Zápis ze schůze výboru ČDS dne 29.11.2001

 Přítomni:
Resl, Hercogová, Strejček, Vosmík, Jirásková, Kutěj, Frey, Duchková, Bučková, Pock, Arenberger.

 Aktuality:

-         laserové výkony ze zdravotní indikace – nové kódy – vypracovalo pracoviště doc.Hercogové ve spolupráci s kožní klinikou prof. Resla.

-         Metodický pokyn k léčbě vaskulárními lasery – doc. Pizinger. Vyjde ze standardu.

-         Melanoma day : 13.5.2002 – spolupráce se připravuje.

-         Stipendia – EADV pro pražskou konferenci EADV – budou vyhlášena na webu společnosti (prof. Katsambas) – určeno dle výboru pro aktivní účastníky do 35 let. Přihlášky do konce ledna.

-         Komora – lůžková zařízení –  vyjádření k charakteristice lůžkových zařízení.

-         Česká lékařská společnost – sdělení, nedodány  rozpočtované akce pro rok 2002. Lipovské dny jsou bez rozpočtu (zařídí doc. Hercogová)

-         ČLS – doporučení upořádání oficiálního dopisního papíru s hlavičkou jednotlivých společností – po spotřebování dosavadní zásoby bude event. upraveno

-         místa pro školení zahr. odborníků požaduje MZd cestou ČLS – výbor dá na vědomí vedoucím větších pracovištˇ

-         Schůze org. výboru – EADV – 12.12.2001 – v nové pražské centrále EAVD na Novotného lávce ve 13,00 hod.

 Agenda předsedy:

-         Výbor požádán o vyjádření k možnosti rekvalifikace internistů na PL  - zpracovává  Resl.

-         zdravotnická dokumentace – předávání a uchovávání. U profesionálních dermatóz bude uchovávána od zjištění a hlášení kožní choroby z povolání – do úmrtí. Při přestěhování mimo region – ponechat originál v místě původního hlášení – předat pouze kopii s průvodní epikrisou. Venerologická sekce: Velkou kartu ( z důvodů dalšího pokračování záznamů) předat, kopie na původním  pracovišti. Vyřazování podle standardů a vyhlášky z r. 1968.

-         Smrdáky – prim. Němcová sděluje že ZP Metal Aliance (217) a Hutnická ZP platí pobyty ve Smrdákách.

-         American Academy  - tzv. Kongresová stipendia – přišlo po termínu. Nejedná se o stipendium v pravém slova smyslu.

-         Redakční  rada Česko-slovenské  dermatovenerologie zasedala v Martině – časopis zatím ekonomicky pozitivní. Možnost barevného tisku zůstává zachována. Otázka další budoucnosti při existenci dalších  (i slovenských) časopisů není zcela jasná.

-         Prim. Bučková – podpora zřízení Centra dětské dermatovenerologie i v Brně. ( Resl)

-         Zdravotní péče ve stacionářích – prim. Duchková – doplní nové lymfol. kódy a skleroterapii – dodá Strejček

-         Zasedání Fotobiol. komise  v Hr. Králové - viz. www stránky ( dodá dr. Ettler). Při EADV kongresu v Praze je plánována samostatná akce organizovaná fotobiologickou komisí.

-         Doc. Buček projevuje opakovaně zájem o organizaci Dnů mladých dermatovenerologů– odpověď Resl – v úvahu připadá až rok 2005.

-         Návrhy čestných členství pro rok 2002 (včetně zahraničních)  na příští schůzi.

-         Informace o nových knihách – na webu (dodat dr. Ettlerovi!)

-         Prim. Keznikl – chir. sálek je součástí kožního lůžkového odd. – vyjádření výboru zasláno (Resl).

-         Synchonní balneofototerapie

a)      Dr. Marková ředitelka Sanatoria prof. Novotného navštívila prof. Resla – hovořeno o problematice TOMESY.

b)      dr. Rath – telefonoval s dotazem na tuto problematiku prim. Strejčkovi. Komora je žádána o arbitrážní vyjádření k problematice TOMES – bude projednáno na schůzi vědecké rady komory dne 9.1.2002 (pozván dr. Strejček, dále nutná přítomnost Resl, Ettler).

c)      prof. Arenberger – na vyžádání prof. Novotného provede srovnávací studii synchonních a asynchronních metod – výbor diskutoval k této věci ve smyslu maximálního zajištění objektivity

 

Závěr: Výbor považuje i nadále své konsenzuální stanovisko v II/2001 za konečné.

Hosté :

Beiersdorf – Malanoma day – návrhy na spolupráci – Romana Kreibichová – Nivea SUN – tištěná informace.

Výbor zváží rozsah a obsah spolupráce.

Různé:

-         Dispenzarizace  – zkontrolována a doplněna (více položek již neakceptováno) prim. Duchková

-         Sterilizace – žen – doplňky – prim. Bučková – k rukám Resla, který bude sumarizovat

-         Kategorizace – písemné informace prof. Semrádová

-         Jako nutné se jeví kooptování nového člena výboru po dobu dlouhodobé nemoci doc.Macháčkové – leden 2002. Dr. Strejček navrhuje prof. Semrádovou – výbor souhlasí, prof. Resl zajistí její názor.

 

Zapsal : Strejček