akcí na r. 2012 je téměř dokončen, pokud je třeba ještě některé akce doplnit, je nutné poslat informaci prof. Arenbergerovi nebo doc. Ettlerovi co nejdříve. Prof. Arenberger upozorňuje, že od poloviny roku 2011 přestala platit výjimka udělování kreditů ČLK akcím OS ČLS JEP za paušál, tedy zdarma. Za kredity akce pořádané výlučně OS ČLS (tedy i ČDS ČLS JEP) bez účasti firmy, kliniky, nemocnice atd., se platí 500 Kč, s účastí jiných subjektů pak vyšší částky v řádech tisíců korun. Při neúčasti OS ČLS JEP (tedy i ČDS) se platí ceny podle sazebníku Stavovského předpisu č. 16 ČLK, při účasti OS ČLS JEP na takových akcích jen polovina sazebníkových cen..

10.  Psoriatici v Ústeckém (a částečně Libereckém) kraji
Prim. Duchková referuje o současném zajištění péče o psoriatiky v Ústeckém a částečně Libereckém kraji (cca  2 mil. obyvatel). O závažné případy v daném regionu pečuje jedno Centrum biologické léčby – nadále platí odborná podpora výboru ČDS pro zřízení druhého centra v tomto regionu v Sanatoriu v Ústí nad Labem.

11.  Indikační seznam pro lázeňskou léčbu
Dr. Calta poslal rozbor plánovaných změn v Indikačním seznamu pro lázeňskou léčbu. Ve výhledu je omezování lázeňské léčby v oboru dermatovenerologie. Dr. Calta žádá výbor o vyjádření k těmto plánům. Výbor ČDS doporučuje v každém případě zachovat dobu pobytu v lázních 28 dní, která je hrazena ze zdravotního pojištění.

12.  Kongres EADV 2012
Board EADV rozhodl na zasedání v Lisabonu, že Kongres EADV se bude v r. 2012 konat v Praze namísto Rigy. Prezidentem zůstává stále prof. Rubins. Koordinátoři za ČR jsou prof. Arenberger, doc. Ettler, prof. Hercogová. Pro prvních 200 osob z ČR – stávajících nebo nových členů EADV v době přihlášení, bude registrační poplatek 100 € při včasné registraci do dubna 2012. Výbor rozešle všem členům ČDS registrační formuláře poštou. Termín konání kongresu je 27. – 30. 9. 2012 v Kongresovém centru Praha.

13.  Noví členové ČDS
MUDr. Jitka Kapounová – Mladá Boleslav, MUDr. Mária Klátilová – Zlín, MUDr. Zdeňka Drahotuská
– Zlín, MUDr. Eliška Staňková – České Budějovice a MUDr. Zuzana Fedorová – Praha 8.

14.  Kožní odd. Opava
Kožní odd. Opava bude mít i přes nesouhlasné stanovisko Výboru ČDS sdělené předsedou ČDS řediteli nemocnice lůžkový fond začleněn do interních lůžek. Prim. Jašková se dotazuje výboru, zda akreditace pro doškolování bude zachována. Výbor souhlasí s tím, že pokud bude současná náplň praxe lékařů zachována, nejsou námitky proti zachování akreditace. Definitivní rozhodnutí je ale na Akreditační komisi MZd ČR.

15.  Atestace od r. 2012
Dosavadní agendu, přípravu a zkoušení atestací převzaly od října 2011 lékařské fakulty. ČLS má nominovat 2 odborníky za každou OS do oborových atestačních komisí. Výbor schválil prof. Arenbergera a prof. Štorka. Atestace se budou konat na jaře 2012 v Plzni, další termíny stanoví Koordinační oborová rada tak, že budou postupně obsazovány klinikami jednotlivých lékařských fakult.

16.  ČLK e-learning
Výbor oznamuje, že ČLK organizuje e-learning pro své členy. ČLK žádá, aby výbor ČDS navrhl odborníky, kteří by se chtěli ujmout zpracování témat pro vzdělávání. Zájemci se mohou hlásit u prof. Arenbergera, který byl určen koordinátorem těchto aktivit.

17.  Certifikace
V návaznosti na rozhodnutí výboru ČDS z minulého zasedání pokračuje česká a evropská certifikace Center pro komplexní diagnostiku a léčbu dermatoonkologických diagnóz (CKDLDD) v ČR. Jednotlivá pracoviště se zájmem o tuto certifikaci mohou podávat žádost prof. Arenbergerovi.

18.  Další schůze Výboru ČDS:
15. 12. 2011

Zapsala: dr. Vocilková